Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng Nền Tảng Gojek

Vietnam
Vietnam (English)

Select Country

 1. Giới thiệu về các Điều Khoản Sử Dụng này

  Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ chịu ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu Bạn không đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn, một Người Dùng cá nhân (“Bạn”) và CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GO VIET (“Gojek”).

  Nếu Bạn sử dụng Dịch Vụ Vận Tải được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trên Hệ Thống, Bạn cũng đồng ý chịu ràng buộc bởi hợp đồng tương ứng với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đó về việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải đó ("Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải").


 2. Giới thiệu về Gojek

  Gojek là một công ty dịch vụ công nghệ. Gojek cung cấp một hệ thống kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng. Gojek không cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà cung ứng hoặc nhà điều hành thực phẩm và đồ uống, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân, cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào nêu trên. Tất cả Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp trực tiếp cho Bạn bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Không có quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào của Gojek liên quan đến việc cung cấp các Dịch Vụ Vận Tải.


 3. Định nghĩa và Giải thích

  1. 3.1 Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ được định nghĩa như sau:

   1. Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Hệ Thống với tư cách là Người Dùng;

   2. Đơn Vị Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc chịu sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50 phần trăm vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc thu xếp chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soátđược kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng;

   3. Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này;

   4. Tài Xế có nghĩa là tài xế cá nhân điều khiển Phương Tiện để cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Bạn. Tùy thuộc vào loại Dịch Vụ Vận Tải, Tài Xế có thể là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc nhân viên, đối tác hợp tác kinh doanh hay nhà thầu của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và thay mặt Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp Dịch Vụ Vận Tải;

   5. Thiết Bị Di Động nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Người Dùng;

   6. Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, thông tin hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được Gojek thông báo cho Bạn vào từng thời điểm (bao gồm thông qua Hệ Thống, Trang Điện Tử, Chính Sách hoặc đến địa chỉ email của bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn), và có thể được Gojek cập nhật vào từng thời điểm;

   7. Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của Hệ Thống, như được thông báo cho Bạn vào từng thời điểm;

   8. Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do Gojek và/ hoặc các Đơn Vị Liên Kết của Gojek cung cấp để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng, bao gồm Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm cả các Trang Điện Tử. Để tránh nhầm lẫn, Hệ Thống không bao gồm Dịch Vụ Vận Tải, vì dịch vụ này do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trực tiếp cho Bạn;

   9. Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng Nền Tảng Gojek và tất cả Điều Khoản Cụ Thể áp dụng;

   10. Lãnh Thổ có nghĩa là lãnh thổ tại đó Bạn sử dụng Hệ Thống;

   11. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là bên liên quan được xác định là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải trong Điều Khoản Cụ Thể tương ứng của GoFood, GoSend, GoRide hoặc GoCar dưới đây;

   12. Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là dịch vụ vận tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp khi họ được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống, tùy thuộc vào Lãnh Thổ của Bạn, Dịch Vụ Vận Tải có thể bao gồm GoSend, GoRide, GoFood và GoCar (như được định nghĩa trong Điều Khoản Cụ Thể của các dịch vụ này dưới đây), và các dịch vụ khác được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông qua Hệ Thống vào từng thời điểm;

   13. Người Dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng Dụng Người Dùng;

   14. Ứng Dụng Người Dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do Gojek và/hoặc các Đơn Vị Liên Kết của Gojek cung cấp cho Người Dùng để kết nối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

   15. Cước Phí Người Dùng được định nghĩa tại điều 8.2;

   16. Xe có nghĩa là xe được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Vận Tải;

   17. Voucher có nghĩa là các khuyến mại của Gojek và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của Gojek, mà khi được Người Dùng sử dụng hợp lệ trên Nền Tảng Gojek, cho phép Người Dùng nhận điểm khuyến mại để khấu trừ Cước Phí Người Dùng theo các điều khoản và điều kiện do Gojek và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của Gojek quy định cụ thể; và

   18. Trang Điện Tử có nghĩa là bất kỳ trang điện tử nào do Gojek và các Đơn Vị Liên Kết của Gojek điều hành vào từng thời điểm.

  2. 3.2 Trong Điều Khoản Sử Dụng này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác): (a) dẫn chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; và (b) bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó. Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, thứ tự ưu tiên sau sẽ được áp dụng: trước tiên, (i) Điều Khoản Cụ Thể; và sau đó (ii) các phần khác của Điều Khoản Sử Dụng này.

 4. Trách nhiệm của Bạn

   Cam kết của Bạn đối với Gojek

  1. 4.1 Bạn xác nhận rằng:

   1. 4.1.1 Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này;

   2. 4.1.2 Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để Bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này theo Luật Áp Dụng trong Lãnh Thổ;

   3. 4.1.3 Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho Gojek nếu Bạn vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

   4. 4.1.4 Bạn sẽ chỉ sử dụng Hệ Thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Hệ Thống;

   5. 4.1.5 Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc bên thay mặt Bạn) cung cấp cho Gojek hoặc theo cách khác thông qua Hệ Thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

   6. 4.1.6 Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng;

   7. 4.1.7 Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

   8. 4.1.8 Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà trên đó Hệ Thống hoạt động.

   Tương tác của Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác

  2. 4.2 Việc Bạn đặt Dịch Vụ Vận Tải từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thông qua Hệ Thống tạo nên mối quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tương ứng, mà Gojek không phải là một bên tham gia trong quan hệ đó. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Gojek không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với việc thực hiện và chất lượng của Dịch Vụ Vận Tải cũng như các hành động hoặc thiếu sót của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Tài Xế liên quan đến Bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác và chỉ có quyền khiếu kiện đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch Vụ Vận Tải. Gojek không bảo đảm việc một Dịch Vụ Vận Tải nào có sẵn trên Lãnh Thổ của Bạn hay không.

  3. 4.3 Bạn đồng ý:

   1. 4.3.1 đối xử với Tài Xế, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các Chính Sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối nào trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải hoặc Hệ Thống;

   2. 4.3.2 không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba; và

   3. 4.3.3 không liên hệ với Tài Xế và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài việc tiếp nhận và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

  4. 4.4 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (kể cả Tài Xế trong trường hợp được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải ủy quyền) có toàn quyền quyết định có chấp nhận, từ chối, hoặc hủy yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Vận Tải vì bất kỳ lý do nào. Không giới hạn những nội dung nêu trên, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan có quyền từ chối nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải liên quan, Chính Sách hoặc Luật Áp Dụng.

  5. 4.5 Để tránh nhầm lẫn, Gojek không kiểm nhận chất lượng của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (bao gồm các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Tài Xế), ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn hoặc được Bạn kết nối thông qua Hệ Thống, và trong mọi trường hợp, Gojek, các bên chuyển quyền sử dụng của Gojek (licensors) hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Gojek sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác về hoặc được cung cấp từ các bên cung cấp thứ ba đó. Bất kỳ đánh giá về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Tài Xế nào đều nhằm mục đích đánh giá chất lượng do những Người Dùng khác đưa ra mà không phải là sự kiểm nhận chất lượng (hay hình thức khác) của Gojek về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc Tài Xế đó (tùy từng trường hợp).

  6. Khiếu nại

  7. 4.6 Mặc dù Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ tự chịu trách nhiệm về Dịch Vụ Vận Tải, nhưng nếu Bạn có khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải mà Bạn đã sử dụng thì Gojek có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Gojek. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà Bạn có thể có thông qua Ứng Dụng Người Dùng. Gojek cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của Bạn đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không có nghĩa vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Quy trình xử lý khiếu nại của Gojek sẽ không loại trừ bất kỳ quyền hoặc chế tài nào không được loại trừ hoặc giới hạn theo Luật Áp Dụng.

  8. 4.7 Nếu Gojek nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Tài Xế hoặc một người khác về Bạn, Gojek có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.

 5. Tài Khoản Của Bạn

  1. 5.1 Để truy cập vào Hệ Thống với tư cách là Người Dùng, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng Dụng Người Dùng.

  2. 5.2 Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn và tất cả các quyết định được đưa ra liên quan đến việc Bạn sử dụng Hệ thống. Bạn:

   1. 5.2.1 chỉ được có một Tài Khoản;

   2. 5.2.2 phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Bạn);

   3. 5.2.3 không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác;

   4. 5.2.4 phải thông báo ngay cho Gojek nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn; và

   5. 5.2.5 nếu Bạn đồng thời là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, không được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là Người Dùng mà Bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác hoặc Người Dùng khác để làm những việc tương tự.

  3. 5.3 Gojek có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng Người Dùng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của mình:

   1. 5.3.1 nếu Gojek cho rằng, theo toàn quyền quyết định của Gojek, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này;

   2. 5.3.2 trong một quá trình điều tra;

   3. 5.3.3 nếu Bạn nợ Gojek hoặc các Đơn Vị Liên Kết của Gojek bất kỳ khoản tiền nào;

   4. 5.3.4 nếu Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào; hoặc

   5. 5.3.5 vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Gojek.

 6. Việc sử dụng Hệ Thống của Bạn

   Quyền được cấp và bảo lưu

  1. 6.1 Với điều kiện Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Gojek và các bên chuyển quyền sử dụng của Gojek (licensors) cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí sử dụng trong thời hạn của Điều Khoản Sử Dụng này và trong Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Hệ Thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải.

  2. 6.2 Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này đều được Gojek và các bên chuyển quyền sử dụng của Gojek (licensors) bảo lưu. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Hệ Thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

  3. Hành vi bị nghiêm cấm

  4. 6.3 Khi sử dụng Hệ Thống, Bạn không được:

   1. 6.3.1 chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Hệ Thống cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

   2. 6.3.2 sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Hệ Thống hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

   3. 6.3.3 sử dụng Hệ Thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Hệ Thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Hệ Thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra quá tải nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Hệ Thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Hệ Thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

   4. 6.3.4 sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Hệ Thống;

   5. 6.3.5 đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa bất kỳ thông báo nào về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Hệ Thống;

   6. 6.3.6 gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

   7. 6.3.7 gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu;

   8. 6.3.8 gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp hoặc có hại;

   9. 6.3.9 gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

   10. 6.3.10 can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Hệ Thống hoặc dữ liệu trong Hệ Thống;

   11. 6.3.11 mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

   12. 6.3.12 cố ý báo sai vị trí của Bạn, hoặc thực hiện đặt hàng cho Dịch Vụ Vận Tải mà không qua Ứng Dụng Người Dùng hoặc đặt đơn hàng giả mạo;

   13. 6.3.13 gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, quấy rối, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, cho dù cho Gojek (và cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý của Gojek), bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc Tài Xế nào, hoặc bất kỳ bên nào khác; hoặc

   14. 6.3.14 gây thiệt hại cho uy tín của Gojek hoặc của bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Gojek theo bất kỳ hình thức nào.

  5. Giới hạn việc sử dụng Dịch Vụ Vận Tải của Bạn

  6. 6.4 Bạn không được sử dụng Dịch Vụ Vận Tải để:

   1. 6.4.1 thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của Luật Áp Dụng; hoặc

   2. 6.4.2 gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác.

  7. 6.5 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp Dịch Vụ Vận Tải một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, Bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính Bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

 7. Thiết Bị Di Động của Bạn

  1. 7.1 Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng Người Dùng sẽ được thực hiện thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Dùng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. Gojek không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Dùng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

  2. 7.2 Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không còn thuộc quyền chiếm hữu của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc chế tài hợp pháp của Gojek, Bạn phải thông báo ngay cho Gojek và tuân thủ quy trình được Gojek thông báo.

  3. 7.3 Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí nào phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Hệ Thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sử dụng số điện thoại được đăng ký bởi Bạn với nhà mạng hoạt động hợp pháp tại Lãnh Thổ của Bạn và không sử dụng số điện thoại ảo khi đăng ký và sử dụng Ứng Dụng Người Dùng.

 8. Điều khoản tài chính

   Ứng Dụng Người Dùng

  1. 8.1 Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng Người Dùng được cung cấp cho Bạn để sử dụng Hệ Thống. Gojek có quyền tính phí cho tất cả các hỗ trợ và dịch vụ mà Bạn nhận được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua việc sử dụng Hệ Thống, theo thông báo được gửi cho Bạn bởi Gojek vào từng thời điểm (bao gồm cả thông qua Chính Sách).

  2. Cước Phí Người Dùng

  3. 8.2 Phụ thuộc vào Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền yêu cầu Bạn thanh toán cước phí cho Dịch Vụ Vận Tải, và khoản cước phí này có thể bao gồm:

   1. 8.2.1 khoản cước phí cho mỗi lần sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;

   2. 8.2.2 phí quản lý (nếu có) theo quyết định và thông báo của Gojek, Đơn Vị Liên Kết của Gojek và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải vào từng thời điểm;

   3. 8.2.3 mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan hoặc phí khác theo Chính Sách ; và

   4. 8.2.4 mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng

   5. (gọi chung là Cước Phí Người Dùng). Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cũng có thể yêu cầu Bạn thanh toán các khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, phí đỗ xe, và phí ra vào tòa nhà, sân bay hoặc khu vực mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Tài Xế cần phải trả khi Bạn hoặc hàng hóa ở trên Xe trong (nhưng không phải trước hoặc sau) quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải (mà không được cộng thêm bất bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này), và bất kỳ khoản tiền nào khác mà Bạn phải trả trực tiếp cho Tài Xế theo Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải hoặc Chính Sách, bao gồm các khoản thuế áp dụng được tính theo Luật Áp Dụng. Cước phí cho mỗi lần sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, mọi khoản phí hủy dịch vụ hoặc phí khác và/hoặc thuế (trong trường hợp áp dụng) được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải áp dụng sẽ được niêm yết thông qua Ứng Dụng Người Dùng và được Bạn thanh toán qua Ứng Dụng Người Dùng hoặc bằng phương thức khác theo các Chính Sách. Bạn có quyền thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, giá cước đã được thỏa thuận này chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho Gojek và được thể hiện là cước phí Dịch Vụ Vận Tải.

  4. 8.3 Thành phần các khoản phí trong Cước Phí Người Dùng mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tính có thể tăng theo nhu cầu và các yếu tố khác tại vị trí của Bạn. Gojek luôn nỗ lực thông báo cho Bạn về bất kỳ việc tăng cước phí nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải như vậy thông qua Ứng Dụng Người Dùng và Bạn có trách nhiệm xem xét Cước Phí Người Dùng (hoặc cơ sở tính cước phí này) một cách cẩn trọng trước khi quyết định đặt yêu cầu Dịch Vụ Vận Tải. Bạn sẽ được coi là đã biết, và Bạn chấp nhận trách nhiệm đối với, tất cả Cước Phí Người Dùng phát sinh trong Tài Khoản của Bạn.

  5. 8.4 Phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Gojek và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Gojek có thể cập nhật cơ sở tính Cước Phí Người Dùng thông qua Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Gojek. Mọi Cước Phí Người Dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật. Để tránh hiểu nhầm, Gojek không quy định cơ sở tính, hoặc quyết định dưới bất kỳ hình thức nào, Cước Phí Người Dùng đối với GoCar hoặc GoSend.

  6. 8.5 Ứng Dụng Người Dùng có thể cung cấp cho Bạn quyền lựa chọn hủy Dịch Vụ Vận Tải nhất định trước khi Dịch Vụ Vận Tải đó bắt đầu. Nếu Bạn quyết định hủy dịch vụ, Bạn có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ, hoặc các khoản phí áp dụng khác, cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải theo Chính Sách.

  7. 8.6 Khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, Bạn phải có mặt tại vị trí tương ứng vào hoặc trước thời điểm tương ứng đã được xác định cụ thể thông qua Ứng Dụng Người Dùng. Nếu Bạn không có mặt, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền hủy Dịch Vụ Vận Tải và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể yêu cầu Bạn trả phí hủy dịch vụ, hoặc các khoản phí được áp dụng khác theo Chính Sách.

  8. 8.7 Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, Gojek có thể đề nghị Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải điều chỉnh hoặc hủy Cước Phí Người Dùng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi Gojek xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

  9. Khuyến mại

  10. 8.8 Để khuyến khích việc sử dụng Hệ Thống, vào từng thời điểm, Gojek và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của Gojek có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Gojek và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của Gojek. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn sử dụng các chương trình đó.

  11. Thanh toán

  12. 8.9 Trừ khi Bạn được thông báo khác đi thông qua Hệ Thống, tất cả số tiền bạn phải trả theo các Điều Khoản Sử Dụng này và Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải là cuối cùng và không hoàn lại, và phải được thanh toán bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Người Dùng vào từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, ví điện tử hoặc bằng cách sử dụng Voucher.

  13. 8.10 Khi bạn chọn thanh toán bằng tiền mặt, Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản Phí Người Dùng phải trả cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả cho Gojek, cho Tài Xế, là người sẽ thu số tiền phải trả thay mặt Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (nếu không đồng thời là Tài Xế) và Gojek.

  14. 8.11 Trong trường hợp Bạn chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Bạn cấp cho Gojek đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản thanh toán này bằng phương thức thanh toán mặc định được chỉ định đối với Tài Khoản của Bạn và thay mặt Bạn chuyển Cước Phí Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc chủ thể khác có quyền nhận khoản tiền đó cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, phụ thuộc vào bất kỳ thỏa thuận nào giữa Gojek, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và chủ thể đó.

  15. 8.12 Nếu phương thức thanh toán của bên thứ ba có sẵn thông qua Ứng Dụng Người Dùng trong Lãnh Thổ của Bạn, việc Bạn sử dụng phương thức thanh toán của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba có liên quan cung cấp phương thức thanh toán đó và cũng có thể phải chịu phí riêng được áp dụng bởi nhà cung cấp bên thứ ba. Gojek không tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính sẵn có của các phương thức thanh toán của bên thứ ba đó và sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó đối với việc Bạn sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán của bên thứ ba nào, bao gồm mọi hạn chế, chậm trễ hoặc thất bại của phương thức thanh toán của bên thứ ba.

  16. 8.13 Tất cả các khoản thanh toán phải bằng nội tệ trong Lãnh Thổ.

  17. 8.14 Nếu Voucher được áp dụng trong Lãnh Thổ của Bạn, việc Bạn sử dụng Voucher phải theo Điều Khoản Cụ Thể. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các điều khoản này trước khi sử dụng Voucher. Gojek có thể có toàn quyền từ chối việc Bạn yêu cầu sử dụng hoặc mua Voucher vì bất kỳ lý do nào. Để tránh nhầm lẫn, Voucher không được đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được bán lại hoặc quy đổi thành giá trị.

  18. 8.15 Không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của mình, Gojek có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin một cách hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi Gojek tin một cách hợp lý rằng Bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, Chính Sách, hoặc Luật Áp Dụng. Trong trường hợp như vậy, Bạn sẽ không buộc Gojek hoặc Đơn Vị Liên Kết của Gojek chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán hoặc bất kỳ khuyến mại nào cho Bạn.

  19. 8.16 Nếu bạn bị tính phí không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Ứng Dụng Người Dùng hoặc qua email tới carevn@gojek.com để được hỗ trợ. Gojek có toàn quyền quyết định trong việc xác định có nên xử lý bất kỳ khoản hoàn trả hoặc trả lại nào cho Bạn hay không và phương thức hoàn trả hoặc trả lại khoản thanh toán đó (bao gồm cả bằng Voucher).

  20. Thuế

  21. 8.17 Điều Khoản Sử Dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

  22. 8.18 Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp Gojek yêu cầu hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải.

 9. Bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý

   Bồi hoàn

  1. 9.1 Bạn phải bảo vệ, bồi hoàn và đảm bảo cho Gojek, các bên chuyển quyền sử dụng của Gojek (licensors) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

   1. 9.1.1 việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này, các Chính Sách hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào; và

   2. 9.1.2 việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải, bao gồm:

    1. (a) bất kỳ khiếu nại nào của Bạn hoặc người đại diện cho Bạn rằng Gojek hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Gojek, chứ không phải Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, là nhà cung cấp Dịch Vụ Vận Tải;

    2. (b) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải; và

    3. (c) đối với bất kỳ mặt hàng nào mà Bạn mua, nhận được và/hoặc vận chuyển bằng Dịch Vụ Vận Tải.

  2. Cơ sở mà Hệ Thống được cung cấp trên đó

  3. 9.2 Hệ Thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Gojek không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

  4. 9.3 Không giới hạn điều khoản 9.2, Gojek không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Hệ Thống, hoặc rằng Hệ Thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

  5. 9.4 Gojek không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp Dịch Vụ Vận Tải. Gojek không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào khác.

  6. 9.5 Hệ Thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào khác sử dụng bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. Gojek không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy. Gojek sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giới hạn, sự chậm trễ hoặc thất bại của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và nhà cung cấp bên thứ ba nào khác, bất kể hệ thống, hàng hóa hoặc dịch vụ của họ có thể truy cập được thông qua Hệ Thống hay không.

  7. 9.6 Trừ khi có sự đồng ý khác rõ ràng của Gojek bằng văn bản, thời điểm cụ thể được xác định cho Dịch Vụ Vận Tải chỉ là ước tính. Cả Gojek và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đều không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết đáp ứng đúng thời điểm cụ thể đã được xác định.

  8. Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

  9. 9.7 Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong phạm vi không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

  10. 9.8 Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Gojek sẽ không chịu trách nhiệm về:

   1. 9.8.1 những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, đặc biệt, mang tính răn đe, trừng phạt hoặc phát sinh do hậu quả;

   2. 9.8.2 mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

   3. 9.8.3 thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản,

   4. phát sinh từ, liên quan đến hoặc bằng cách khác có liên hệ với Hệ Thống hoặc Dịch Vụ Vận Tải, cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

  11. 9.9 Trong phạm vi Luật Áp dụng cho phép, Gojek sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, và trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, tổng mức trách nhiệm pháp lý tối đa của Gojek phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức Cước Phí Người Dùng (nếu có) mà Bạn thanh toán cho Gojek liên quan đến sự kiện đầu tiên làm phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này.

  12. 9.10 Trừ khi được quy định khác rõ ràng trong Điều Khoản Cụ Thể, bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với Gojek theo hoặc liên quan đến Hệ Thống hoặc Điều Khoản Sử Dụng này phải được thông báo cho Gojek trong vòng một (1) năm sau khi sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một (1) năm (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và chế tài nào mà Bạn có đối với khiếu nại đó.

 10. Thời hạn và chấm dứt

  1. 10.1 Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này.

  2. 10.2 Gojek có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống của Bạn:

   1. 10.2.1 bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho Bạn; và

   2. 10.2.2 ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của Gojek.

  3. 10.3 Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Hệ Thống và có thể ngừng sử dụng Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng Người Dùng của Bạn. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

  4. 10.4 Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn sẽ:

   1. 10.4.1 ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ Gojek hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải do Bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn; và

   2. 10.4.2 ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

  5. 10.5 Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Điều Khoản Sử Dụng này sau khi chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 2, 3, 8.15, 8.16, 9, 10, 11, 12 và 13, của Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Điều Khoản Sử Dụng này.

 11. Quyền bảo mật

  1. 11.1 Bạn đồng ý và chấp thuận việc Gojek sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

 12. Tranh chấp

  1. 12.1 Điều Khoản Sử Dụng này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

  2. 12.2 Bất kỳ và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết chung thẩm thông qua thủ tục tố tụng trọng tài ràng buộc tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Trọng tài của VIAC (“Quy Tắc”) (và Quy Tắc này được coi là được đưa vào Điều Khoản Sử Dụng này bằng tham chiếu) bởi một trọng tài viên, được chỉ định theo Quy Tắc. Tố tụng trọng tài sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ngôn ngữ của tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt.

 13. Điều khoản chung

  1. 13.1 Gojek sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Gojek.

  2. 13.2 Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của Gojek hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Gojek.

  3. 13.3 Gojek có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này vào từng thời điểm. Gojek sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản Sử Dụng; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi. Trừ trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bản.

  4. 13.4 Quyền của mỗi bên theo Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc chế tài được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

  5. 13.5 Điều Khoản Sử Dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Điều Khoản Sử Dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Điều Khoản Sử Dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và chế tài mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

  6. 13.6 Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Gojek. Gojek vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp Luật Áp Dụng có yêu cầu).

  7. 13.7 Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Khoản Sử Dụng này.

  8. 13.8 Một chủ thể không phải là một bên của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này.
  9. 13.9 Gojek có thể gửi thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng Dụng Người Dùng, Trang Điện Tử, hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho Gojek bằng cách gửi email đến carevn@gojek.com.
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN GOFOOD

Bạn công nhận và xác nhận với Gojek rằng bạn hiểu và đồng ý với nội dung sau đây khi kết nối đến Hệ Thống để sử dụng GoFood. Các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải sẽ áp dụng giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

 1. Định nghĩa bổ sung

  1. Mặt Hàng F&B có nghĩa là thực phẩm và/hoặc đồ uống mà Bạn mua từ Cửa Hàng GoFood thông qua GoFood;

  2. GoFood có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho phép Bạn đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn của các Cửa Hàng GoFood được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải giao hàng;

  3. Cửa Hàng GoFood có nghĩa là nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, quán cà phê, quầy bar, xe đẩy hàng, quầy hàng hoặc người bán hàng khác có các Mặt Hàng F&B mà Bạn yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đặt mua và nhận hàng thay mặt Bạn và giao cho Bạn; và

  4. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với GoFood có nghĩa là Tài Xế xe máy được đăng ký trên Hệ Thống và là người cung cấp dịch vụ GoFood cho Bạn với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ.

 2. Điều khoản bổ sung cho GoFood

  1. 2.1 Bạn chỉ có thể đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn có sẵn của từng Cửa Hàng GoFood trên Ứng Dụng Người Dùng. Gojek không đảm bảo các Mặt Hàng F&B cụ thể có sẵn. Cửa Hàng GoFood có thể thay đổi các thực đơn có hoặc không thông báo.

  2. 2.2 Đơn hàng của Bạn phải được Cửa Hàng GoFood chấp nhận như được thông báo cho Bạn qua email hoặc nếu không thì qua Ứng Dụng Người Dùng. Cửa Hàng GoFood có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng của Bạn và Gojek sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Mặt Hàng F&B nào mà Bạn đặt hàng nhưng bị Cửa Hàng GoFood từ chối.

  3. 2.3 Đơn hàng GoFood không thể hủy từ thời điểm Bạn nhận được email hoặc thông báo qua Ứng Dụng Người Dùng xác nhận việc chấp nhận đơn hàng của Bạn.

  4. 2.4 Bạn không được đặt mua đồ uống có cồn qua GoFood trừ khi Bạn được quyền đặt mua một cách hợp pháp theo Luật Áp Dụng. Bằng việc đặt mua đồ uống có cồn, Bạn đồng ý đưa ra giấy tờ cá nhân của Bạn để xác minh nếu có yêu cầu.

  5. 2.5 Hình ảnh và mô tả về các Mặt Hàng F&B chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không giống với các Mặt Hàng F&B mà Bạn nhận được trên thực tế.

  6. 2.6 Cửa Hàng GoFood có thể sử dụng các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác trong quá trình chuẩn bị các Mặt Hàng F&B. Các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác cũng có thể được đưa vào trong quá trình vận chuyển các Mặt Hàng F&B. Bạn không nên cho rằng các Mặt Hàng F&B không có các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác.

  7. 2.7 Bạn chỉ được mua các Mặt Hàng F&B cho mục đích tiêu dùng cá nhân của riêng Bạn hoặc theo yêu cầu của người mà Bạn chỉ định là người nhận các Mặt Hàng F&B và Bạn không được đặt mua với mục đích gây hại hoặc tạo phiền phức cho Cửa Hàng GoFood, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc người nhận đơn hàng theo chỉ định của Bạn.

  8. 2.8 Bạn đồng ý và hiểu rằng bằng việc sử dụng GoFood, Bạn cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải mua, đi lấy, giao và/hoặc thanh toán các Mặt Hàng F&B từ Cửa Hàng GoFood cho và thay mặt Bạn và bất kỳ khoản thanh toán nào phải trả cho các Mặt Hàng F&B sẽ được cộng thêm vào Cước Phí Người Dùng mà Bạn phải thanh toán cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

  9. 2.9 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Cửa Hàng GoFood được quyền liên hệ với Bạn để nhận được xác nhận hoặc để làm rõ về đơn đặt mua Mặt Hàng F&B của Bạn (bao gồm trường hợp một trong số các Mặt Hàng F&B bạn đặt mua không có sẵn hoặc để làm rõ địa chỉ và người nhận đơn hàng). Bạn phải sẵn sàng tiếp nhận liên lạc theo thông tin liên hệ đã được cung cấp để giải quyết yêu cầu xác nhận hoặc làm rõ nêu trên.

  10. 2.10 Bạn đồng ý và hiểu rằng giá của các Mặt Hàng F&B được hiển thị trên Ứng Dụng Người Dùng chỉ là ước tính và có thể thay đổi vào từng thời điểm. Bạn đồng ý thanh toán giá các Mặt Hàng F&B như được thể hiện trong biên nhận hoặc hóa đơn mua hàng do Cửa Hàng GoFood phát hành, như được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xuất trình khi giao các Mặt Hàng F&B tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn. Nếu có sự khác biệt đáng kể với giá các Mặt Hàng F&B được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, Bạn có thể gửi khiếu nại đến Gojek qua Ứng Dụng Người Dùng.

  11. 2.11 Ngoài giá của các Mặt Hàng F&B, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển và/hoặc Cửa Hàng GoFood có thể được quyền thu của Bạn một số khoản phí phát sinh trong khi hoàn thành đơn đặt hàng GoFood của bạn, theo Chính Sách.

  12. 2.12 Nếu Bạn không có mặt để nhận các Mặt Hàng F&B đã đặt mua tại địa điểm giao hàng được xác định trong Ứng Dụng Người Dùng, Bạn có thể bị mất đơn hàng của Bạn và Bạn vẫn có thể bị yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Mặt Hàng F&B liên quan và Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải, và phí hủy dịch vụ có thể bị áp dụng.

  13. 2.13 Bạn cam kết cho Gojek rằng Gojek không chịu trách nhiệm về:

   1. tình trạng các Mặt Hàng F&B;

   2. hất lượng các Mặt Hàng F&B; hoặc

   3. sự chênh lệch giá giữa giá hiển thị trên dịch vụ GoFood trong Ứng Dụng Người Dùng và giá được Cửa Hàng GoFood yêu cầu thanh toán khi Bạn đặt mua các Mặt Hàng F&B.

  14. 2.14 Nếu Bạn có khiếu nại liên quan đến GoFood, bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với các Mặt Hàng F&B trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, Bạn có thể gửi khiếu nại cho Gojek qua Ứng Dụng Người Dùng. Liên quan đến các Mặt Hàng F&B bị hư hỏng, Bạn phải chụp ảnh và bằng chứng hợp lý khác về các Mặt Hàng F&B bị hư hỏng.
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN GOSEND

Bạn công nhận và xác nhận với Gojek rằng Bạn hiểu và đồng ý với nội dung sau đây khi kết nối với Hệ Thống để sử dụng GoSend. Các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải sẽ áp dụng giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

 1. Định nghĩa bổ sung

  1. Hàng Hóa có nghĩa là hàng hóa hoặc các mặt hàng khác do Người Dùng gửi hoặc sẽ gửi cho người nhận thứ ba bằng cách sử dụng GoSend;

  2. GoSend có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp để chuyển phát Hàng Hóa bằng Xe từ địa điểm lấy hàng do Người Dùng chỉ định đến người nhận thứ ba tại điểm đến do Người Dùng chỉ định như một dịch vụ bưu chính; và

  3. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với GoSend có nghĩa là Công ty TNHH GoSend là đơn vị cung cấp dịch vụ GoSend cho Bạn với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ.

 2. Điều khoản bổ sung cho GoSend

  1. 2.1 Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Hàng Hóa sẽ được giao (ví dụ: tên hàng hóa, trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa và các chi tiết khác) cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải qua Ứng Dụng Người Dùng.

  2. 2.2 Hộp, bìa các-tông hoặc bao bì đóng gói khác sẽ không được cung cấp trong dịch vụ GoSend. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đóng gói Hàng Hóa sẽ được giao theo đặc tính của Hàng Hóa đó. Bạn được khuyến khích sử dụng bao bì đóng gói chuyên dụng đối với các loại Hàng Hóa dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng như bánh ngọt, kem, thực phẩm, trái cây và hoa tươi. Gojek không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc thay đổi về hình dạng nào xảy ra trong quá trình giao hàng.

  3. 2.3 Bạn cam đoan và đảm bảo rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ là chủ sở hữu hợp pháp hoặc bằng cách khác có quyền xử lý Hàng Hóa sẽ được giao qua GoSend và rằng Hàng Hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu đã nêu trong Điều Khoản Cụ Thể này và Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải. Bạn sẽ không gửi bất kỳ Hàng Hóa bị cấm nào như được nêu tại Phụ Lục 1.

  4. 2.4 Trừ khi được thông báo rõ ràng cho Bạn, Gojek không bảo hiểm cho Hàng Hóa và Bạn tự chịu trách nhiệm thu xếp bảo hiểm của riêng Bạn. Nếu Gojek hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bảo hiểm tự nguyện (self-help), các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng và quyền yêu cầu bồi thường bảo hiểm đó của Bạn sẽ tùy thuộc việc Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng và Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải tương ứng. Các loại Hàng Hoá không được bảo hiểm bao gồm:

   Hàng Hóa Cấm

   Hàng Hóa cấm giao được quy định tại Phụ Lục 1.

   Hàng Hóa Đặc Biệt

   1. Tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm được làm và tạo ra bằng các kỹ năng, năng khiếu hoặc tài năng sáng tạo để bán, trưng bày hoặc sưu tầm. Bao gồm cả hàng hóa (và các bộ phận của hàng hóa) như tranh vẽ, hình ảnh, bình hoa, thảm trang trí;

   2. Phim ảnh, ảnh chụp, bao gồm cả phim âm bản, dương bản ảnh, slide ảnh chụp;

   3. Hàng hóa dễ bị hư hỏng hoặc có giá trị thị trường biến động cao hoặc khó xác nhận;

   4. Đồ cổ hoặc hàng hóa khác thể hiện phong cách hoặc thời trang của thời đại quá khứ, trong đó lịch sử, tuổi hay sự hiếm có góp phần vào giá trị của chúng, bao gồm đồ đạc nội thất, bộ đồ ăn, đồ thủy tinh và đồ vật sưu tầm như tiền xu và tem;

   5. Đồ thủy tinh dưới dạng đồ trang sức, bao gồm đồ trang sức trên trang phục, đồng hồ và các bộ phận đồng hồ, đá quý hoặc đá kim cương công nghiệp (quý hoặc bán quý) và đồ trang sức làm bằng kim loại quý;

   6. Lông động vật, kể cả quần áo hoặc các mặt hàng khác có lông động vật;

   7. Kim loại quý, bao gồm các thỏi hoặc bột vàng hay bạc, trầm tích hoặc bạch kim (ngoại trừ là một bộ phận tích hợp trong máy điện tử);

   8. Thẻ điện thoại trả trước;

   9. Tem, tem tiêu thụ rượu, tem thuế quan.

   Giấy Tờ Có Giá Trị

   1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu;

   2. Hộ chiếu và thẻ căn cước;

   3. Chứng chỉ ngân hàng, tiền gửi, chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn ở cổ phiếu, trái phiếu, các tài liệu khác hoặc Hàng Hóa mà Gojek định nghĩa là Giấy Tờ Có Giá Trị theo quyết định của mình).


  5. 2.5 Nếu Bạn dự định giao Hàng Hóa cho một người cụ thể, Bạn phải nêu rõ người nhận dự kiến trên Hàng Hóa. Cho dù có quy định nêu trên, Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể để lại Hàng Hóa với bất kỳ người nào có mặt tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn hoặc xử lý Hàng Hóa bằng cách khác theo yêu cầu của Luật Áp Dụng, nếu người nhận dự kiến của Bạn không có mặt tại địa điểm đó tại thời điểm giao hàng.

  6. 2.6 Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ trả lại Hàng Hóa tại địa điểm lấy hàng theo chỉ định của Bạn nếu người nhận dự kiến của Bạn từ chối nhận Hàng Hóa, hoặc nếu không có người nào có mặt để nhận Hàng Hóa tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn. Trong trường hợp đó, Bạn sẽ vẫn bị yêu cầu thanh toán Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải theo Điều Khoản Sử Dụng, và phí hủy dịch vụ có thể được áp dụng. Nếu Bạn muốn giao lại Hàng Hóa, Bạn phải gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ GoSend mới thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

  7. 2.7 Bạn không được sử dụng dịch vụ GoSend để:

   1. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua các mặt hàng bị cấm bởi Luật Áp Dụng, các mặt hàng yêu cầu giấy phép hoặc sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền để được vận chuyển, các mặt hàng bị đánh cắp hay chiếm đoạt, hoặc các mặt hàng có hại (bao gồm các mặt hàng có chứa nguyên liệu nguy hiểm hay độc hại, ma túy hoặc các chất bất hợp pháp);

   2. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua bất kỳ Hàng Hóa nào được liệt kê tại điều 2.4 của Điều Khoản Cụ Thể này;

   3. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua vật nuôi hoặc bất kỳ động vật nào khác;

   4. vận chuyển các mặt hàng từ hoặc đến nhà tù;

   5. vận chuyển các mặt hàng không cho vừa vào Xe một cách an toàn hoặc các mặt hàng có thể gây hư hỏng đối với Xe hoặc tạo ra tình trạng không an toàn (và trong mọi trường hợp vận chuyển các mặt hàng có kích thước lớn hơn 70cm (chiều dài), 50cm (chiều rộng), 50cm (chiều cao) hoặc các mặt hàng nặng hơn 20kg); hoặc

   6. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua các mặt hàng có giá trị, bao gồm các giấy tờ có giá trị (ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép hoặc thỏa thuận quan trọng), hoặc các mặt hàng có giá trị trên 2.000.000 VNĐ (dù riêng lẻ hay cộng gộp) hoặc các mặt hàng mà nếu không được giao, giao hàng trễ hoặc bị hư hại trong quá trình giao hàng có thể khiến Bạn, người nhận hoặc người khác bị thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm khác (ví dụ, sản phẩm y tế, thiết bị y tế hoặc bộ phận cấy ghép).

  8. 2.8 Nếu Hàng Hóa đã được đóng gói, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (hoặc Tài Xế thay mặt Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải) có thể yêu cầu Bạn mở và cho kiểm tra bên trong kiện hàng để đảm bảo rằng Hàng Hóa bên trong giống như Bạn đã mô tả và Bạn đồng ý sẽ hợp tác với các yêu cầu đó.

  9. 2.9 Khi Bạn gửi đơn hàng cho dịch vụ GoSend, thời gian ước tính để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (hoặc Tài Xế thay mặt Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải): (a) lấy Hàng Hóa từ địa điểm lấy hàng được chỉ định; và (b) giao Hàng Hóa đến địa điểm giao hàng được chỉ định, sẽ được hiển thị trên Ứng Dụng Người Dùng.

  10. 2.10 Nếu Bạn có khiếu nại liên quan đến GoSend, bao gồm đối với bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng Hàng Hóa nào trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, Bạn có thể gửi khiếu nại qua Ứng Dụng Người Dùng. Liên quan đến Hàng Hóa bị hư hỏng, Bạn phải bảo quản Hàng Hóa bị hư hỏng hoặc, nếu Hàng Hóa là các mặt hàng dễ hư thối, hãy chụp ảnh và giữ bằng chứng hợp lý khác về Hàng Hóa bị hư hỏng. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ giải quyết khiếu nại của Bạn theo các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải.
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN GORIDE

Bạn công nhận và xác nhận với Gojek rằng Bạn hiểu và đồng ý với nội dung sau đây khi kết nối với Hệ Thống để sử dụng GoRide. Các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải sẽ áp dụng giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

 1. Định nghĩa Bổ sung

  1. GoRide là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bằng Xe mô tô hai bánh (xe máy) để vận chuyển Bạn từ điểm đón đến điểm đến do Bạn chỉ định; và

  2. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với GoRide có nghĩa là Tài Xế xe máy được đăng ký trên Hệ Thống và là người cung cấp dịch vụ GoRide cho Bạn Bạn với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ.

 2. Điều khoản bổ sung cho GoRide

  1. 2.1 Mục đích của GoRide không phải để sử dụng trong vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác. Nếu Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác, Bạn được khuyến khích sử dụng GoSend hoặc một dịch vụ phù hợp khác.

  2. 2.2 Bạn với tư cách là Người Dùng dịch vụ GoRide phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Bạn và nếu Bạn cảm thấy không thoải mái với cách điều khiển Xe của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Bạn được khuyến khích nhắc nhở Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải cẩn thận hơn. Bạn thừa nhận rằng việc vận chuyển bằng Xe mô tô hai bánh có những rủi ro vốn có nhất định và, bằng việc sử dụng GoRide, Bạn chấp nhận những rủi ro đó.

  3. 2.3 Bạn phải đội mũ bảo hiểm phù hợp do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trong suốt chuyến đi bằng dịch vụ GoRide. Nếu không có sẵn mũ bảo hiểm, Bạn nên hủy yêu cầu sử dụng dịch vụ GoRide của Bạn và thông báo điều này thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

  4. 2.4 Bạn không được can thiệp vào việc điều khiển Xe một cách an toàn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

  5. 2.5 Bạn cam kết rằng mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chỉ chở một hành khách trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ GoRide (khi đó Bạn phải đảm bảo rằng có người lớn đi cùng). Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thấy rằng phải chở thêm hành khách.

  6. 2.6 Nếu Bạn cho phép một người khác sử dụng dịch vụ GoRide theo yêu cầu của Bạn qua Ứng Dụng Người Dùng (dù có đi cùng với Bạn hay không), Bạn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người đó.

  7. 2.7 Mô tả Xe chỉ mang tính minh họa. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Gojek không đảm bảo rằng Xe sẽ khớp với mô tả.

  8. 2.8 Địa điểm đón và trả khách là địa điểm gần đúng. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể quyết định đón Bạn hoặc trả Bạn tại một địa điểm khác gần đó trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác định một cách hợp lý rằng việc đón Bạn hoặc trả Bạn tại địa điểm ban đầu là nguy hiểm hoặc bị cấm theo Luật Áp Dụng.
ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN GOCAR

Bạn công nhận và xác nhận với Gojek rằng bạn hiểu và đồng ý với những nội dung sau khi kết nối với Hệ Thống để sử dụng GoCar. Các điều khoản của Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải sẽ áp dụng giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

 1. Định nghĩa Bổ sung

  1. GoCar là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bằng Xe động cơ bốn bánh (ô tô) để vận chuyển Người Dùng từ điểm đón đến điểm đến do Người Dùng chỉ định; và

  2. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với GoCar có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ được cấp phép để vận chuyển hành khách bằng ô tô được đăng ký trên Hệ Thống và cung cấp dịch vụ GoCar cho Bạn với tư cách là là một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ.

 2. Điều khoản Bổ sung cho GoCar

  1. 2.1 Mục đích của GoCar không phải để sử dụng trong vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác. Nếu Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác, Bạn được khuyến khích sử dụng GoSend hoặc một dịch vụ phù hợp khác.

  2. 2.2 Bạn không được ăn, uống hoặc hút thuốc trong Xe.

  3. 2.3 Bạn với tư cách là Người Dùng dịch vụ GoCar sẽ tự chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Bạn và nếu Bạn cảm thấy không thoải mái với cách điều khiển Xe của Tài Xế, Bạn được khuyến khích nhắc nhở Tài Xế phải cẩn thận hơn.

  4. 2.4 Bạn và các hành khách khác phải thắt dây an toàn do Tài Xế cung cấp trong suốt chuyến đi bằng dịch vụ GoCar. Nếu không có dây an toàn, Bạn nên hủy dịch vụ và thông báo việc này thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

  5. 2.5 Bạn không được can thiệp vào việc điều khiển Xe một cách an toàn của Tài Xế.

  6. 2.6 Bạn cam kết rằng số lượng hành khách tại một thời điểm không vượt quá số lượng hành khách được phép chở đối với loại Xe bốn bánh do Tài Xế điều khiển. Tài Xế được quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ của Bạn nếu Tài Xế thấy rằng số lượng hành khách vượt quá số lượng hành khách được phép chở.

  7. 2.7 Nếu Bạn cho phép một người khác sử dụng dịch vụ GoCar theo yêu cầu của Bạn qua Ứng Dụng Người Dùng (dù có đi cùng với Bạn hay không), Bạn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người đó. Bạn phải đảm bảo rằng trẻ em sử dụng dịch vụ GoCar phải có người lớn đi cùng.

  8. 2.8 Mô tả Xe chỉ mang tính minh họa. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Gojek không đảm bảo rằng Xe sẽ khớp với mô tả.

  9. 2.9 Địa điểm đón và trả khách là địa điểm gần đúng. Tài Xế có thể quyết định đón Bạn hoặc trả Bạn tại một địa điểm khác gần đó trong trường hợp Tài Xế xác định một cách hợp lý rằng việc đón Bạn hoặc trả Bạn tại địa điểm ban đầu là nguy hiểm hoặc bị cấm theo Luật Áp Dụng.
PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC HÀNG HÓA BỊ CẤM TIẾP NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN

 1. Tiền (tiền mặt, tiền xu, ngoại tệ và giấy tờ có giá vô danh khác);

 2. Động vật và thực vật sống;

 3. Thực phẩm, đồ uống, hoặc các thành phần thực phẩm hay đồ uống đòi hỏi được bảo quản ở nhiệt độ mát hơn hoặc môi trường được kiểm soát;

 4. Các mặt hàng nặng mùi, ví dụ như sầu riêng;

 5. Thiết bị đánh bạc hoặc vé số;

 6. Mọi hàng hóa bị kiểm soát, hoặc hàng hóa bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc lưu thông theo Luật Áp Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn Hàng Hóa nêu dưới đây:

 7. Hàng Hóa bị cấm theo Luật Bưu Chính, như sửa đổi hoặc thay thế tùy từng thời điểm:
 8. Hàng Hóa có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 9. Hàng Hóa chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội;

 10. Hàng Hóa chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

 11. Hàng Hóa cấm lưu thông theo luật Việt Nam theo Quyết định 88/2000/QĐ-BTM do Bộ Thương Mại ban hành ngày 18 tháng 1 năm 2000 (như được sửa đổi bởi Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM ngày 8 tháng 8 năm 2000), như sửa đổi hoặc thay thế tùy từng thời điểm:
 12. Vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng của các lực lượng vũ trang;

 13. Các chất ma túy;

 14. Một số hoá chất có tính độc hại mạnh;

 15. Các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng;

 16. Các sản phẩm văn hoá phản động, đồi truỵ, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục nhân cách;

 17. Thuốc lá điếu sản xuất tại nước ngoài;

 18. Các loại pháo;

 19. Các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh cho người và gia súc, thuốc bảo vệ thực vật và các loại trang thiết bị, dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

 20. Thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục công ước quốc tế quy định mà Việt Nam tham gia ký kết và các loại động vật, thực vật quý hiếm khác cần được bảo vệ; và

 21. Một số loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.