เงื่อนไขการใช้งานสำหรับการใช้ GoPay

Global
Thailand
Thailand (English)

Select Country

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2563


 1. เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

  กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066616) (“บริษัท”, “เรา”, “ของเรา”) การใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการให้บริการสำหรับผู้ใช้ และ/หรือ ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับ แล้วแต่กรณี


 2. เกี่ยวกับบริษัท

  เราคือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการระบบและบริการการชำระเงินต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริการรับชำระเงินแทน และการบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย


 3. คำจำกัดความและการตีความ
  1. 3.1.      ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:

   1. บัญชี หมายถึง บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้
   2. ยอดคงเหลือในบัญชี หมายถึง ค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เก็บไว้ในบัญชีของผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้ในการทำธุรกรรมผ่านการใช้บริการ
   3. บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญา นิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา
   4. กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึง กฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
   5. แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หมายถึง ระบบที่ดำเนินการโดยหนึ่งบริษัทหรือมากกว่าหนึ่งบริษัทในกลุ่มบริษัท Gojek ในเขตพื้นที่รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์, แพลตฟอร์มและระบบสนับสนุนและบริการอื่น ๆ
   6. พาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ดำเนินการของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ทำข้อตกลงกับบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
   7. พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต หมายถึง ระบบที่ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งอาจเข้าถึงได้
   8. กลุ่มบริษัท Gojek หมายถึง บริษัทหรือบริษัทในเครือ 
   9. เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางเมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดยบริษัทเป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ที่นี่ 
   10. ผู้ประกอบการค้า หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้ทำข้อตกลงกับบริษัทหรือผู้แทนผู้ประกอบการค้าของบริษัท เพื่อยอมรับยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้เป็นการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการดังกล่าว
   11. อุปกรณ์มือถือ หมายถึง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ 
   12. นโยบาย หมายถึง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ใช้ ดังเช่นที่บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (ผ่านระบบ เว็บไซต์ นโยบาย หรืออีเมล์ของผู้ใช้ตามที่ระบุในบัญชีของผู้ใช้) และบริษัท อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ
   13. บริการ หมายถึง การบริการที่บริษัทจัดหาให้แก่คุณผ่านระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริการรับชำระเงินแทน และบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   14. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1
   15. เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับระบบและ/หรือบริการบางส่วน ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ 
   16. ระบบ หมายถึง ระบบที่จัดหาโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือซึ่งมีการบริการต่างๆ และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และระบบและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ 
   17. เขตพื้นที่ หมายถึง ราชอาณาจักรไทย
   18. เงื่อนไขการใช้งาน หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี
   19.  ธุรกรรม หมายถึง ธุรกรรมที่กำหนดไว้ในข้อ 5.11 และ 5.12
   20.  ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงและ/หรือใช้ระบบหรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมดและบุคคลใดก็ตามที่ยื่นคำขอหรือให้ข้อมูลกับเราหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมด
   21. เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ใดก็ตามที่ดำเนินการโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ เป็นระยะ ๆ

  2. 3.2.      ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง "หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร" จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า "รวมถึง" "รวมทั้ง" "โดยเฉพาะ" "ตัวอย่างเช่น" หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามลำดับดังต่อไปนี้: เริ่มจาก (1) เงื่อนไขในท้องถิ่น จากนั้นเป็น (2) เงื่อนไขเฉพาะด้าน และสุดท้ายคือ (3) เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

 4. พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อเรา
  1. 4.1.      คุณรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นว่า:
   1. 4.1.1. คุณกำลังดำเนินการในนามของคุณเองและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใด
   2. 4.1.2. คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันโดยกฎหมายตามเงื่อนไขการใช้งานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่มีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
   3. 4.1.3. คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ ตามกฎหมายที่มีในเขตพื้นที่ หรือผู้ดูแลตามกฎหมายหรือตัวแทนของคุณได้อนุมัติการเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งาน การลงทะเบียนบัญชีของคุณ และการใช้ระบบและบริการของคุณ
   4. 4.1.4. คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้บริษัททราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ 
   5. 4.1.5. คุณจะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น 
   6. 4.1.6. คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้เรา (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) หรือผ่านทางระบบ จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิด และแจ้งให้เราทราบทันที (รวมถึงเอกสารประกอบอื่น ๆ ) หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารและข้อมูลดังกล่าว
   7. 4.1.7. คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
   8. 4.1.8. คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใด ๆ และ
   9. 4.1.9. คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของระบบ

 5. บัญชีของคุณ
  1. การลงทะเบียนบัญชี
  2. 5.1.      เพื่อเข้าถึงระบบและการบริการ คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีของแอปพลิเคชัน คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีได้โดยการสมัครผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต การสมัครของคุณเพื่อลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการเข้าถึงบริการใด ๆ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  3. 5.2.      ตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน) และนโยบายต่าง ๆ บริษัทจะต้องสร้างและยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนบัญชีและเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติพื้นฐาน การใช้บริการบางอย่างของคุณอาจอยู่ภายใต้การลงทะเบียนและ/หรือกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการลงทะเบียนและการตรวจสอบดังกล่าว
  4. 5.3.      คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณ:
   1. 5.3.1. ต้องมีแค่บัญชีเดียว 
   2. 5.3.2. ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอิน รหัสประจำตัว (PIN) ใด ๆ รายละเอียดการชำระเงินและรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หรือรหัสการยืนยันอื่น ๆ ที่ส่งถึงคุณผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของคุณ) เป็นความลับและปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม เราจะขอรหัสผ่านหรือรหัสยืนยันใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เท่านั้น
   3. 5.3.3. ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด และคุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับประโยชน์ และ
   4. 5.3.4. ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  5. 5.4.      บัญชีของคุณเป็นส่วนตัวสำหรับคุณและอาจไม่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นแม้ว่ายอดคงเหลือในบัญชีของคุณอาจถูกโอนไปยังผู้ใช้รายอื่นตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  6. การตรวจสอบบัญชี
  7. 5.5.      เราอาจกำหนดให้คุณต้องตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นครั้งคราวและเพื่อเข้าถึงและใช้ระบบและบริการ ประเภทและกระบวนการเฉพาะของการตรวจสอบบัญชีอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการรวมถึงเขตพื้นที่ของผู้ใช้ ประเภทบัญชี อุปกรณ์มือถือและประเภทของการเข้าถึงบริการ
  8. 5.6.      การเข้าถึงระบบและบริการของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจอยู่ภายใต้กระบวนการรับรองความถูกต้องที่ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวหรือการตรวจสอบบัญชีของคุณตามกระบวนการดังกล่าว
  9. การระงับบัญชี
  10. 5.7.      ตามคำขอของคุณ บริษัทจะปิดกั้นหรือปิดการใช้งานการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือบริการหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางระบบ
  11. 5.8.      โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ ของบริษัท เราขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือบริการหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านระบบ (รวมถึงส่วนใด ๆ ของระบบหรือบริการที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต) เป็นการชั่วคราวหรือถาวร:
   1. 5.8.1 หากบริษัทเห็นว่า คุณได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เงื่อนไขในท้องถิ่น เงื่อนไขเฉพาะด้าน นโยบายหรือกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ
   2. 5.8.2 หากบริษัทสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกงหรือก่อกวนใด ๆ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดหรือคาดว่าจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คุณ บริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม
   3. 5.8.3 เมื่อได้รับรายงานว่าอุปกรณ์มือถือของคุณสูญหาย ถูกขโมย เสีย ถูกแฮ็คและ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป
   4. 5.8.4 หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือที่ไม่เหมาะสมในการเข้าถึงระบบและ/หรือบริการ
   5. 5.8.5 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้รวมถึงคำสั่งหรือแนวทางใด ๆ ที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล (รวมถึงธนาคารกลาง)
   6. 5.8.6 บัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
   7. 5.8.7 อยู่ระหว่างการสืบสวน
   8. 5.8.8 หากคุณค้างเงินใด ๆ กับ บริษัทหรือบริษัทในเครือ
   9. 5.8.9 หากมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
   10. 5.8.10 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท
  12. ในกรณีดังกล่าว ยอดคงเหลือในบัญชีใด ๆ อาจถูกระงับและ/หรือริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดในการระงับหรือริบจำนวนเงินใด ๆ ดังกล่าว
  13. 5.9.      หากคุณเชื่อว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการใด ๆ ถูกปิดกั้นหรือปิดการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจส่งคำขอเพื่อเรียกคืนการเข้าถึงตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการใด ๆ อาจถูกกู้คืน
  14. ยอดคงเหลือในบัญชี : การเติมเงิน การถอนเงิน และการโอนเงิน
  15. 5.10.      คุณสามารถเติมยอดคงเหลือในบัญชีของคุณผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นหรือช่องทางการเติมเงินอื่น ๆ ที่เสนอผ่านระบบเป็นครั้งคราวโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เสนอผ่านระบบเป็นครั้งคราว ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกเครดิตตามจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือยืนยันสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว หากมีเงินเพียงพอในวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกสำหรับการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่กำหนดโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต
  16. 5.11.      ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และนโยบาย ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณอาจถูกใช้สำหรับธุรกรรมต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณและบริการที่มีอยู่ในระบบเป็นครั้งคราว: 
   1. 5.11.1. ถอนไปยังบัญชีสกุลเงินท้องถิ่นกับธนาคารในเขตพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
   2. 5.11.2. โอนไปยังบัญชีผู้ใช้อื่น
   3. 5.11.3. ชำระเงินให้ผู้ประกอบการค้าสำหรับสินค้าและบริการ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการค้า หากคุณพบผู้ประกอบการค้ารายใดที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นนี้กับคุณ โปรดแจ้งเราตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 และ/หรือ
   4. 5.11.4. ธุรกรรมอื่น ๆ ตามที่แจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว
  17. ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกเดบิตตามจำนวนเงินที่คุณป้อนหรือได้รับการยืนยันจากคุณสำหรับการทำธุรกรรม หากคุณมียอดคงเหลือในบัญชีเพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมนั้น และค่าธรรมเนียมบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่กำหนดโดยพารทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต หากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ โดยดุลยพินิจของเรา เราอาจปฏิเสธการประมวลผลการทำธุรกรรมนั้นหรือ เราจะกำหนดให้คุณชำระส่วนต่างโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นที่เรามีผ่านระบบ เป็นครั้งคราว
  18. 5.12.      คุณรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการทำธุรกรรม (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกรรม) ของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากเราพบข้อผิดพลาดในรายละเอียดธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณ (ตัวอย่างเช่น มีข้อผิดพลาดในจำนวนเงินใด ๆ ที่ถูกเดบิตหรือเครดิตไปยังยอดคงเหลือในบัญชีของคุณที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อไม่ควรได้รับ (หรือกลับกัน) โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของเรา บริษัทอาจระงับการประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมายหรืออาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาใด ๆ หรือในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ นโยบายหรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ ในกรณีดังกล่าวคุณจะไม่เรียกร้องบริษัทหรือบริษัทในเครือให้ต้องรับผิดชอบต่อการระงับ ความล่าช้า การหยุดชั่วคราวหรือการยกเลิกการชำระเงินหรือโปรโมชั่นใด ๆ ให้กับคุณและเพื่อจุดประสงค์นี้ บริษัทมีสิทธิหักยอดเงินใด ๆ จากบัญชีของคุณ
  19. 5.13.      ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรมซึ่งส่งผลให้มีการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิในการหักจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในรายละเอียดการทำธุรกรรมของคุณ คุณอาจส่งคำขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากการทำธุรกรรมตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 บริษัทอาจร้องขอเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอดังกล่าวและมีดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะปรับหรือยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ
  20. 5.14.      การขอเงินคืนจะต้องยื่นขอเงินคืนดังกล่าวโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เราจะดำเนินการคืนเงินตามคำขอจากผู้ประกอบการค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาต คุณอาจยื่นคำร้องขอเงินคืนต่อเราภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันที่ได้ทำธุรกรรมตามกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 12 การเรียกร้องดังกล่าวจะรวมถึงคำขอคืนเงินจากผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตและหลักฐานสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าวและมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามคำขอหรือไม่และวิธีการในการคืนเงินดังกล่าว
  21. 5.15.      คุณอนุญาตให้บริษัทเดบิตหรือเครดิตยอดคงเหลือในบัญชีของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ รวมถึงที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการคืนเงินในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว
  22. 5.16.      คุณตกลงว่าการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านบัญชีของคุณจะถือว่าได้รับอนุญาตและยืนยันโดยคุณ เว้นแต่เราจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเป็นอย่างอื่นภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันที่ได้ทำธุรกรรม หากไม่มีข้อผิดพลาด การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ (ซึ่งจะได้รับการจัดการตามข้อ 5) การทำธุรกรรมผ่านบัญชีของคุณที่เราได้ดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกได้ หากเราไม่ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสำหรับการใช้งานเหล่านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีและธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบจะถือว่าเป็นที่สุดและผูกพันกับคุณ
  23. 5.17.      ตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ นโยบายของเรา และ/หรือข้อกำหนดของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจจะมีการคงจำนวนเงินขั้นต่ำหรือสูงสุดจากยอดคงเหลือเก็บไว้ในบัญชีของคุณและยอดเงินสำหรับการทำธุรกรรม
  24. 5.18.      คุณยอมรับและตกลงว่าบริษัทไม่ใช่สถาบันการเงินในเขตพื้นที่ และบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคารและยอดคงเหลือในบัญชีของคุณไม่ใช่เงินฝาก (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) เพื่อจุดประสงค์ในการรับดอกเบี้ยหรือโครงการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครอง
  25. 5.19.      ในกรณีที่คุณใช้บัญชีในระบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชัน GET ภายใต้ชื่อทางการค้า GET PAY คุณยอมรับว่า โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบเวอร์ชันล่าสุดและยังมียอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ท่านตกลงให้ยอดคงเหลือบัญชีในบัญชีของคุณที่มีอยู่ในแอปพลิเคชั่น GET ถูกถ่ายโอนไปยังระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  26. การใช้บัญชี
  27. 5.20.      หากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกัน บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการบำรุงรักษาบัญชีของคุณตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบาย) เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมจำนวนดังกล่าวจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

 6. การใช้ระบบและบริการ
  1. สิทธิที่มอบให้และสงวนไว้
  2. 6.1.      ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตจะมอบใบอนุญาตที่เพิกถอนได้ มีสิทธิจำกัด ไม่ใช่สิทธิขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ ให้คุณตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในเขตพื้นที่เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
  3. 6.2.      บริษัทและผู้ออกใบอนุญาต ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะสื่อถึงการโอนมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในหรือที่มีต่อระบบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ
  4. การเข้าถึงและการใช้ระบบและบริการ
  5. 6.3.      บริการนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและระบบและบริการอื่น ๆ นอกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันตามที่บริษัทแจ้งเป็นระยะ คุณรับทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือระบบหรือบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สาม
  6. การกระทำต้องห้าม
  7. 6.4.      การใช้ระบบและบริการจะต้องเป็นไปเพื่อส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า คุณตกลงว่าคุณจะต้องไม่:
   1. 6.4.1. ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
   2. 6.4.2. ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
   3. 6.4.3. ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
   4. 6.4.4. ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี "ทำเหมืองข้อมูล" หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
   5. 6.4.5. โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ
   6. 6.4.6. ใช้ระบบหรือบริการเพื่อก่ออาชญากรรมหรือกระทำการอื่นที่ขัดต่อกฎหมายที่มีบังคับใช้
   7. 6.4.7. ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
   8. 6.4.8. ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 
   9. 6.4.9. ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   10. 6.4.10. ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 
   11. 6.4.11. แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ 
   12. 6.4.12. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล 
   13. 6.4.13. ละเมิดสิทธิ ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น (รวมถึงบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) หรือ
   14. 6.4.14. ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

 7. อุปกรณ์มือถือของคุณ
  1. 7.1.      การเข้าถึงระบบและบริการจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์มือถือที่เหมาะสมและได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ล่าสุดและถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์มือถือ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดสำหรับอุปกรณ์มือถือ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต
  2. 7.2.      หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของบริษัท คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่บริษัทแจ้ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการการทำ หรืออการไม่กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องการบัญชีของคุณ ถ้าคุณไม่ได้กระทำการดังกล่าว และธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยการใช้บัญชีของคุณจะถือว่าสมบูรณ์
  3. 7.3.      คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้ระบบ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน

 8. เงื่อนไขทางการเงิน
  1. 8.1.      การใช้งานของระบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามการใช้บัญชีและการบริการผ่านระบบมีค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ค่าธรรมเนียมการถอน ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดโดยเราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงผ่านนโยบาย) (รวมเรียกว่า “ค่าบริการ”) การใช้พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือระบบหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบหรือบริการของคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมแยกต่างหากที่กำหนดโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
  2. โปรโมชั่น
  3. 8.2.      เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบและบริการ บริษัทอาจจะเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณที่มีต่อผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ถึงระดับที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากไม่แล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิในประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะตามเจตนาการใช้งานที่มี และจะไม่ใช้ในทางที่ผิด ทำสำเนา จำหน่าย หรือถ่ายโอนโปรโมชั่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยังเข้าใจอีกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสดได้ และโปรโมชั่นอาจจะหมดอายุในวันหนึ่ง แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ตาม
  4. การชำระเงิน
  5. 8.3.      เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัท จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้และจะต้องชำระโดยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิด บัตรเดบิต หรือการหักจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
  6. 8.4.      การชำระเงินทั้งหมดจะต้องใช้สกุลเงินท้องถิ่นในเขตพื้นที่
  7. 8.5.      หากคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12 เพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ บริษัทมีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนให้กับคุณหรือไม่และวิธีการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนดังกล่าว
  8. ภาษี
  9. 8.6.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม
  10. 8.7.      คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับระบบและ/หรือบริการ

 9. การชดใช้ค่าเสียหายและภาระความรับผิด
  1. การชดใช้ค่าเสียหาย
  2. 9.1.      คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
   1. 9.1.1. การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายเหล่านี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ 
   2. 9.1.2. การที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการ รวมถึงข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการ และสำหรับสิ่งของใด ๆ ที่คุณซื้อโดยใช้บริการ
   3. 9.1.3. การกระทำผิดใด ๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ รวมถึงการใช้หรือการใช้ระบบและ/หรือการบริการโดยบุคคลที่สามในทางที่ผิด
   4. 9.1.4. การปิดกั้นหรือข้อจำกัดใด ๆ ในการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือบริการหรือคุณสมบัติที่มีให้ผ่านทางระบบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
   5. 9.1.5. ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในระบบและ/หรือบริการรวมถึงการหยุดชะงักที่เกิดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราหรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
   6. 9.1.6. ข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการค้า และ
   7. 9.1.7. ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ และ/หรือระบบหรือบริการ
  3. หลักพื้นฐานของระบบและบริการที่ให้บริการ
  4. 9.2.      การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ บริษัทขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ
  5. 9.3.      โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 9.2 บริษัทไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบหรือบริการ หรือระบบและบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบปัญหาดังกล่าว
  6. 9.4.      ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสียของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าหรือบุคคลที่สามอื่นใด ไม่ว่าระบบ สินค้าหรือบริการจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบหรือไม่
  7. 9.5.      เส้นเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการจะเป็นเพื่อการบ่งชี้เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจะมีการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอื่น ทั้ง Gojek และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือสร้างข้อผูกพันว่าบริการจะเป็นไปตามเส้นเวลาที่กำหนด
  8. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
  9. 9.6.      ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
  10. 9.7.      ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ:
   1. 9.7.1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
   2. 9.7.2. การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
   3. 9.7.3. ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  11. อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ
  12. 9.8.      ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขในท้องถิ่นหรือเงื่อนไขเฉพาะด้าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของบริษัทที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ การบริการและ/หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้บริษัทสำหรับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องภายในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดสูงสุดของบริษัทนั้นจำกัดอยู่ที่ยอดคงเหลือล่าสุดในบัญชีของคุณตามที่บันทึกไว้ในระบบของเรา
  13. 9.9.      เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขที่มีในท้องถิ่นหรือเงื่อนไขเฉพาะด้าน คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อบริษัทภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ การบริการ หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้บริษัทรับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว

 10. ระยะเวลาและการบอกเลิก

  1. 10.1.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไข
  2. 10.2.      โดยไม่กระทบสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทสามารถบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และ/หรือระงับหรือบอกเลิกการใช้ระบบของคุณได้ทั้งหมดหรือบางส่วน:
   1. 10.2.1. ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ
   2. 10.2.2. ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  3. 10.3.      คุณยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลงทันทีในกรณีที่คุณ:
   1. 10.3.1. ประกาศล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเข้าสู่การชำระบัญชีหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดการชำระหนี้หรือการแบ่งทรัพย์สิน
   2. 10.3.2. พบว่ามีการผิดนัดชำระหนี้ต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่ หรือ
   3. 10.3.3. ตาย
  4. และในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดการกับผู้จัดการมรดก ผู้บริหารหรือตัวแทนของศาลในเขตพื้นที่ดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการจัดการยอดคงค้างใด ๆ ในบัญชีของคุณ
  5. 10.4.      คุณไม่มีพันธะผูกพันในการใช้ระบบและสามารถยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการปิดบัญชีของคุณ บัญชีของคุณอาจจะถูกปิด:
   1. 10.4.1. ตามคำขอของคุณ
   2. 10.4.2. ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เงื่อนไขในท้องถิ่น เงื่อนไขเฉพาะด้าน นโยบายหรือกฎหมายที่บังคับใช้
   3. 10.4.3. หากบัญชีของคุณถูกบล็อกอย่างถาวรตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือ
   4. 10.4.4. หากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนติดต่อกันและไม่มียอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
  6. 10.5.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกบอกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อบัญชีของคุณถูกปิด
  7. 10.6.      เมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกบอกเลิกด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม:
   1. 10.6.1. บริษัทจะคืนยอดคงเหลือในบัญชีของคุณผ่านวิธีการที่กำหนดโดยเราหลังจากถูกหักด้วยค่าธรรมเนียมคงค้าง (ถ้ามี) ยกเว้นในมุมมองของเรา เราจำเป็นต้องเก็บยอดคงเหลือบางส่วนในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่าเงินส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือละเมิดและ/หรือการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ ; และ
   2. 10.6.2. คุณจะต้อง (และในกรณีใด ๆ ภายในสาม (3) วัน) จ่ายจำนวนเงินใด ๆ ที่ค้างชำระให้กับบริษัททันที (ซึ่งจะครบกำหนดชำระทันทีเมื่อเงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก) และเพื่อจุดประสงค์นี้ คุณตกลงว่าบริษัทมีสิทธิหักจำนวนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
  8. 10.7.      คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หลังจากที่เงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 3, 9, 10.6, 11, 13 และ 14 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลง

 11. ความเป็นส่วนตัว

  1. 11.1.      เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีหรือเข้าถึงหรือใช้ระบบหรือบริการ คุณให้ข้อมูลบางอย่าง (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ให้กับ บริษัท บริษัทในเครือและ/หรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตของเรา (ถ้าคุณเข้าถึงระบบและบริการผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต) บริษัทและบริษัทในเครือจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว การให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือการยังคงใช้ระบบหรือบริการต่อไป เป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยินยอมให้ บริษัทและบริษัทในเครือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  2. 11.2.      หากคุณเข้าถึงระบบและบริการผ่านพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตหรือระบบหรือบริการอื่น ๆ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อค้นหาวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่ได้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

 12. คำขอ การร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
  1. 12.1.      หากคุณมีคำขอ ข้อร้องเรียน หรือต้องการให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับระบบหรือบริการ คุณสามารถส่งผ่านทางแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ care.th@gojek.com
  2. 12.2.      เพื่อตอบการร้องขอ การร้องเรียนและข้อเสนอแนะของคุณ เราจะทำการตรวจสอบตัวตนของคุณก่อน เรามีสิทธิที่จะหยุดดำเนินการตามคำขอ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของคุณ หากข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของเรา เราจะพิจารณาคำขอ การร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของคุณและให้การตอบสนองตามนโยบายและขั้นตอนที่บังคับใช้ของเรา
  3. 12.3.      คำขอ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่ได้รับจากพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้ารายใด ๆ จะถูกส่งตรงไปยังพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับการร้องขอ การร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการจัดการเรื่องเดียวกันผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของเราหรือให้พาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการค้าเป็นผู้จัดการแทน

 13. ข้อพิพาท

  1. 13.1.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) (ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
  2. 13.2.      ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย

 14. ทั่วไป
  1. 14.1.      บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า บริษัทจะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
  2. 14.2.      ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือใด ๆ 
  3. 14.3.      บริษัทอาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  4. 14.4.      คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
  5. 14.5.      เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
  6. 14.6.      คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้ระบบต่อไป คุณตกลงยินยอมให้บริษัท โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น
  7. 14.7.      หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
  8. 14.8.      บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  9. 14.9.      เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่ผ่านระบบหรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล care.th@gojek.com