GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

Cập nhật về các dịch vụ của Gojek theo quy định mới tại TP.HCM Cập nhật về các dịch vụ của Gojek theo quy định mới tại TP.HCM

Cập nhật về các dịch vụ của Gojek theo quy định mới tại TP.HCM

Sài Gòn ơi, Tuân thủ các chỉ thị mới từ Chính quyền TP.HCM về việc chung tay phòng chống và đẩy lùi...

26 Jul 2021 / Hồ Chí Minh