GOJEK App

One app for every need

[GoCar_TP.HCM] Danh sách Hợp tác xã thoả thuận hợp tác thí điểm

STT Hợp tác xã
1 HTX Vận tải Cơ giới số 4 Trực thuộc
Thiên Hoàng Phát
2 HTX Hà Duy Trang
3 HTX Vận tải Cơ giới số 7
4 HTX Vận tải Cơ giới Quận 3
5 HTX Vận tải Bảo Anh
6 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Cơ giới Hợp Nhất
7 HTX Vận tải Thái Bình
8 HTX Dịch vụ Vận tải Nam An
9 HTX Vận tải Thiên Phát
10 Liên hiệp HTX Vận tải Cơ giới TP.HCM
11 Chi nhánh Liên hiệp HTX Vận tải Cơ giới TP.HCM tại Bình Dương
12 Chi nhánh Liên hiệp HTX Vận tải Cơ giới TP.HCM tại Đồng Nai
13 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Thăng Long Trực thuộc
Thăng Long
14 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Phương Nam
15 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Ngọc Long
16 HTX Kênh thuê xe Trực thuộc
Bạn hữu đường xa
17 HTX Vận tải Bạn hữu đường xa
18 HTX du lịch Vận tải Cơ giới Nam Sài Gòn Trực thuộc
Nam Sài Gòn
19 HTX Du lịch Vận tải Hàng hoá Tân Bình
20 HTX Vận tải Hoàng Long
21 HTX Vận tải Du lịch Hoa Sen
22 HTX Vận tải và Du lịch Minh Huy
23 HTX Thương mại Vận tải và Du lịch Saco
24 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải thuỷ bộ Minh Thành
25 HTX Vận tải Vina Dương
26 HTX Vận tải Hà Phương
27 HTX Thương mại Dịch vụ Du lịch Hoàng Vỹ
28 HTX Du lịch Vận tải Thuỷ bộ Toàn Phát
29 HTX Vận tải Du lịch Hướng Mới
30 HTX Dịch vụ Vận tải Phương Đông
31 HTX Thương mại Dịch vụ Vận tải miền Nam
32 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Bình Minh
33 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải thuỷ bộ Minh Thanh
34 HTX Dịch vụ Vận tải Du lịch Hoàng Anh
35 HTX Vận tải Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Gia
36 HTX Đông Á
37 Chi nhánh HTX Đông Á
38 HTX Đại Nam
39 HTX Dịch vụ Vận tải Phương Đại
40 HTX Dịch vụ Vận tải Nhật Năng
41 HTX Vận tải và Du lịch Thành phố Sài Gòn
42 HTX Vận tải Thương mại và Dịch vụ Nguyên Vỹ
43 HTX Thương mại Du lịch Vận tải Thành Công
44 Chi nhánh HTX Thương mại, Vận tải và Dịch vụ Du lịch Saco
45 HTX Vận tải Minh Vy
46 HTX Dịch vụ Thương mại Vận tải Hòa Bình
47 HTX Vận tải Cơ giới Miền Nam
48 HTX Vận tải Du lịch Thiên Ân
49 HTX Dịch vụ Vận tải Hàng hóa và Hành khách Nam Việt
50 HTX Vận tải Du lịch Sài Gòn
51 HTX Vận tải Du lịch Gia Huy
52 HTX Ô tô Vận tải Dịch vụ và Du lịch Tân Bình
53 HTX Vận tải Du lịch Taxi Minh Đức
54 HTX Vận tải và Du lịch Thanh Sơn
55 HTX Vận tải Du lịch Gia Minh
56 HTX Du lịch Vận tải Thương mại Xuyên Việt
57 HTX Vận tải Du lịch Hợp Danh
58 HTX Dịch vụ Vận tải Sông Bé
59 HTX Dịch vụ Vận tải Tín Phát