เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการค้า GoFood (Concierge)

Select Country

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

 1. เกี่ยวกับ Gojek

  Gojek คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี Gojek ให้บริการแพลตฟอร์ม GoFood ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ ผู้ประกอบการค้าต้องกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของตนเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ


 2. คำจำกัดความและการตีความ

  1. 2.1     ในข้อตกลงฉบับนี้ คำศัพท์ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเงื่อนไขมาตรฐานจะมีความเดียวกันกับที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ในข้อตกลงฉบับนี้ คำศัพท์จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

   1. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3

   2. บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญา นิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา

   3. ข้อตกลง หมายถึง เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ เงื่อนไขมาตรฐาน ตาราง ภาคผนวก และส่วนต่อท้ายใด ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่าง Gojek และผู้ประกอบการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GoFood

   4. กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึง กฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง

   5. เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ หมายถึง เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ ที่ก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่าง Gojek และผู้ประกอบการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GoFood

   6. คนขับรถ หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ขับรถที่เป็นคนไปรับรายการ F&B จากผู้ประกอบการค้าในนามของผู้ใช้และส่งมอบให้แก่ผู้ใช้

   7. รายการ F&B หมายถึง อาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้าผ่านทาง GoFood

   8. GoFood หมายถึง แพลตฟอร์มการส่งอาหารที่ใช้งานได้ผ่านระบบ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้สั่งซื้อรายการ F&B ที่ผู้ประกอบการค้าขาย และจะมีคนขับรถเป็นคนส่งมอบให้ตามข้อตกลงฉบับนี้

   9. กลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้)

   10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง: (ก) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในฐานข้อมูล และสิทธิในเครื่องหมายการค้า การออกแบบ ความรู้ และข้อมูลความลับ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม) (ข) แอปพลิเคชันสำหรับการลงทะเบียน และสิทธิในการสมัครลงทะเบียน สำหรับสิทธิใด ๆ เหล่านี้ และ (ค) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด และการปกป้องที่ทัดเทียมกันหรืออยู่ในรูปแบบที่คล้ายกันที่มีอยู่ทุกแห่งหนในโลก

   11. การสั่งซื้อ หมายถึง การสั่งซื้อรายการ F&B ของผู้ประกอบการค้าโดยผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

   12. นโยบาย หมายถึง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ประกอบการค้า ดังเช่นที่ Gojek จะแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบเป็นระยะ ๆ (รวมถึงระบบ เว็บไซต์ นโยบาย หรือที่อยู่อีเมลของคุณที่กำหนดไว้ในบัญชีของคุณ) และ Gojek อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ

   13. รายการส่งเสริมการขาย หมายถึง เนื้อหาการตลาดหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่จัดหาให้แก่ผู้ประกอบการค้าโดยหรือในนามของ Gojek

   14. เงื่อนไขมาตรฐาน หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการค้า GoFood (Concierge) ฉบับนี้

   15. ระบบ หมายถึง ระบบที่ Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้เพื่อเปิดใช้งาน GoFood และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม บริการชำระเงิน และระบบและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์

   16. มูลค่าการสั่งซื้อรวม หมายถึง ยอดเงินรวมที่จ่ายหรือต้องจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการค้าสำหรับการสั่งซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   17. ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

   18. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึง แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สำหรับการใช้ระบบในฐานะผู้ใช้

   19. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2

   20. ข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้ หมายถึง ข้อกำหนดการใช้งานที่ใช้กับการใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้ของผู้ใช้ตามที่ได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว และ

   21. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ใดก็ตามที่กลุ่มบริษัท Gojek เป็นผู้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ

  2. 2.2     ในข้อตกลงฉบับนี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง “หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร” จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า “รวมถึง” “รวมทั้ง” “โดยเฉพาะ” “ตัวอย่างเช่น” หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหา ให้ถือใช้ข้อกำหนดตามลำดับต่อไปนี้: (1) เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ (2) เงื่อนไขมาตรฐาน จากนั้น (3) ส่วนใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้


 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของ Gojek

  1. 3.1     ภายใต้ขอบเขตที่ผู้ประกอบการค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ Gojek และ/หรือ บริษัทในเครือจะ:

   1. 3.1.1 ปฏิบัติการระบบ และ

   2. 3.1.2 เก็บบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อผ่านระบบ


 4. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการค้า

   พันธะหน้าที่ของผู้ประกอบการค้าที่มีต่อ Gojek

  1. 4.1     ผู้ประกอบการค้าต้องรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ว่าผู้ประกอบการค้า:

   1. 4.1.1 มีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่มีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

   2. 4.1.2 มีใบอนุญาต ได้รับการอนุมัติ อำนาจ และความยินยอมในการปฏิบัติการหน่วยขาย ดูรายการ F&B ทั้งหมดที่มี และปฏิบัติการธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด และหน่วยขายดังกล่าวมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยขายประเภทของตน

   3. 4.1.3 จะไม่ข้องเกี่ยวในการกระทำที่เป็นการฉ้อฉล ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง และจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ Gojek ทราบ หากมีการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ

   4. 4.1.4 จะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น และจะไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการที่เหมาะสมของเครือข่ายที่ระบบปฏิบัติการอยู่ และ

   5. 4.1.5 จะมอบเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ให้แก่ Gojek ตามที่ Gojek ร้องขอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ประกอบการค้ามอบให้ (หรือในนามของผู้ประกอบการค้า) แก่ Gojek จะเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด และไม่ได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลที่สาม

  2. 4.2     ผู้ประกอบการค้าตกลงที่จะ:

   1. 4.2.1 ให้ข้อมูลและทำการอัปเดตเกี่ยวกับหน่วยงานและรายการ F&B ที่จำหน่ายโดยผู้ประกอบการค้า และแจ้งให้ Gojek ทราบทันที (และต้องไม่เกินสองวันตามปฏิทินในทุกกรณี) ถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าเนื้อความก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าจะต้องเคารพในการสั่งซื้อทั้งหมดของผู้ใช้สำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ประกอบการค้ามอบให้และแสดงอยู่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

   2. 4.2.2 ตรวจยืนยันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อมูลที่ Gojek จัดแสดงไว้เกี่ยวกับหน่วยงานและ/หรือรายการ F&B ที่จำหน่ายโดยผู้ประกอบการค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวลาเปิด - ปิดของหน่วยงาน รายการ F&B และค่าธรรมเนียมสำหรับรายการ F&B และแจ้งให้ Gojek ทราบหากมีความผิดพลาดใด ๆ

   3. 4.2.3 ดูแลและเก็บบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อของตนเองให้เป็นปัจจุบัน

   4. 4.2.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ F&B ทั้งหมดที่ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายและมีการส่งมอบผ่านคนขับรถนั้น มีคุณภาพสูงและถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาวะที่รับประทานได้ มีการบรรจุอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงลักษณะของรายการ F&B และสอดคล้องกับคำอธิบายรายการ F&B ที่ผู้ประกอบการค้าให้ไว้และแสดงอยู่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

   5. 4.2.5 ดำเนินการตามการสั่งซื้อด้วยความเอาใจใส่อย่างสมเหตุสมผลและโดยทันที่ผู้ประกอบการค้าได้รับการสั่งซื้อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการสั่งซื้อและการสั่งซื้อพร้อมให้คนขับรถที่เกี่ยวข้องมารับภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการสั่งซื้อ และ

   6. 4.2.6 ออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลซื้อสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้งและมอบสำเนาให้แก่คนขับรถเมื่อมารับสินค้า

  3. การมีปฏิสัมพันธ์กับคนขับรถและผู้ใช้

  1. 4.3     เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ใช้จะซื้อรายการ F&B โดยตรงจากผู้ประกอบการค้า และผู้ใช้จะรับรายการ F&B จากผู้ประกอบการค้าให้ในนามของผู้ใช้และจะส่งมอบรายการ F&B ให้แก่ผู้ใช้

  2. 4.4     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อ: (ก) การกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของคนขับรถหรือผู้ใช้ (รวมถึงการที่คนขับรถไม่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการค้า หรือการที่ผู้ใช้ไม่จ่ายเงินค่ารายการ F&B ที่ผู้ประกอบการค้าขาย) หรือ (ข) คุณภาพหรือสภาพของรายการ F&B

  3. 4.5     ผู้ประกอบการค้าตกลงว่า:

   1. 4.5.1 จะปฏิบัติต่อคนขับรถและผู้ใช้คนอื่น ๆ ด้วยความเคารพและสอดคล้องกับนโยบาย และจะไม่ข้องเกี่ยวในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้ระบบอยู่ และ

   2. 4.5.2 จะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

  4. 4.6     แม้ว่าผู้ประกอบการค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้ระบบและการจัดหารายการ F&B แต่ Gojek ยังมีสิทธิที่จะดำเนินการกับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่มาจาก: (ก) คนขับรถหรือผู้ใช้เกี่ยวกับผู้ประกอบการค้า หรือ (ข) ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับคนขับรถหรือผู้ใช้ใด ๆ ผ่านกระบวนการจัดการดูแลข้อร้องเรียนของ Gojek ผู้ประกอบการค้าตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว Gojek ยังขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการค้าโดยตรง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับคนขับรถหรือผู้ใช้สะดวกมากขึ้น ผู้ประกอบการค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวของผู้ประกอบการค้า กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ Gojek จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้

  5. 4.7     Gojek จะไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงคนขับรถ) แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีหรือผู้ประกอบการค้าได้เชื่อมต่อเข้าหาผ่านระบบ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Gojek ผู้อนุญาตให้ใช้ หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว


 5. การใช้ระบบโดยผู้ประกอบการค้า

  1. 5.1     ภายใต้ขอบเขตที่ผู้ประกอบการค้าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ Gojek และผู้อนุญาตให้ใช้ ขอมอบสิทธิการอนุญาตที่เพิกถอนได้ จำกัด ไม่เป็นสิทธิขาด ไม่สามารถโอนมอบให้ผู้อื่นได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าตลอดระยะเวลาของข้อตกลงและภายในเขตพื้นที่ เพื่อเข้าถึงและใช้ระบบ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ผู้ประกอบการค้าได้ใช้สิทธิของตน และเพื่อการปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่มีในข้อตกลงฉบับนี้

  2. 5.2     Gojek และผู้อนุญาตให้ใช้ของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะเป็นการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของที่มีในหรือต่อระบบ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่ผู้ประกอบการค้า

  3. 5.3     ในการใช้ระบบ ผู้ประกอบการค้าจะต้องไม่:

   1. 5.3.1 ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย ขายทอด ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

   2. 5.3.2 ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

   3. 5.3.3 ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

   4. 5.3.4 ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี “ทำเหมืองข้อมูล” หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

   5. 5.3.5 โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ

   6. 5.3.6 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง

   7. 5.3.7 ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ

   8. 5.3.8 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

   9. 5.3.9 ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

   10. 5.3.10 แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ

   11. 5.3.11 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าผู้ประกอบการค้าอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล

   12. 5.3.12 ทำหรือรับการสั่งซื้อที่ไม่ได้ผ่านระบบหรือที่ปลอม

   13. 5.3.13 ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ Gojek (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ใช้ หรือ บุคคลอื่นใด หรือ

   14. 5.3.14 ทำให้ชื่อเสียงของ Gojek หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม


 6. ความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการค้ากับ Gojek

  ความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการค้ากับ Gojek อยู่ในลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างอิสระ ผู้ประกอบการค้าตกลงอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการจ้างงาน การร่วมค้า การเป็นหุ้นส่วน หรือตัวแทนเกิดขึ้นระหว่าง Gojek และผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการค้าไม่มีอำนาจในการผูกพัน Gojek และผู้ประกอบการค้าจะไม่ยึดถือว่าตนเองเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ Gojek


 7. เงื่อนไขทางการเงิน

   บัญชีธนาคาร

  1. 7.1     ผู้ประกอบการค้าตกลงว่าผู้ประกอบการค้ามีและจะเปิดบัญชีในสกุลเงินท้องถิ่นไว้กับธนาคารในเขตพื้นที่

  2. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  1. 7.2     ผู้ประกอบการค้ามีสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านระบบจากผู้ใช้ ซึ่งอาจจะรวมถึง

   1. 7.2.1 เว้นแต่ Gojek จะตกลงไว้เป็นอื่น ค่าธรรมเนียมสำหรับรายการ F&B แต่ละรายการที่จำหน่ายผ่านระบบจะเป็นราคา ณ ปัจจุบันของผู้ประกอบการค้าสำหรับรายการ F&B ตามที่แสดงอยู่ในเมนูของผู้ประกอบการค้าและที่แสดงอยู่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้

   2. 7.2.2 ภาษีใด ๆ ที่คำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ และ

   3. 7.2.3 จำนวนเงินอื่นใดที่จ่ายโดยผู้ใช้ให้กับผู้ประกอบการค้าตามข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้และนโยบาย
   4. (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้)

  2. 7.3     ระบบอาจอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมบางอย่างจากผู้ใช้ และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้งเสร็จสิ้น (โดยระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) ตามที่ Gojek แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงผ่านทางนโยบาย) (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) Gojek อาจอัปเดตวิธีการคำนวณส่วนประกอบใด ๆ ของค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท การอัปเดตดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ในหรือหลังจากวันที่ได้มีการปรับปรุงวิธีการคำนวณ

  3. 7.4     ผู้ประกอบการค้ารับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Gojek สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติ่ม (หรือบางส่วน) โดยเป็นกระทำการอย่างสมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ Gojek พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น ผู้ประกอบการค้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน) ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน หาก Gojek คืนเงินให้ผู้ใช้ในกรณีที่มีเหตุร้องเรียนจากผู้ใช้ Gojek อาจจะสืบสวนสาเหตุของการร้องเรียน และหากพิจารณาแล้วว่าผู้ประกอบการค้าเป็นฝ่ายผิด Gojek อาจจะออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อเรียกเก็บตามมูลค่าที่คืนเงินไป

  4. 7.5     ผู้ประกอบการค้าจะได้รับชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมผ่านวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้:

   1. 7.5.1 คนขับรถต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการค้าและจำนวนเงินอื่นใดซึ่งผู้ใช้ต้องจ่ายชำระให้แก่ Gojek เป็นเงินสดให้แก่ผู้ประกอบการค้าโดยตรงเมื่อคนขับรถรับสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ประกอบการค้าในนามของผู้ใช้ เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้ประกอบการค้าตกลงที่จะรวบรวมจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายชำระให้แก่ Gojek ในนามของ Gojek และ Gojek มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้จำนวนดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการค้าต้องจ่ายชำระให้แก่ Gojek หรือ

   2. 7.5.2 วิธีการใด ๆ ที่นำเสนอผ่านระบบเป็นระยะ ๆ

  5. โปรโมชั่น

  1. 7.6     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงที่จะเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราวให้แก่คนขับรถและ/หรือผู้ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการค้าต้องมอบรายการ F&B ให้ในอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นโปรโมชั่นตามที่ตกลงกันไว้และตามที่แสดงไว้ผ่านทางระบบ

  2. ค่าธรรมเนียมบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

  1. 7.7     Gojek จะได้รับชำระเป็นค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการใช้ระบบโดยผู้ประกอบการค้า ค่าธรรมเนียมบริการจะเป็นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และผู้ประกอบการค้าไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมบริการได้

  2. 7.8     Gojek มีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการค้าสำหรับค่าธรรมเนียมบริการและจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ประกอบการค้ารวบรวมไว้ในนามของ Gojek ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.5 ตามนโยบายการออกใบแจ้งหนี้ในปัจจุบันของ Gojek และจะจัดส่งรายงานการสั่งซื้อให้แก่ผู้ประกอบการค้า สำหรับช่วงเวลาการออกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ Gojek ออกใบแจ้งหนี้แก่ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการค้าต้องแจ้งให้ Gojek ทราบถึงข้อพิพาทใด ๆ โดยทำเป็นหนังสือภายในแปด (8) วัน นับจากวันที่ได้ส่งรายงานให้แก่ผู้ประกอบการค้า หาไม่แล้ว จะถือว่าใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีข้อพิพาทและใช้ได้สมบูรณ์

  3. 7.9     ผู้ประกอบการค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการและจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ประกอบการค้ารวบรวมไว้ในนามของ Gojek ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.5 ให้แก่ Gojek ภายในระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมบริการตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกให้โดย Gojek หากผู้ประกอบการค้าไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อพิพาทภายในระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมบริการ Gojek อาจจะระงับการใช้ระบบของผู้ประกอบการค้า และ/หรือหยุดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยขายของผู้ประกอบการค้าผ่านทางระบบ จนกว่าจะมีการชำระเงินใบแจ้งหนี้ดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้จะไม่เป็นการริดรอนสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่พึงมี

  4. 7.10   นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการบริการ Gojek ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนและบริการทั้งหมดที่ผู้ประกอบการค้าได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านการใช้งานระบบ ตามที่ Gojek แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงผ่านทางนโยบาย)

  5. 7.11   Gojek อาจจะระงับการทำรายการธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่บริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า ผู้ประกอบการค้า คนขับรถ และ/หรือผู้ใช้ละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย ทั้งนี้จะไม่เป็นการริดรอนสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่พึงมี ในกรณีดังกล่าวนั้น ผู้ประกอบการค้าต้องไม่ยึดถือให้ Gojek รับผิดต่อการหัก การล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการค้า

  6. ภาษี

  1. 7.12   ข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม

  2. 7.13   ผู้ประกอบการค้าตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อการชำระภาษีเงินได้ที่มาจากการเข้าร่วมใน GoFood ของผู้ประกอบการค้าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ประกอบการค้ารับประกันว่าจะปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่จำเป็นซึ่งหน่วยงานภาษีหรือสรรพากรบัญญัติไว้ เกี่ยวกับการรายงานเงินได้และการจ่ายภาษีของผู้ประกอบการค้าในลักษณะเดียวกัน

  3. 7.14   ผู้ประกอบการค้ายินยอมว่า Gojek อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของผู้ประกอบการค้า และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหน่วยงานภาษีหรือสรรพากร เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  4. 7.15   ผู้ประกอบการค้าตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง Gojek จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้


 8. การตลาดและการประชาสัมพันธ์

  1. 8.1     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตามที่เป็นของคู่สัญญาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ จะยังคงเป็นสิทธิของฝ่ายดังกล่าว

  2. 8.2     ผู้ประกอบการค้ามอบสิทธิการอนุญาตที่เพิกถอนมิได้ ใช้ได้ทั่วโลก ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลงให้แก่ Gojek และกลุ่มบริษัท Gojek เพื่อใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันของ Gojek และการใช้สิทธิที่พึงมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายใด ๆ

  3. 8.3     Gojek และผู้อนุญาตให้ใช้ของบริษัท ขอมอบสิทธิการอนุญาตที่จำกัด เพิกถอนได้ โอนย้ายไม่ได้ ออกใบอนุญาตช่วงไม่ได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้า ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลงและในเขตพื้นที่ เพื่อใช้วัสดุส่งเสริมการขายของ Gojek เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย ตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 8.4 และตามนโยบายและคำสั่งของ Gojek เมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นอายุหรือสิ้นสุด ผู้ประกอบการค้าจะต้องส่งวัสดุส่งเสริมการขายทั้งหมดคืนให้ Gojek ทันที และต้องอยู่ภายในสามวันสำหรับทุกกรณี

  4. 8.4     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ GoFood หน่วยขาย และ/หรือรายการ F&B ตามที่ตกลงร่วมกันไว้

  5. 8.5     ผู้ประกอบการค้าจะต้องไม่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ใด ๆ หรืออ้างอิงถึง Gojek หรือกลุ่มบริษัท Gojek หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gojek


 9. การชดใช้ค่าเสียหายและภาระความรับผิด

  1. 9.1     ผู้ประกอบการค้าจะต้องปกป้องและชดใช้ให้แก่ Gojek ผู้อนุญาตให้ใช้ และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ:

   1. 9.1.1 การที่ผู้ประกอบการค้าฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้

   2. 9.1.2 การจัดหารายการ F&B ให้โดยผู้ประกอบการค้า

   3. 9.1.3 การใช้ระบบโดยผู้ประกอบการค้า และ

   4. 9.1.4 การฟ้องร้องใด ๆ ที่กล่าวหาว่าการให้หรือการใช้สิทธิในทางของผู้ประกอบการค้านั้น เป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม

  2. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

  3. 9.2     การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม “ลักษณะที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ Gojek ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงประโยชน์ในเชิงอรรถพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ

  4. 9.3     โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 9.2 ทาง Gojek ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบ หรือบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ Gojek ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของคนขับรถหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

  5. 9.4     เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอื่น Gojek ไม่รับประกันว่าการใช้ระบบโดยผู้ประกอบการค้าจะก่อให้เกิดการสั่งซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำใด ๆ หรือผู้ประกอบการค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมบริการขั้นต่ำใด ๆ

  6. 9.5     ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้ผู้ประกอบการค้า คนขับรถ หรือผู้ใช้ เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว

  7. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

  8. 9.6     ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดขอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้

  9. 9.7     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อ:

   1. 9.7.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง

   2. 9.7.2 การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ

   3. 9.7.3 ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
   4. อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ


  10. 9.8     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมสูงสุดของ Gojek อันเกิดจากและสัมพันธ์กับระบบและ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมบริการที่จ่ายให้แก่ Gojek โดยผู้ประกอบการค้าในช่วงเวลาหกเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรียกร้องภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

  11. 9.9     ผู้ประกอบการค้าต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อ Gojek ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อตกลงฉบับนี้ให้ Gojek รับทราบภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หาไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้) จะถือว่าผู้ประกอบการค้าสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่พึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว


 10. ระยะเวลาและการบอกเลิก

  1. 10.1   ข้อตกลงฉบับนี้เริ่มต้น ณ วันที่มีผลบังคับใช้ และเว้นแต่จะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไขที่มี จะยังคงมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาแรกเริ่ม ข้อตกลงฉบับนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับระยะเวลาเพิ่มเติมต่อเนื่องตามเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์

  2. 10.2   Gojek สามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้:

   1. 10.2.1 ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบ

   2. 10.2.2 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากผู้ประกอบการค้าฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Gojek และ

   3. 10.2.3 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากผู้ประกอบการค้าฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นใดที่มีกับ Gojek

  3. 10.3   ผู้ประกอบการค้าอาจจะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ หาก Gojek ฝ่าฝืนสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และไม่สามารถบรรเทาแก้ไขการฝ่าฝืนภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งถึงการฝ่าฝืนดังกล่าว หากการฝ่าฝืนดังกล่าวบรรเทาแก้ไขได้

  4. 10.4   ข้อตกลงฉบับนี้อาจจะสิ้นสุดลงตามการตกลงร่วมกันระหว่าง Gojek และผู้ประกอบการค้า

  5. 10.5   เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ประกอบการค้าจะต้อง:

   1. 10.5.1 หยุดใช้ระบบโดยทันที และ

   2. 10.5.2 ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ Gojek (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี)

  6. 10.6   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หลังจากที่ข้อตกลงถูกบอกเลิกหรือหมดอายุ โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 1, 2, 6, 7.12 ถึง 7.15, 8.5, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง


 11. ความเป็นส่วนตัว

  1. 11.1   ผู้ประกอบการค้าตกลงและให้ความยินยอมแก่ Gojek ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่ ซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

  2. 11.2   หากผู้ประกอบการค้าได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบ ผู้ประกอบการค้าตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย นโยบาย (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และคำสั่งของ Gojek ที่มีบังคับใช้ ผู้ประกอบการค้ารับทราบว่าตนไม่มีสิทธิที่จะได้รับ และจะไม่แสวงหาช่องทางเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


 12. ข้อพิพาท

  1. ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลง)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย


 13. ทั่วไป

  1. 13.1   Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า Gojek จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล

  2. 13.2   ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ผู้ประกอบการค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ Gojek หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ Gojek

  3. 13.3   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว

  4. 13.4   ข้อตกลงฉบับนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้

  5. 13.5   ผู้ประกอบการค้าต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพัน ใด ๆ ของผู้ประกอบการค้าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gojek โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่ผู้ประกอบการค้ายังคงใช้ระบบต่อไป ผู้ประกอบการค้าตกลงยินยอมให้ Gojek โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ Gojek จะแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น

  6. 13.6   หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีแล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดทแทนในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้

  7. 13.7   บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้

  8. 13.8   Gojek อาจจะส่งการแจ้งถึงผู้ประกอบการค้าด้วยวิธีการแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่ผ่านทางระบบ หรือส่งถึงตัวแทนของผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการค้าต้องส่งการแจ้งถึง Gojek ไปยังตัวแทนของ Gojekหรือใช้วิธีการอื่น ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจาก Gojek เป็นระยะ ๆ

  9. 13.9   Gojek อาจจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของบริษัทเป็นครั้งคราว และจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าตกลงว่าผู้ประกอบการค้าจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขมาตรฐานอยู่เป็นประจำ และหากผู้ประกอบการค้าใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าผู้ประกอบการค้ายอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

Select Country