GOJEK App

One app for every need

[2 bánh_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi

Tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này tại đây -> https://www.gojek.com/vn/blog/thuatngu...

Trân trọng,

Gojek Vietnam