GOJEK App

One app for every need

Nhận xét và Đánh giá trên GoFood

Please find the English version of GoFood Reviews and Ratings below

 

Nhận xét và Đánh giá trên GoFood 

Điều khoản và Điều kiện

 Chào mừng bạn đến với Nhận xét và Đánh giá trên GoFood! 

Khi Bạn gửi một nhận xét về một nhà hàng trên GoFood (“Nhận xét”), bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản dưới đây: 

1. Bạn chịu trách nhiệm về các Nhận xét của Bạn. Bạn theo đây đồng ý miễn trừ cho Gojek các trách nhiệm liên quan đến Nhận xét của Bạn trên nền tảng GoFood. 

2. Nhận xét của Bạn được công khai. Bạn có thể chọn ẩn tên của Bạn trước khi gửi đi Nhận xét; 

3. Trong Nhận xét, Bạn không được chia sẻ: 

  • Thông tin cá nhân của Bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại,...);
  • Nội dung trái pháp luật, gây hiểu lầm, phân biệt đối xử hoặc gian lận hoặc bao gồm các từ ngữ không phù hợp, quảng cáo không được phép; 
  • Nội dung gây ảnh hưởng hoặc vi phạm quyền lợi của người khác;  
  • Nội dung có chứa vi-rút hoặc các mã độc hại, spam hoặc làm bất kỳ điều gì khác có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, cản trở hoặc làm suy giảm hoạt động bình thường, tính toàn vẹn, hiệu quả hoặc giao diện của các dịch vụ, hệ thống hoặc sản phẩm của chúng tôi.
  • Nội dung mà không tuân thủ các điều khoản chung của chúng tôi và luật nội địa hoặc vì mục đích lợi nhuận.

4. Bằng quyết định của mình, Gojek sẽ xóa các Nhận xét và vô hiệu hóa tài khoản vi phạm. 

Các điều khoản trên là một phần không tách rời của (i) Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng Nền Tảng Gojek và (ii) Thông Báo Bảo Mật. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật các điều khoản này theo thời gian.

---------------------

GoFood Reviews and Ratings

Terms & Conditions

 Welcome to GoFood Reviews and Ratings! 

When You post a review of a restaurant in GoFood (“Review”), you have read and agreed with the terms below: 

1. You are responsible for your Reviews. You hereby release us from any liability related to any Review posted on the GoFood platform.

2. Your Review is public. You can choose to hide your name before posting your Review;

3. In your Review, you are not allow to share:

  • Your personal information (name, address, phone number, etc.);
  • Content that is unlawful, misleading, discriminatory or fraudulent or includes inappropriate words, unpermitted advertisement;
  • Content that infringes or violates someone else's rights;
  • Content that attaches viruses or malicious code, spam or do anything else that could disable, overburden, interfere with or impair the proper working, integrity, operation or appearance of our services, systems or products;
  • Any contents that are not complied with our terms and local laws or have a monetization purpose.

4. Gojek can remove any violated Reviews and deactivate Accounts at our decision.

The above terms are integral to (i) Gojek Platform Users' Terms of Use and (ii) Privacy Notice. We reserve the right to update these terms from time to time. 

xếp hạng

xếp hạng