Gojek

Terms of Service

Indonesia
Indonesia (English)
Singapore
Thailand
Thailand (English)
Vietnam
Vietnam (English)

Select Country

เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ GOJEK

Created with Sketch.
Created with Sketch.

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

 1. กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066969) (“Gojek”) หากมีความเกี่ยวข้อง การใช้ระบบในฐานะผู้ให้บริการขนส่งของคุณ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการให้บริการสำหรับผู้ขับ Gojek
 1. Gojek คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทจะให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อผู้ขับ ผู้ปฏิบัติการยานพาหนะ หรือผู้ให้บริการกับผู้ใช้ Gojek ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ ผู้ให้บริการขนส่งจะให้บริการด้านขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่คุณ โดยที่จะมีการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของเขา/เธอเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ
 1. 3.1 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:
  1. บัญชี หมายถึง บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้
  2. บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญานิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา
  3. กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึง กฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  4. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หมายถึง แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้
  5. กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้) 
  6. เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางเมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดย Gojek เป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ในที่นี่
  7. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการค้า หมายถึง แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สำหรับการใช้ระบบในบทบาทผู้ประกอบการค้าของพวกเขา;
  8. อุปกรณ์มือถือ หมายถึง สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ 
  9. นโยบาย หมายถึง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ใช้ ดังเช่นที่ Gojek จะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (ผ่านระบบ เว็บไซต์ นโยบาย หรืออีเมล์ของผู้ใช้ตามที่ระบุในบัญชีของผู้ใช้) และ Gojek อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ
  10. เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับระบบและ/หรือบริการขนส่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจง ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ 
  11. ระบบ หมายถึงระบบที่ Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้เพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ประกอบการค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ กับผู้ใช้ รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการค้า GoPay และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม บริการชำระเงิน และระบบและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ระบบจะไม่รวมถึงตัวบริการขนส่ง เนื่องจากบริการเหล่านี้ผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้ให้บริการแก่คุณโดยตรง
  12. เงื่อนไขการใช้งาน หมายถึงเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ Gojek เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี
  13. เขตพื้นที่ หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณใช้ระบบ
  14. ผู้ให้บริการขนส่ง หมายถึงผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สามที่นำเสนอบริการขนส่งและได้รับการเชื่อมต่อถึงคุณผ่านทางระบบ
  15. บริการขนส่ง หมายถึงการให้บริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งเมื่อมีการเชื่อมต่อถึงคุณผ่านทางระบบ ซึ่งอาจจะรวมถึงบริการส่งพัสดุเร่งด่วน บริการขนส่ง บริการส่งอาหาร บริการช้อปปิ้งส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการผ่านระบบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ของคุณ
  16. ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
  17. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้แก่ผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง
  18. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 
  19. กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท Gojek ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay
  20. ยานพาหนะ หมายถึง ยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง 
  21. Voucher หมายถึง มูลค่าเงินหรือเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้จะสามารถใช้เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมบางอย่างที่ผู้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดย Gojek และ 
  22. เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ใดก็ตามที่กลุ่มบริษัท Gojek เป็นผู้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ 
 2. 3.2 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง "หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร" จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า "รวมถึง" "รวมทั้ง" "โดยเฉพาะ" "ตัวอย่างเช่น" หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามลำดับดังต่อไปนี้: เริ่มจาก (1) เงื่อนไขในท้องถิ่น จากนั้นเป็น (2) เงื่อนไขเฉพาะด้าน และสุดท้ายคือ (3) เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 1. พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ Gojek
 2. 4.1 คุณยืนยันว่า:
  1. 4.1.1 คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  2. 4.1.2 คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ ตามกฎหมายที่มีในเขตพื้นที่
  3. 4.1.3 คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ Gojek ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ
  4. 4.1.4 คุณจะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น
  5. 4.1.5 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ Gojek (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) ผ่านทางระบบ จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ
  6. 4.1.6 คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
  7. 4.1.7 คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใด ๆ
  8. 4.1.8 คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของระบบ
 3. การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้อื่น ๆ
 4. 4.2 การเรียกใช้บริการขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่ง Gojek ไม่ได้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาด้วย Gojek จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ให้บริการขนส่งที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลที่สามอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการขนส่ง
 5. 4.3 คุณตกลงว่า:
  1. 4.3.1 จะปฏิบัติต่อผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้คนอื่น ๆ ด้วยความเคารพและสอดคล้องกับนโยบาย และจะไม่ข้องเกี่ยวในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้บริการขนส่งหรือระบบอยู่
  2. 4.3.2 จะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม และ
  3. 4.3.3 จะไม่ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการรับและใช้บริการขนส่ง
 6. 4.4 ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะรับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกบริการขนส่งด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยไม่จำกัดถึงเนื้อหาที่กล่าวมาก่อนหน้า ผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับการเรียกใช้บริการของคุณ หากมีมูลเหตุอันสมควรให้สงสัยได้ว่าจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
 7. 4.5 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน Gojek จะไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการขนส่ง) แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีหรือคุณเชื่อมต่อเข้าหาผ่านระบบ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Gojek ผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว การให้คะแนนผู้ให้บริการขนส่งรายใดก็ตามจะมีเจตนาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ระบุคะแนนความพึงพอใจ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรอง (หรือในทางอื่น) โดย Gojek สำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายดังกล่าว
 8. ข้อร้องเรียน
 9. 4.6 แม้ว่าผู้ให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการขนส่งที่คุณได้รับ Gojek จะมีสิทธิรับมือกับข้อร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนของ Gojek คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว และตกลงที่จะยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ Gojek ยังขอสงวนสิทธิในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง และอาจจะเลือกอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกับผู้ให้บริการขนส่งได้ แต่จะไม่ถือว่าเป็นพันธะผูกพันที่ต้องกระทำ กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ Gojek จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
 10. 4.7 หาก Gojek ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ Gojek มีสิทธิในการส่งเรื่องร้องเรียนถึงคุณหรือรับมือกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียน และคุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 1. 5.1 ในการเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้ คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
 2. 5.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และการตัดสินใจต่าง ๆ เนื่องด้วยการใช้ระบบโดยคุณ:
  1. 5.2.1 ต้องมีแค่บัญชีเดียว 
  2. 5.2.2 ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
  3. 5.2.3 ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด 
  4. 5.2.4 ต้องแจ้งให้ Gojek ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
  5. 5.2.5 หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยเช่นกัน คุณจะต้องไม่ใช้บัญชีของคุณเพื่อเรียกใช้บริการในฐานะผู้ใช้ซึ่งคุณยอมรับเป็นผู้ให้บริการขนส่ง หรือห้ามร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ในแผนการลักษณะที่คล้ายกันใด ๆ
 3. 5.3 Gojek ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี
  1. 5.3.1 หาก Gojek พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 
  2. 5.3.2 ในระหว่างการสืบสวน
  3. 5.3.3 หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ Gojek หรือกลุ่มบริษัท
  4. 5.3.4 หากมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
  5. 5.3.5 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ Gojek
 4. หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น ยอดคงค้างในกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ของท่าน อาจถูกระงับใช้ และ/หรือ ริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะต้องไม่เรียกร้องให้ Gojek หรือกลุ่มบริษัทรับผิดในการระงับใช้หรือริบจำนวนเงินใด ๆ ดังกล่าว
 1. สิทธิที่มอบให้และสงวนไว้
 2. 6.1 เมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Gojek และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท จะมอบใบอนุญาตให้คุณตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในเขตพื้นที่เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณกับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับบริการขนส่ง โดยใบอนุญาตที่มอบให้นั้นจะเพิกถอนได้ มีสิทธิจำกัด ไม่ใช่สิทธิขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์
 3. 6.2 Gojek และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะสื่อถึงการโอนมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในหรือที่มีต่อระบบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ
 4. การกระทำต้องห้าม
 5. 6.3 ในการใช้ระบบ คุณจะต้องไม่:
  1. 6.3.1 ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
  2. 6.3.2 ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
  3. 6.3.3 ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
  4. 6.3.4 ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี "ทำเหมืองข้อมูล" หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
  5. 6.3.5 โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ
  6. 6.3.6 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
  7. 6.3.7 ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 
  8. 6.3.8 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
  9. 6.3.9 ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 
  10. 6.3.10 แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ 
  11. 6.3.11 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล 
  12. 6.3.12 จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม 
  13. 6.3.13 ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ Gojek (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ให้บริการขนส่ง หรือ บุคคลอื่นใด หรือ
  14. 6.3.4 ทำให้ชื่อเสียงของ Gojek หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
 6. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งโดยคุณ
 7. 6.4 คุณต้องไม่ใช้บริการขนส่งเพื่อ:
  1. 6.4.1 ก่ออาชญากรรมหรือทำสิ่งใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายที่มีบังคับใช้ หรือ
  2. 6.4.2 ทำอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 8. 6.5 เมื่อบริการขนส่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องขนส่ง รับ หรือซื้อสิ่งของในนามของคุณ คุณตกลงและมอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ตามความจำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อกระทำการดังกล่าว
 9. 6.6 ผู้ให้บริการขนส่งต้องตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังและให้บริการขนส่งด้วยความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเองในการใช้บริการขนส่ง และคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งปวง
 1. 7.1 สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้จะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ Gojek จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ 
 2. 7.2 หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ Gojek คุณต้องแจ้งให้ Gojek ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ Gojek แจ้ง 
 3. 7.3 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้ระบบ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
 1. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
 2. 8.1 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณสำหรับการใช้ระบบและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ Gojek ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนและบริการทั้งหมดที่คุณได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้งานระบบตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบายต่าง ๆ)
 3. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้
 4. 8.2 ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับบริการขนส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึง:
  1. 8.2.1 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง 
  2. 8.2.2 ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ ใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อคุณหรือสินค้าที่ขนส่งนั้นอยู่บนยานพาหนะในระหว่าง (แต่ต้องไม่ก่อนหรือหลังจาก) การให้บริการขนส่งดังกล่าว (ชำระตามค่าใช้จ่ายจริง) 
  3. 8.2.3 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ Gojek และ
  4. 8.2.4 ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้
  5. (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และ/หรือภาษี (ที่มี) จะได้รับการคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับการป้อนเข้าระบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับโดยผู้ให้บริการขนส่ง (ระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) และคุณต้องชำระผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือตามนโยบาย คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปสำหรับการให้บริการขนส่ง โดยค่าโดยสารที่ตกลงกันไว้จะมีผลใช้ได้หลังจากมีการแจ้งไปยัง Gojek แล้วเท่านั้น และต้องถูกต้องตรงกับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
 5. 8.3 องค์ประกอบค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมผู้ใช้อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามอุปสงค์และปัจจัยอื่น ๆ ในตำแหน่งที่อยู่ของคุณ Gojek จะพยายามแจ้งให้คุณทราบอยู่เสมอถึงการขึ้นราคาดังกล่าวใด ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการคำนวณ) โดยละเอียดก่อนที่จะเลือกซื้อบริการขนส่ง เราจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับในความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
 6. 8.4 Gojek อาจจะอัปเดตเกณฑ์พื้นฐานการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านทางระบบได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว
 7. 8.5 แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้อาจจะมีตัวเลือกให้คุณยกเลิกบริการขนส่งบางอย่างได้ก่อนที่บริการขนส่งดังกล่าวจะเริ่มขึ้น หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบาย
 8. 8.6 เมื่อใช้บริการขนส่ง คุณต้องอยู่ ณ ตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้ ในเวลาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หากไม่แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะมีสิทธิ์ยกเลิกบริการขนส่งและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ Gojek
 9. 8.7 คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต Gojek สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ Gojek พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)
 10. โปรโมชั่น
 11. 8.8 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ Gojek อาจจะเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณที่มีต่อผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ถึงระดับที่ Gojek พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากไม่แล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิในประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะตามเจตนาการใช้งานที่มี และจะไม่ใช้ในทางที่ผิด ทำสำเนา จำหน่าย หรือถ่ายโอนโปรโมชั่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยังเข้าใจอีกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสดได้ และโปรโมชั่นอาจจะหมดอายุในวันหนึ่ง แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ตาม
 12. การชำระเงิน
 13. 8.9 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย Gojek จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้และจะต้องชำระโดยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิด บัตรเดบิต เงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ใช้ หรือโดยการใช้ Voucher 
 14. 8.10 เมื่อคุณเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นเงินสด คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งและชำระจำนวนเงินส่วนอื่น ๆ ให้กับ Gojek ผ่านผู้ให้บริการการขนส่ง ซึ่งจะรวบรวมจำนวนเงินที่ Gojek มีสิทธิ์ได้รับในนามของ Gojek
 15. 8.11 เมื่อคุณเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด คุณได้มอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ให้ Gojek สามารถเดบิตยอดเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้ และสามารถโอนค่าธรรมเนียมผู้ใช้เข้าบัญชีของผู้ให้บริการขนส่งได้ในนามของคุณ หลัง Gojek หัก (หากมี) จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ให้บริการขนส่ง
 16. 8.12 หากมีการให้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามผ่านแอปพลิเคชันผู้ใช้ในเขตพื้นที่คุณ การที่คุณใช้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและอาจมีค่าธรรมเนียมแยกต่างหากที่ต้องชำระแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Gojek ไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกัน หรือรับประกันในความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสมหรือความพร้อมใช้งานของบริการชำระเงินของบุคคลที่สามดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึง ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของบริการชำระเงินของบุคคลที่สาม
 17. 8.13 การชำระเงินทั้งหมดจะต้องใช้สกุลเงินท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
 18. 8.14 หากมีการใช้ Voucher ในเขตพื้นที่ของคุณ การใช้ Voucher ของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะด้านและเงื่อนไขในท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนใช้ Gojek Voucher Gojek อาจจะปฏิเสธคำร้องขอซื้อ Voucher ของคุณได้ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ขอคืนไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และห้ามนำไปขายต่อ ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนเพื่อมูลค่า 
 19. 8.15 โดยไม่กระทบสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ Gojek อาจระงับการทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า คุณละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีดังกล่าวคุณจะไม่ยึดถือให้ Gojek หรือกลุ่มบริษัทรับผิดชอบต่อการหัก การล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกการจ่ายเงินหรือโปรโมชั่นใด ๆ ให้กับคุณ
 20. 8.16 หากคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชันผู้ใช้หรือส่งอีเมลไปที่ support.th@gojek.comเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ Gojek มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนให้กับคุณหรือไม่และโหมดการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนดังกล่าว (รวมถึงโดยวิธีการใช้ Voucher)
 21. ภาษี
 22. 8.17 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม
 23. 8.18 คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง Gojek จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับระบบและ/หรือบริการขนส่ง
 1. การชดใช้ค่าเสียหาย
 2. 9.1 คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ Gojek ผู้รับใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
  1. 9.1.1 การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายเหล่านี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ และd
  2. 9.1.2 การที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการขนส่ง รวมถึง:
   1. (ก) ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่กระทำการในนามของคุณว่ากลุ่มบริษัท Gojek คือผู้ให้บริการขนส่ง แทนที่จะเป็นผู้ให้บริการขนส่ง 
   2. (ข) ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงข้อเรียกร้องจากผู้ให้บริการขนส่ง) ที่เกิดจากการที่คุณใช้ระบบและ/หรือบุคคลที่สาม และ
   3. (ค) สำหรับสิ่งของใด ๆ ที่คุณซื้อ รับ และ/หรือขนส่งโดยใช้บริการขนส่ง
 3. หลักพื้นฐานของระบบที่ให้บริการ
 4. 9.2 การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ Gojek ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ
 5. 9.3 โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 9.2 ทาง Gojek ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบ หรือระบบดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ 
 6. 9.4 Gojek ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการหรือการรับรองว่าจะมีการให้บริการขนส่ง Gojek ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นใด 
 7. 9.5 ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ให้บริการขนส่งที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อข้อจำกัด การล่าช้าหรือการล้มเหลวของผู้ให้บริการขนส่งและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าระบบต่าง ๆ สินค้าหรือบริการของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ
 8. 9.6 เส้นเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการขนส่งจะเป็นเพื่อการบ่งชี้เท่านั้น เว้นแต่ Gojek จะมีการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอื่น ทั้ง Gojek และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือสร้างข้อผูกพันว่าบริการจะเป็นไปตามเส้นเวลาที่กำหนด
 9. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
 10. 9.7 ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
 11. 9.8 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อ:
  1. 9.8.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
  2. 9.8.2 การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
  3. 9.8.3 ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  4. อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ
 12. 9.9 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของ Gojek ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง และ/หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่คุณจ่ายให้ Gojek สำหรับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องภายในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 13. 9.10 คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ Gojek ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้ Gojek รับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน
 1. 10.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไข
 2. 10.2 Gojek สามารถบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือระงับหรือบอกเลิกการใช้ระบบของคุณได้ทั้งหมดหรือบางส่วน:
  1. 10.2.1 ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ
  2. 10.2.2 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Gojek
 3. 10.3 คุณไม่มีพันธะผูกพันในการใช้ระบบและสามารถยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการปิดใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร
 4. 10.4 เมื่อมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
  1. 10.4.1 ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ Gojek (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) รวมถึงยอดคงค้างใด ๆ จากบริการขนส่งที่คุณเรียกใช้ก่อนที่จะมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ และ
  2. 10.4.2 ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที
 5. 10.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หลังจากที่เงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 2, 3, 8.17, 8.18, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลง
 1. 11.1 คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ Gojek ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
 1. 12.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) (ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 2. 12.2 ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย
 1. 13.1 Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า Gojek จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
 2. 13.2 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ Gojek หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ Gojek 
 3. 13.3 Gojek อาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท Gojek จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
 4. 13.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
 5. 13.5 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
 6. 13.6 คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gojek โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้ระบบต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ Gojek โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ Gojek จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น
 7. 13.7 หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
 8. 13.8 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 9. 13.9 Gojek อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการหรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ Gojek ทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล support.th@gojek.com
เงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ GoFood

 1. คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
 2. รายการ F&B หมายถึง รายการอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้า GoFood ผ่านทาง GoFood
 3. GoFood หมายถึง หนึ่งในบริการที่มีในแอปพลิเคชันผู้ใช้ ซึ่งยินยอมให้ผู้ให้บริการขนส่งสั่งซื้อรายการ F&B จากเมนูของผู้ประกอบการค้า GoFood ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งจะจัดส่งให้ และ
 4. ผู้ประกอบการค้า GoFood คือร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้า คาเฟ่ บาร์ รถเข็น แผง หรือผู้ขายรายอื่น ๆ ที่ให้บริการรายการ F&B ที่ผู้ใช้สั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
 1. 2.1 Gojek ไม่รับประกันว่า GoFood จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
 2. 2.2 คุณสามารถสั่งรายการ F&B ได้เฉพาะรายการที่มีในเมนูของผู้ประกอบการค้า GoFood แต่ละแห่งบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ทั้ง Gojek และผู้ประกอบการค้า GoFood ไม่รับประกันว่ารายการ F&B บางรายการจะมีพร้อมให้บริการ เมนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม
 3. 2.3 การสั่งซื้อของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการค้า GoFood ต้องยอมรับ และระบบจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลหรือทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ผู้ประกอบการค้า GoFood อาจจะยอมรับหรือปฏิเสธการสั่งซื้อได้ตามดุลยพินิจพินิจของทางผู้ประกอบการค้า 
 4. 2.4 การสั่งซื้อ GoFood จะไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากที่คุณได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ที่ยืนยันการยอมรับการสั่งซื้อของคุณ
 5. 2.5 คุณต้องไม่สั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน GoFood เว้นแต่คุณจะมีสิทธิชอบธรรมในการกระทำการดังกล่าวตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณตกลงว่าจะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนให้ผู้ให้บริการขนส่งตรวจยืนยัน ณ จุดหมายปลายทางการจัดส่งที่คุณกำหนด เมื่อจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ 
 6. 2.6 รูปภาพและคำอธิบายของรายการ F&B จะมีไว้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองว่าคุณจะได้รับรายการ F&B ตามรูปภาพและคำอธิบายดังกล่าว
 7. 2.7 ผู้ประกอบการค้า GoFood อาจจะใช้ถั่วและสิ่งภูมิแพ้อื่น ๆ ในการจัดเตรียมรายการ F&B จึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าการขนส่งรายการ F&B อาจจะมีถั่วหรือสิ่งภูมิแพ้อื่น ๆ ปะปนอยู่ คุณไม่ควรสันนิษฐานว่ารายการ F&B ปลอดจากถั่วหรือสิ่งภูมิแพ้อื่น ๆ
 8. 2.8 คุณต้องซื้อเฉพาะรายการ F&B เพื่อการบริโภคของคุณเองหรือตามคำร้องขอของบุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับรายการ F&B และคุณต้องไม่สั่งซื้อสินค้าด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างอันตรายหรือความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการค้า GoFood หรือผู้ที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับสินค้านั้น
 9. 2.9 คุณยอมรับและเข้าใจว่า เมื่อใช้ GoFood จะหมายความว่าคุณอนุญาตให้ผู้ให้บริการขนส่งซื้อ รับ และ/หรือจัดส่งรายการ F&B จากผู้ประกอบการค้า GoFood และในนามของคุณ รวมถึงยอดเงินใด ๆ ที่ต้องชำระค่ารายการ F&B และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงบนแอปพลิเคชันผู้ใช้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่คุณต้องจ่ายให้ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งและ/หรือผู้ประกอบการค้า GoFood มีสิทธิติดต่อคุณเพื่อขอรับการยืนยันหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับการสั่งซื้อรายการ F&B ของคุณ (รวมถึงในกรณีที่หนึ่งในรายการที่คุณสั่งซื้อไม่มี หรือการอธิบายที่อยู่และผู้รับสินค้าที่จะจัดส่ง) คุณต้องพร้อมรับการติดต่อผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในการสั่งซื้อ เพื่อให้การยืนยันหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับบริการที่เรียกใช้
 10. 2.10 ระบบอาจจัดหาทางเลือกให้แก่คุณในการไปรับรายการ F&B ได้โดยตรงจากผู้ประกอบการค้า GoFood หากคุณเลือกทางเลือกนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งจะไม่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อของคุณและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งตามข้อ 8.2 แต่อย่างไรก็ตาม มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Gojek และ/หรือผู้ประกอบการค้า GoFood และคุณต้องชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ประกอบการค้ายอมรับคำสั่งซื้อ คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน ในกรณีที่คุณไม่สามารถไปรับรายการ F&B จากผู้ประกอบการค้า GoFood ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ สถานะของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์และผู้ประกอบการค้า GoFood จะใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการจัดการกับรายการ F&B ทั้งนี้ Gojek จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้ประกอบการค้า GoFood ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการดังกล่าว
 11. 2.11 คุณตกลงและเข้าใจว่าราคาของรายการ F&B ที่แสดงไว้บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้นั้น ณ เวลาสั่งอาหารของคุณเป็นเพียงราคาประมาณการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ คุณตกลงที่จะชำระราคาของรายการ F&B ตามที่แสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินที่แสดงบนแอปพลิเคชันผู้ใช้หรือใบเรียกเก็บเงินที่ผู้ประกอบการค้า GoFood ออกให้ ตามที่ผู้ให้บริการขนส่งแสดงต่อคุณเมื่อส่งมอบรายการ F&B ที่จุดหมายปลายที่การจัดส่งที่คุณกำหนด (แล้วแต่กรณี) หากราคาของรายการ F&B ที่ระบุไว้บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้แตกต่างอย่างมากจากราคาจริง กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านเรา 
 12. 2.12 นอกเหนือจากราคาของรายการ F&B แล้ว ผู้ให้บริการขนส่ง และ/หรือผู้ประกอบการค้า GoFood อาจมีสิทธิได้รับคืนค่าใช้จ่ายบางประการจากคุณที่เกิดขึ้นระหว่างและเมื่อการสั่งซื้อ GoFood เสร็จสิ้นตามนโยบาย
 13. 2.13 หากคุณไม่สามารถอยู่รับรายการ F&B ที่สั่งซื้อได้ ณ ตำแหน่งจัดส่งที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ คุณอาจจะถูกริบรายการสั่งซื้อและจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับรายการ F&B ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับบริการขนส่งตามเงื่อนไขการใช้งาน และอาจจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
 14. 2.14 โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดข้ออื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ Gojek จะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยที่จะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน:
  1. 2.14.1 สภาพของรายการ F&B
  2. 2.14.2 คุณภาพของรายการ F&B หรือ
  3. 2.14.3 ส่วนต่างระหว่างราคาที่แสดงไว้บนบริการ GoFood ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และราคาที่ผู้ประกอบการค้า GoFood เรียกเก็บเมื่อคุณสั่งซื้อรายการ F&B
 15. 2.15 หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ GoFood รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายของรายการ F&B ในระหว่างการให้บริการขนส่ง โปรดส่งข้อร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ F&B ที่เสียหายนั้น คุณจะต้องถ่ายรูปและส่งมอบหลักฐานอื่น ๆ ตามสมควร แม้ว่าผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง และผู้ประกอบการค้า GoFood จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหารายการ F&B หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการขนส่งหรือรายการ F&B ที่คุณได้รับ คุณตกลงว่า Gojek มีสิทธิดำเนินการร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ Gojek และขอสงวนสิทธิ์ในนำส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ GoSend

 1. คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
 2. สินค้า หมายถึงสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ส่งหรือจะส่งโดยผู้ใช้ไปให้ผู้รับบุคคลที่สามโดยการใช้ GoSend และ
 3. GoSend หมายถึงการบริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อขนส่งสินค้าในยานพาหนะจากจุดรับสินค้าที่ผู้ใช้กำหนด ไปให้ผู้รับบุคคลที่สามที่ปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด
 1. 2.1 Gojek ไม่รับประกันว่า GoSend จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
 2. 2.2 คุณต้องกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่จะจัดส่ง (เช่น ชื่อ น้ำหนัก ประเภทของสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ) ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
 3. 2.3 Gojek จะไม่จัดเตรียมกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ GoSend คุณมีหน้าที่ต้องบรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่งตามลักษณะของสินค้าเหล่านั้น เราแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าที่แตกง่ายหรือไม่ทนทาน เช่น ขนมเค้ก ไอศกรีม อาหาร ผลไม้ และดอกไม้สด Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
 4. 2.4 คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นหรือจะเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือมีสิทธิ์ดูแลจัดการสินค้าที่จะจัดส่งผ่าน GoSend และสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในเงื่อนไขการใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้ 
 5. 2.5 เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดแจ้งเป็นอื่น Gojek ไม่ให้การรับประกันภัยต่อสินค้า และคุณต้องรับผิดชอบจัดทำประกันภัยเอง หาก Gojek มีบริการประกันภัยแบบช่วยเหลือตนเองเสนอให้ในเขตพื้นที่ของคุณ จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบังคับใช้ และสิทธิของคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้สำหรับ GoSend ประเภทของสินค้าที่ไม่รวมอยู่ความคุ้มครองของประกันภัยจะได้แก่:
 6. สินค้าต้องห้าม
  1. ก. เงิน (เงินสด เหรียญ เงินตราต่างประเทศ และตราสารที่เจรจาต่อรองได้สำหรับผู้ถืออื่น ๆ)
  2. ข. ยาเสพติด กัญชา มอร์ฟีน และผลิตภัณฑ์สารเสพติดอื่น ๆ
  3. ค. สื่อลามกอนาจารในทุกรูปแบบ
  4. ง. สัตว์และพืชที่มีชีวิต
  5. จ. อาหาร เครื่องดื่ม หรือส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้ตู้เก็บความเย็นหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
  6. ฉ. สิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน
  7. ช. วัตถุระเบิดและสารและสินค้าไวไฟอื่น ๆ ปืน อาวุธ และชิ้นส่วนอะไหล่ของสินค้าดังที่กล่าวมา
  8. ซ. สารอันตรายหรือเป็นพิษ 
  9. ฌ. อุปกรณ์การพนันหรือตั๋วล็อตเตอรี่
  10. ญ. สินค้าควบคุมใด ๆ หรือสินค้าต้องห้ามสำหรับการส่งออก นำเข้า หรือแจกจ่ายภายใต้กฎหมาย ที่มีบังคับใช้
 7. สินค้าพิเศษ
  1. ก. งานศิลป์ รวมถึงงานที่ทำหรือสร้างขึ้นด้วยทักษะ สัมผัส ความสามารถที่สร้างสรรค์เพื่อการจำหน่าย จัดแสดง หรือเก็บสะสม รวมถึงสินค้า (และส่วนประกอบ) เช่น ภาพวาด รูปภาพ แจกัน พรมผนัง
  2. ข. ภาพยนตร์ ภาพถ่าย รวมถึงภาพขาวดำ ภาพสี และภาพสไลด์
  3. ค. โภคภัณฑ์ที่โดยลักษณะแล้วจะไวต่อการเกิดความเสียหาย หรือมีมูลค่าทางตลาดที่ผันแปรได้สูง หรือยืนยันได้ยาก
  4. ง. วัตถุโบราณหรือโภคภัณฑ์ที่แสดงถึงรูปแบบของห้วงยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งประวัติความเป็นมา อายุ หรือความหายากนั้นมีผลต่อมูลค่าของสินค้า รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร เครื่องแก้ว และสิ่งสะสม เช่น เหรียญและแสตมป์
  5. จ. เครื่องแก้วในรูปแบบของอัญมณี ซึ่งรวมถึงอัญมณีประดับชุด นาฬิกา และชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ หินอัญมณีหรือเพชรอุตสาหกรรม (มีค่าหรือกึ่งมีค่า) และอัญมณีที่ทำมาจากโลหะมีค่า
  6. ฉ. ขนสัตว์ รวมถึงเสื้อผ้าหรือวัตถุอื่น ๆ ที่ทำมาจากขนสัตว์
  7. ช. โลหะมีค่า รวมถึงทองคำหรือเงินในแบบแท่งหรือผง ตะกอน หรือแพลตินัม (ยกเว้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์)
  8. ซ. บัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน
  9. ฌ. แสตมป์สำหรับสุรา อากรแสตมป์
 8. เอกสารที่มีมูลค่า
  1. ก. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  2. ข. หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ค. หนังสือรับรองจากธนาคาร เงินฝาก หลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่หุ้น พันธบัตร หรือเอกสารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่ Gojek พิจารณาแล้วว่าเป็นเอกสารที่มีมูลค่าตามดุลยพินิจของบริษัท)
 9. 2.6 หากคุณประสงค์จะส่งสินค้าไปให้บุคคลเฉพาะราย คุณต้องระบุผู้รับที่ต้องการบนสินค้า ไม่อย่างนั้นแล้ว คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งอาจจะฝากสินค้าไว้กับบุคลลใดก็ตามที่ปรากฏตัวอยู่ ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ หรือจะดูแลจัดการสินค้าตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดหากผู้รับที่คุณต้องการไม่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเมื่อมีการจัดการ
 10. 2.7 คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งจะส่งสินค้าคืนกลับไปที่จุดรับสินค้าที่คุณกำหนด หากผู้รับที่คุณต้องการปฏิเสธการรับสินค้า หรือหากไม่มีคนอยู่รับสินค้า ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับบริการขนส่งตามเงื่อนไขการใช้งาน และอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิก หากคุณต้องการส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง คุณต้องยื่นคำสั่งขอใช้บริการ GoSend ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
 11. 2.8 คุณต้องไม่ใช้บริการ GoSend เพื่อ:
  1. ก. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสิ่งของที่กฎหมายที่มีบังคับใช้ต้องห้าม สิ่งของที่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อทำการขนส่ง สิ่งของที่มาจากการโจรกรรมหรือยักยอกทรัพย์ หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย (ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่มีวัสดุอันตรายหรือมีพิษ ยาเสพติด หรือสารผิดกฎหมาย)
  2. ข. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสินค้าใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้
  3. ค. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใด
  4. ง. ขนส่งสิ่งของจากหรือไปที่คุก
  5. จ. ขนส่งสิ่งของที่ไม่สามารถบรรจุเข้าในยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย หรืออาจจะสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะ หรือก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัย (และการขนส่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกิน 70 ซม. (ความยาว) 50 ซม. (ความกว้าง) 50 ซม. (ความสูง) หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. ในทุกกรณี) หรือ
  6. ช. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสิ่งของที่มีคุณค่า รวมถึงเอกสารที่มีมูลค่า (เช่น หนังสือรับรองที่ดิน ใบอนุญาต หรือข้อตกลงสำคัญ) หรือสิ่งของที่หากไม่มีการจัดส่ง จัดส่งล่าช้า หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง อาจจะทำให้คุณ ผู้รับ หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือมีความรับผิดอื่น ๆ (เช่น ผลิตภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย)
 12. 2.9 หากสินค้ามีการบรรจุหีบห่อ ผู้ให้บริการขนส่งอาจจะให้คุณเปิดและแสดงสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของจัดส่งสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแจ้ง และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการร้องขอดังกล่าว
 13. 2.10 เมื่อคุณเรียกใช้บริการ GoSend ระยะเวลาที่คาดประมาณสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการ: (ก) รับสินค้าจากจุดรับที่กำหนด และ (ข) ส่งสินค้าไปยังปลายทางที่กำหนด จะแสดงอยู่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
 14. 2.11 หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ GoSend รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ในสินค้าระหว่างการให้บริการขนส่ง กรุณายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ สำหรับสินค้าที่เสียหาย คุณต้องเก็บสินค้าที่เสียหายไว้ หรือหากสินค้าเป็นสิ่งของที่เน่าเสียง่าย ถ่ายภาพและเก็บหลักฐานที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ของสินค้าที่เสียหาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ GoRide

 1. คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
 2. GoRide หมายถึง บริการขนส่งที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการขนส่งด้วยการใช้ยานพาหนะสองล้อ (มอเตอร์ไซค์) เพื่อขนส่งผู้ใช้จากจุดรับที่ผู้ใช้กำหนด ไปยังปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด
 1. 2.1 Gojek ไม่รับประกันว่า GoRide จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
 2. 2.2 GoRide ไม่มีจุดประสงค์ในการให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ หากคุณต้องการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ เราขอแนะนำให้คุณใช้ GoRide หรือบริการอื่นที่มี
 3. 2.3 ผู้ให้บริการขนส่งได้รับการกำหนดให้ตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังและให้บริการ GoRide ด้วยความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณในฐานะผู้ใช้บริการ GoRide จะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเอง และหากคุณรู้สึกไม่สบายใจจากการขับขี่ยานพาหนะของผู้ให้บริการขนส่ง เราขอแนะนำให้คุณแจ้งผู้ให้บริการขนส่งให้ระมัดระวังมากขึ้น คุณรับทราบว่าการขนส่งผ่านผู้ให้บริการด้วยยานพาหนะสองล้อจะมีความเสี่ยงบางประการในการใช้บริการ เมื่อคุณใช้ GoRide จะเท่ากับว่าคุณยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว
 4. 2.4 คุณต้องสวมหมวกกันน็อกที่ผู้ให้บริการขนส่งจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทางที่ใช้บริการ GoRide หากไม่มีหมวกกันน็อก คุณควรยกเลิกการเรียกใช้บริการของคุณและแจ้งให้ Gojek ทราบ
 5. 2.5 คุณต้องไม่แทรกแซงความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งในการปฏิบัติการยานพาหนะอย่างปลอดภัย
 6. 2.6 คุณสัญญาว่าจะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวสำหรับผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการเรียกใช้บริการของคุณ หากผู้ให้บริการขนส่งพบว่ามีผู้โดยสารเพิ่มเติม
 7. 2.7 หากคุณยอมให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณใช้บริการ GoRide ที่มีคุณเป็นผู้เรียกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ (ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยหรือไม่ก็ตาม) คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
 8. 2.8 คำอธิบายยานพาหนะจะมีไว้พอเป็นสังเขปเท่านั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ Gojek ไม่รับประกันว่ายานพาหนะจะสอดคล้องตรงกันกับคำอธิบายของยานพาหนะ 
 9. 2.9 ตำแหน่งจุดรับและส่งจะเป็นการประมาณการณ์ ผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเลือกรับหรือส่งคุณที่บริเวณใกล้เคียงอื่น หากผู้ให้บริการขนส่งมีเหตุอันสมควรให้พิจารณาว่าได้มีอันตรายหรือเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ ในการรับและส่งคุณที่จุดเริ่มต้นดั้งเดิม

Products Terms of Service

GoPay

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2563


 1. เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

  กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066616) (“บริษัท”, “เรา”, “ของเรา”) การใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการให้บริการสำหรับผู้ใช้ และ/หรือ ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับ แล้วแต่กรณี


 2. เกี่ยวกับบริษัท

  เราคือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการระบบและบริการการชำระเงินต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริการรับชำระเงินแทน และการบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย


 3. คำจำกัดความและการตีความ
  1. 3.1.      ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:

   1. บัญชี หมายถึง บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้
   2. ยอดคงเหลือในบัญชี หมายถึง ค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เก็บไว้ในบัญชีของผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้ในการทำธุรกรรมผ่านการใช้บริการ
   3. บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญา นิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา
   4. กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึง กฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
   5. แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หมายถึง ระบบที่ดำเนินการโดยหนึ่งบริษัทหรือมากกว่าหนึ่งบริษัทในกลุ่มบริษัท Gojek ในเขตพื้นที่รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์, แพลตฟอร์มและระบบสนับสนุนและบริการอื่น ๆ
   6. พาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ดำเนินการของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ทำข้อตกลงกับบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
   7. พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต หมายถึง ระบบที่ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งอาจเข้าถึงได้
   8. กลุ่มบริษัท Gojek หมายถึง บริษัทหรือบริษัทในเครือ 
   9. เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางเมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดยบริษัทเป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ที่นี่ 
   10. ผู้ประกอบการค้า หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้ทำข้อตกลงกับบริษัทหรือผู้แทนผู้ประกอบการค้าของบริษัท เพื่อยอมรับยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้เป็นการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการดังกล่าว
   11. อุปกรณ์มือถือ หมายถึง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ 
   12. นโยบาย หมายถึง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ใช้ ดังเช่นที่บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (ผ่านระบบ เว็บไซต์ นโยบาย หรืออีเมล์ของผู้ใช้ตามที่ระบุในบัญชีของผู้ใช้) และบริษัท อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ
   13. บริการ หมายถึง การบริการที่บริษัทจัดหาให้แก่คุณผ่านระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริการรับชำระเงินแทน และบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   14. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1
   15. เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับระบบและ/หรือบริการบางส่วน ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ 
   16. ระบบ หมายถึง ระบบที่จัดหาโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือซึ่งมีการบริการต่างๆ และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และระบบและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ 
   17. เขตพื้นที่ หมายถึง ราชอาณาจักรไทย
   18. เงื่อนไขการใช้งาน หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี
   19.  ธุรกรรม หมายถึง ธุรกรรมที่กำหนดไว้ในข้อ 5.11 และ 5.12
   20.  ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงและ/หรือใช้ระบบหรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมดและบุคคลใดก็ตามที่ยื่นคำขอหรือให้ข้อมูลกับเราหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมด
   21. เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ใดก็ตามที่ดำเนินการโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ เป็นระยะ ๆ

  2. 3.2.      ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง "หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร" จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า "รวมถึง" "รวมทั้ง" "โดยเฉพาะ" "ตัวอย่างเช่น" หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามลำดับดังต่อไปนี้: เริ่มจาก (1) เงื่อนไขในท้องถิ่น จากนั้นเป็น (2) เงื่อนไขเฉพาะด้าน และสุดท้ายคือ (3) เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

 4. พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อเรา
  1. 4.1.      คุณรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นว่า:
   1. 4.1.1. คุณกำลังดำเนินการในนามของคุณเองและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใด
   2. 4.1.2. คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันโดยกฎหมายตามเงื่อนไขการใช้งานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่มีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
   3. 4.1.3. คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ ตามกฎหมายที่มีในเขตพื้นที่ หรือผู้ดูแลตามกฎหมายหรือตัวแทนของคุณได้อนุมัติการเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งาน การลงทะเบียนบัญชีของคุณ และการใช้ระบบและบริการของคุณ
   4. 4.1.4. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้บริษัททราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ 
   5. 4.1.5. คุณจะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น 
   6. 4.1.6. คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้เรา (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) หรือผ่านทางระบบ จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิด และแจ้งให้เราทราบทันที (รวมถึงเอกสารประกอบอื่น ๆ ) หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารและข้อมูลดังกล่าว
   7. 4.1.7. คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
   8. 4.1.8. คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใด ๆ และ
   9. 4.1.9. คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของระบบ

 5. บัญชีของคุณ
  1. การลงทะเบียนบัญชี
  2. 5.1.      เพื่อเข้าถึงระบบและการบริการ คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีของแอปพลิเคชัน คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีได้โดยการสมัครผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต การสมัครของคุณเพื่อลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการเข้าถึงบริการใด ๆ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  3. 5.2.      ตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน) และนโยบายต่าง ๆ บริษัทจะต้องสร้างและยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนบัญชีและเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติพื้นฐาน การใช้บริการบางอย่างของคุณอาจอยู่ภายใต้การลงทะเบียนและ/หรือกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการลงทะเบียนและการตรวจสอบดังกล่าว
  4. 5.3.      คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณ:
   1. 5.3.1. ต้องมีแค่บัญชีเดียว 
   2. 5.3.2. ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอิน รหัสประจำตัว (PIN) ใด ๆ รายละเอียดการชำระเงินและรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หรือรหัสการยืนยันอื่น ๆ ที่ส่งถึงคุณผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของคุณ) เป็นความลับและปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม เราจะขอรหัสผ่านหรือรหัสยืนยันใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เท่านั้น
   3. 5.3.3. ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด และคุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับประโยชน์ และ
   4. 5.3.4. ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  5. 5.4.      บัญชีของคุณเป็นส่วนตัวสำหรับคุณและอาจไม่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นแม้ว่ายอดคงเหลือในบัญชีของคุณอาจถูกโอนไปยังผู้ใช้รายอื่นตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  6. การตรวจสอบบัญชี
  7. 5.5.      เราอาจกำหนดให้คุณต้องตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นครั้งคราวและเพื่อเข้าถึงและใช้ระบบและบริการ ประเภทและกระบวนการเฉพาะของการตรวจสอบบัญชีอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการรวมถึงเขตพื้นที่ของผู้ใช้ ประเภทบัญชี อุปกรณ์มือถือและประเภทของการเข้าถึงบริการ
  8. 5.6.      การเข้าถึงระบบและบริการของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจอยู่ภายใต้กระบวนการรับรองความถูกต้องที่ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวหรือการตรวจสอบบัญชีของคุณตามกระบวนการดังกล่าว
  9. การระงับบัญชี
  10. 5.7.      ตามคำขอของคุณ บริษัทจะปิดกั้นหรือปิดการใช้งานการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือบริการหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางระบบ
  11. 5.8.      โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ ของบริษัท เราขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือบริการหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านระบบ (รวมถึงส่วนใด ๆ ของระบบหรือบริการที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต) เป็นการชั่วคราวหรือถาวร:
   1. 5.8.1 หากบริษัทเห็นว่า คุณได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เงื่อนไขในท้องถิ่น เงื่อนไขเฉพาะด้าน นโยบายหรือกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ
   2. 5.8.2 หากบริษัทสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกงหรือก่อกวนใด ๆ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดหรือคาดว่าจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คุณ บริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม
   3. 5.8.3 เมื่อได้รับรายงานว่าอุปกรณ์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมย เสีย ถูกแฮ็คและ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป
   4. 5.8.4 หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือที่ไม่เหมาะสมในการเข้าถึงระบบและ/หรือบริการ
   5. 5.8.5 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้รวมถึงคำสั่งหรือแนวทางใด ๆ ที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล (รวมถึงธนาคารกลาง)
   6. 5.8.6 บัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
   7. 5.8.7 อยู่ระหว่างการสืบสวน
   8. 5.8.8 หากคุณค้างเงินใด ๆ กับ บริษัทหรือบริษัทในเครือ
   9. 5.8.9 หากมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
   10. 5.8.10 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท
  12. ในกรณีดังกล่าว ยอดคงเหลือในบัญชีใด ๆ อาจถูกระงับและ/หรือริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดในการระงับหรือริบจำนวนเงินใด ๆ ดังกล่าว
  13. 5.9.      หากคุณเชื่อว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการใด ๆ ถูกปิดกั้นหรือปิดการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจส่งคำขอเพื่อเรียกคืนการเข้าถึงตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการใด ๆ อาจถูกกู้คืน
  14. ยอดคงเหลือในบัญชี : การเติมเงิน การถอนเงิน และการโอนเงิน
  15. 5.10.      คุณสามารถเติมยอดคงเหลือในบัญชีของคุณผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นหรือช่องทางการเติมเงินอื่น ๆ ที่เสนอผ่านระบบเป็นครั้งคราวโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เสนอผ่านระบบเป็นครั้งคราว ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกเครดิตตามจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือยืนยันสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว หากมีเงินเพียงพอในวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกสำหรับการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่กำหนดโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต
  16. 5.11.      ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และนโยบาย ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณอาจถูกใช้สำหรับธุรกรรมต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณและบริการที่มีอยู่ในระบบเป็นครั้งคราว: 
   1. 5.11.1. ถอนไปยังบัญชีสกุลเงินท้องถิ่นกับธนาคารในเขตพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
   2. 5.11.2. โอนไปยังบัญชีผู้ใช้อื่น
   3. 5.11.3. ชำระเงินให้ผู้ประกอบการค้าสำหรับสินค้าและบริการ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการค้า หากคุณพบผู้ประกอบการค้ารายใดที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นนี้กับคุณ โปรดแจ้งเราตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 และ/หรือ
   4. 5.11.4. ธุรกรรมอื่น ๆ ตามที่แจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว
  17. ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกเดบิตตามจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือได้รับการยืนยันจากคุณสำหรับการทำธุรกรรม หากคุณมียอดคงเหลือในบัญชีเพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมนั้น และค่าธรรมเนียมบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่กำหนดโดยพารทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต หากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ โดยดุลยพินิจของเรา เราอาจปฏิเสธการประมวลผลการทำธุรกรรมนั้นหรือ เราจะกำหนดให้คุณชำระส่วนต่างโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นที่เรามีผ่านระบบ เป็นครั้งคราว
  18. 5.12.      คุณรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการทำธุรกรรม (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกรรม) ของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากเราพบข้อผิดพลาดในรายละเอียดธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณ (ตัวอย่างเช่น มีข้อผิดพลาดในจำนวนเงินใด ๆ ที่ถูกเดบิตหรือเครดิตไปยังยอดคงเหลือในบัญชีของคุณที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อไม่ควรได้รับ (หรือกลับกัน) โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของเรา บริษัทอาจระงับการประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมายหรืออาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาใด ๆ หรือในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ นโยบายหรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ ในกรณีดังกล่าวคุณจะไม่เรียกร้องบริษัทหรือบริษัทในเครือให้ต้องรับผิดชอบต่อการระงับ ความล่าช้า การหยุดชั่วคราวหรือการยกเลิกการชำระเงินหรือโปรโมชั่นใด ๆ ให้กับคุณและเพื่อจุดประสงค์นี้ บริษัทมีสิทธิหักยอดเงินใด ๆ จากบัญชีของคุณ
  19. 5.13.      ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมซึ่งส่งผลให้มีการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิในการหักจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในรายละเอียดการทำธุรกรรมของคุณ คุณอาจส่งคำขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากการทำธุรกรรมตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 บริษัทอาจร้องขอเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอดังกล่าวและมีดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะปรับหรือยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ
  20. 5.14.      การขอเงินคืนจะต้องยื่นขอเงินคืนดังกล่าวโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เราจะดำเนินการคืนเงินตามคำขอจากผู้ประกอบการค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต คุณอาจยื่นคำร้องขอเงินคืนต่อเราภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันที่ได้ทำธุรกรรมตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 การเรียกร้องดังกล่าวจะรวมถึงคำขอคืนเงินจากผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตและหลักฐานสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าวและมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามคำขอหรือไม่และวิธีการในการคืนเงินดังกล่าว
  21. 5.15.      คุณอนุญาตให้บริษัทเดบิตหรือเครดิตยอดคงเหลือในบัญชีของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ รวมถึงที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการคืนเงินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว
  22. 5.16.      คุณตกลงว่าการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านบัญชีของคุณจะถือว่าได้รับอนุญาตและยืนยันโดยคุณ เว้นแต่เราจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเป็นอย่างอื่นภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันที่ได้ทำธุรกรรม หากไม่มีข้อผิดพลาด การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ (ซึ่งจะได้รับการจัดการตามข้อ 5) การทำธุรกรรมผ่านบัญชีของคุณที่เราได้ดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกได้ หากเราไม่ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสำหรับการใช้งานเหล่านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีและธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบจะถือว่าเป็นที่สุดและผูกพันกับคุณ
  23. 5.17.      ตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ นโยบายของเรา และ/หรือข้อกำหนดของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจจะมีการคงจำนวนเงินขั้นต่ำหรือสูงสุดจากยอดคงเหลือเก็บไว้ในบัญชีของคุณและยอดเงินสำหรับการทำธุรกรรม
  24. 5.18.      คุณยอมรับและตกลงว่าบริษัทไม่ใช่สถาบันการเงินในเขตพื้นที่ และบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคารและยอดคงเหลือในบัญชีของคุณไม่ใช่เงินฝาก (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) เพื่อจุดประสงค์ในการรับดอกเบี้ยหรือโครงการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครอง
  25. 5.19.      ในกรณีที่คุณใช้บัญชีในระบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชัน GET ภายใต้ชื่อทางการค้า GET PAY คุณยอมรับว่า โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบเวอร์ชันล่าสุดและยังมียอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ท่านตกลงให้ยอดคงเหลือบัญชีในบัญชีของคุณที่มีอยู่ในแอปพลิเคชั่น GET ถูกถ่ายโอนไปยังระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  26. การใช้บัญชี
  27. 5.20.      หากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกัน บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการบำรุงรักษาบัญชีของคุณตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบาย) เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมจำนวนดังกล่าวจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

 6. การใช้ระบบและบริการ
  1. สิทธิที่มอบให้และสงวนไว้
  2. 6.1.      ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตจะมอบใบอนุญาตที่เพิกถอนได้ มีสิทธิจำกัด ไม่ใช่สิทธิขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ ให้คุณตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในเขตพื้นที่เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
  3. 6.2.      บริษัทและผู้ออกใบอนุญาต ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะสื่อถึงการโอนมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในหรือที่มีต่อระบบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ
  4. การเข้าถึงและการใช้ระบบและบริการ
  5. 6.3.      บริการนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและระบบและบริการอื่น ๆ นอกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันตามที่บริษัทแจ้งเป็นระยะ คุณรับทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือระบบหรือบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สาม
  6. การกระทำต้องห้าม
  7. 6.4.      การใช้ระบบและบริการจะต้องเป็นไปเพื่อส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า คุณตกลงว่าคุณจะต้องไม่:
   1. 6.4.1. ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
   2. 6.4.2. ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
   3. 6.4.3. ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
   4. 6.4.4. ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี "ทำเหมืองข้อมูล" หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
   5. 6.4.5. โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ
   6. 6.4.6. ใช้ระบบหรือบริการเพื่อก่ออาชญากรรมหรือกระทำการอื่นที่ขัดต่อกฎหมายที่มีบังคับใช้
   7. 6.4.7. ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
   8. 6.4.8. ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 
   9. 6.4.9. ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   10. 6.4.10. ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 
   11. 6.4.11. แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ 
   12. 6.4.12. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล 
   13. 6.4.13. ละเมิดสิทธิ ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น (รวมถึงบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) หรือ
   14. 6.4.14. ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

 7. อุปกรณ์มือถือของคุณ
  1. 7.1.      การเข้าถึงระบบและบริการจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์มือถือที่เหมาะสมและได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ล่าสุดและถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์มือถือ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดสำหรับอุปกรณ์มือถือ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
  2. 7.2.      หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของบริษัท คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่บริษัทแจ้ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการการทำ หรืออการไม่กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องการบัญชีของคุณ ถ้าคุณไม่ได้กระทำการดังกล่าว และธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยการใช้บัญชีของคุณจะถือว่าสมบูรณ์
  3. 7.3.      คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้ระบบ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน

 8. เงื่อนไขทางการเงิน
  1. 8.1.      การใช้งานของระบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามการใช้บัญชีและการบริการผ่านระบบมีค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ค่าธรรมเนียมการถอน ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดโดยเราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงผ่านนโยบาย) (รวมเรียกว่า “ค่าบริการ”) การใช้พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือระบบหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบหรือบริการของคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมแยกต่างหากที่กำหนดโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
  2. โปรโมชั่น
  3. 8.2.      เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบและบริการ บริษัทอาจจะเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณที่มีต่อผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ถึงระดับที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากไม่แล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิในประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะตามเจตนาการใช้งานที่มี และจะไม่ใช้ในทางที่ผิด ทำสำเนา จำหน่าย หรือถ่ายโอนโปรโมชั่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยังเข้าใจอีกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสดได้ และโปรโมชั่นอาจจะหมดอายุในวันหนึ่ง แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ตาม
  4. การชำระเงิน
  5. 8.3.      เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัท จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้และจะต้องชำระโดยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิด บัตรเดบิต หรือการหักจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
  6. 8.4.      การชำระเงินทั้งหมดจะต้องใช้สกุลเงินท้องถิ่นในเขตพื้นที่
  7. 8.5.      หากคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12 เพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนให้กับคุณหรือไม่และวิธีการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนดังกล่าว
  8. ภาษี
  9. 8.6.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม
  10. 8.7.      คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับระบบและ/หรือบริการ

 9. การชดใช้ค่าเสียหายและภาระความรับผิด
  1. การชดใช้ค่าเสียหาย
  2. 9.1.      คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
   1. 9.1.1. การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายเหล่านี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ 
   2. 9.1.2. การที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการ รวมถึงข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการ และสำหรับสิ่งของใด ๆ ที่คุณซื้อโดยใช้บริการ
   3. 9.1.3. การกระทำผิดใด ๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ รวมถึงการใช้หรือการใช้ระบบและ/หรือการบริการโดยบุคคลที่สามในทางที่ผิด
   4. 9.1.4. การปิดกั้นหรือข้อจำกัดใด ๆ ในการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือบริการหรือคุณสมบัติที่มีให้ผ่านทางระบบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
   5. 9.1.5. ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในระบบและ/หรือบริการรวมถึงการหยุดชะงักที่เกิดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราหรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
   6. 9.1.6. ข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการค้า และ
   7. 9.1.7. ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ และ/หรือระบบหรือบริการ
  3. หลักพื้นฐานของระบบและบริการที่ให้บริการ
  4. 9.2.      การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ บริษัทขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ
  5. 9.3.      โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 9.2 บริษัทไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบหรือบริการ หรือระบบและบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบปัญหาดังกล่าว
  6. 9.4.      ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสียของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใด ไม่ว่าระบบ สินค้าหรือบริการจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบหรือไม่
  7. 9.5.      เส้นเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการจะเป็นเพื่อการบ่งชี้เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจะมีการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอื่น ทั้ง Gojek และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือสร้างข้อผูกพันว่าบริการจะเป็นไปตามเส้นเวลาที่กำหนด
  8. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
  9. 9.6.      ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
  10. 9.7.      ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ:
   1. 9.7.1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
   2. 9.7.2. การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
   3. 9.7.3. ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  11. อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ
  12. 9.8.      ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขในท้องถิ่นหรือเงื่อนไขเฉพาะด้าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของบริษัทที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ การบริการและ/หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้บริษัทสำหรับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องภายในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดสูงสุดของบริษัทนั้นจำกัดอยู่ที่ยอดคงเหลือล่าสุดในบัญชีของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบของเรา
  13. 9.9.      เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขที่มีในท้องถิ่นหรือเงื่อนไขเฉพาะด้าน คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อบริษัทภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ การบริการ หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้บริษัทรับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว

 10. ระยะเวลาและการบอกเลิก

  1. 10.1.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไข
  2. 10.2.      โดยไม่กระทบสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทสามารถบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และ/หรือระงับหรือบอกเลิกการใช้ระบบของคุณได้ทั้งหมดหรือบางส่วน:
   1. 10.2.1. ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ
   2. 10.2.2. ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  3. 10.3.      คุณยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลงทันทีในกรณีที่คุณ:
   1. 10.3.1. ประกาศล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเข้าสู่การชำระบัญชีหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดการชำระหนี้หรือการแบ่งทรัพย์สิน
   2. 10.3.2. พบว่ามีการผิดนัดชำระหนี้ต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่ หรือ
   3. 10.3.3. ตาย
  4. และในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดการกับผู้จัดการมรดก ผู้บริหารหรือตัวแทนของศาลในเขตพื้นที่ดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการจัดการยอดคงค้างใด ๆ ในบัญชีของคุณ
  5. 10.4.      คุณไม่มีพันธะผูกพันในการใช้ระบบและสามารถยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการปิดบัญชีของคุณ บัญชีของคุณอาจจะถูกปิด:
   1. 10.4.1. ตามคำขอของคุณ
   2. 10.4.2. ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เงื่อนไขในท้องถิ่น เงื่อนไขเฉพาะด้าน นโยบายหรือกฎหมายที่บังคับใช้
   3. 10.4.3. หากบัญชีของคุณถูกบล็อกอย่างถาวรตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือ
   4. 10.4.4. หากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนติดต่อกันและไม่มียอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
  6. 10.5.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกบอกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อบัญชีของคุณถูกปิด
  7. 10.6.      เมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกบอกเลิกด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม:
   1. 10.6.1. บริษัทจะคืนยอดคงเหลือในบัญชีของคุณผ่านวิธีการที่กำหนดโดยเราหลังจากถูกหักด้วยค่าธรรมเนียมคงค้าง (ถ้ามี) ยกเว้นในมุมมองของเรา เราจำเป็นต้องเก็บยอดคงเหลือบางส่วนในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่าเงินส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือละเมิดและ/หรือการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ ; และ
   2. 10.6.2. คุณจะต้อง (และในกรณีใด ๆ ภายในสาม (3) วัน) จ่ายจำนวนเงินใด ๆ ที่ค้างชำระให้กับบริษัททันที (ซึ่งจะครบกำหนดชำระทันทีเมื่อเงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก) และเพื่อจุดประสงค์นี้ คุณตกลงว่าบริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
  8. 10.7.      คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หลังจากที่เงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 3, 9, 10.6, 11, 13 และ 14 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลง

 11. ความเป็นส่วนตัว

  1. 11.1.      เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีหรือเข้าถึงหรือใช้ระบบหรือบริการ คุณให้ข้อมูลบางอย่าง (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ให้กับ บริษัท บริษัทในเครือและ/หรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตของเรา (ถ้าคุณเข้าถึงระบบและบริการผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต) บริษัทและบริษัทในเครือจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว การให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือการยังคงใช้ระบบหรือบริการต่อไป เป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยินยอมให้ บริษัทและบริษัทในเครือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  2. 11.2.      หากคุณเข้าถึงระบบและบริการผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือระบบหรือบริการอื่น ๆ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อค้นหาวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่ได้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

 12. คำขอ การร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
  1. 12.1.      หากคุณมีคำขอ ข้อร้องเรียน หรือต้องการให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับระบบหรือบริการ คุณสามารถส่งผ่านทางแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ care.th@gojek.com
  2. 12.2.      เพื่อตอบการร้องขอ การร้องเรียนและข้อเสนอแนะของคุณ เราจะทำการตรวจสอบตัวตนของคุณก่อน เรามีสิทธิที่จะหยุดดำเนินการตามคำขอ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของคุณ หากข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของเรา เราจะพิจารณาคำขอ การร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของคุณและให้การตอบสนองตามนโยบายและขั้นตอนที่บังคับใช้ของเรา
  3. 12.3.      คำขอ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่ได้รับจากพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้ารายใด ๆ จะถูกส่งตรงไปยังพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับการร้องขอ การร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการจัดการเรื่องเดียวกันผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของเราหรือให้พาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าเป็นผู้จัดการแทน

 13. ข้อพิพาท

  1. 13.1.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) (ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
  2. 13.2.      ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย

 14. ทั่วไป
  1. 14.1.      บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า บริษัทจะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
  2. 14.2.      ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือใด ๆ 
  3. 14.3.      บริษัทอาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  4. 14.4.      คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
  5. 14.5.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
  6. 14.6.      คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้ระบบต่อไป คุณตกลงยินยอมให้บริษัท โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น
  7. 14.7.      หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
  8. 14.8.      บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  9. 14.9.      เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่ผ่านระบบหรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล care.th@gojek.com

Select Country