เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้

Vietnam
Vietnam (English)

Select Country

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2563


 1. เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  1. กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียด หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขที่มี หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ในฐานะผู้ใช้บุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066969) (“Gojek”) หากมีความเกี่ยวข้อง การใช้ระบบในฐานะผู้ให้บริการขนส่งของคุณ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงการให้บริการสำหรับผู้ขับ Gojek


 2. เกี่ยวกับ Gojek
  1. Gojek คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทจะให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อผู้ขับ ผู้ปฏิบัติการยานพาหนะ หรือผู้ให้บริการกับผู้ใช้ Gojek ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ ผู้ให้บริการขนส่งจะให้บริการด้านขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่คุณ โดยที่จะมีการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของเขา/เธอเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ


 3. คำจำกัดความและการตีความ
  1. 3.1 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราจะถือใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:
   1. บัญชี หมายถึง บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้
   2. บริษัทในเครือ หมายถึง ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญานิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา
   3. กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึง กฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
   4. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หมายถึง แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้
   5. กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้) 
   6. เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางเมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดย Gojek เป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ในที่นี่
   7. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการค้า หมายถึง แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สำหรับการใช้ระบบในบทบาทผู้ประกอบการค้าของพวกเขา;
   8. อุปกรณ์มือถือ หมายถึง สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ 
   9. นโยบาย หมายถึง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีสำหรับผู้ใช้ ดังเช่นที่ Gojek จะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (ผ่านระบบ เว็บไซต์ นโยบาย หรืออีเมล์ของผู้ใช้ตามที่ระบุในบัญชีของผู้ใช้) และ Gojek อาจจะทำการอัปเดตเป็นระยะ ๆ
   10. เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับระบบและ/หรือบริการขนส่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจง ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ 
   11. ระบบ หมายถึงระบบที่ Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้เพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ประกอบการค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ กับผู้ใช้ รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการค้า GoPay และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม บริการชำระเงิน และระบบและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ระบบจะไม่รวมถึงตัวบริการขนส่ง เนื่องจากบริการเหล่านี้ผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้ให้บริการแก่คุณโดยตรง
   12. เงื่อนไขการใช้งาน หมายถึงเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ Gojek เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี
   13. เขตพื้นที่ หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณใช้ระบบ
   14. ผู้ให้บริการขนส่ง หมายถึงผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สามที่นำเสนอบริการขนส่งและได้รับการเชื่อมต่อถึงคุณผ่านทางระบบ
   15. บริการขนส่ง หมายถึงการให้บริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งเมื่อมีการเชื่อมต่อถึงคุณผ่านทางระบบ ซึ่งอาจจะรวมถึงบริการส่งพัสดุเร่งด่วน บริการขนส่ง บริการส่งอาหาร บริการช้อปปิ้งส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการขนส่งให้บริการผ่านระบบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ของคุณ
   16. ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
   17. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้แก่ผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง
   18. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 
   19. กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท Gojek ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay
   20. ยานพาหนะ หมายถึง ยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง 
   21. Voucher หมายถึง มูลค่าเงินหรือเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้จะสามารถใช้เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมบางอย่างที่ผู้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดย Gojek และ 
   22. เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ใดก็ตามที่กลุ่มบริษัท Gojek เป็นผู้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ 
  2. 3.2 ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง "หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร" จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า "รวมถึง" "รวมทั้ง" "โดยเฉพาะ" "ตัวอย่างเช่น" หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามลำดับดังต่อไปนี้: เริ่มจาก (1) เงื่อนไขในท้องถิ่น จากนั้นเป็น (2) เงื่อนไขเฉพาะด้าน และสุดท้ายคือ (3) เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้


 4. หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
  1. พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ Gojek
  2. 4.1 คุณยืนยันว่า:
   1. 4.1.1 คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
   2. 4.1.2 คุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ที่จะสามารถเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ ตามกฎหมายที่มีในเขตพื้นที่
   3. 4.1.3 คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ Gojek ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ
   4. 4.1.4 คุณจะใช้ระบบเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น
   5. 4.1.5 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ Gojek (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) ผ่านทางระบบ จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ
   6. 4.1.6 คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
   7. 4.1.7 คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดใด ๆ
   8. 4.1.8 คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของระบบ
  3. การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้อื่น ๆ
  4. 4.2 การเรียกใช้บริการขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่ง Gojek ไม่ได้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาด้วย Gojek จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ให้บริการขนส่งที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลที่สามอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการขนส่ง
  5. 4.3 คุณตกลงว่า:
   1. 4.3.1 จะปฏิบัติต่อผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้คนอื่น ๆ ด้วยความเคารพและสอดคล้องกับนโยบาย และจะไม่ข้องเกี่ยวในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการข่มขู่ หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้บริการขนส่งหรือระบบอยู่
   2. 4.3.2 จะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม และ
   3. 4.3.3 จะไม่ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการรับและใช้บริการขนส่ง
  6. 4.4 ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะรับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกบริการขนส่งด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยไม่จำกัดถึงเนื้อหาที่กล่าวมาก่อนหน้า ผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับการเรียกใช้บริการของคุณ หากมีมูลเหตุอันสมควรให้สงสัยได้ว่าจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
  7. 4.5 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน Gojek จะไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการขนส่ง) แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีหรือคุณเชื่อมต่อเข้าหาผ่านระบบ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Gojek ผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว การให้คะแนนผู้ให้บริการขนส่งรายใดก็ตามจะมีเจตนาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ระบุคะแนนความพึงพอใจ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรอง (หรือในทางอื่น) โดย Gojek สำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายดังกล่าว
  8. ข้อร้องเรียน
  9. 4.6 แม้ว่าผู้ให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการขนส่งที่คุณได้รับ Gojek จะมีสิทธิรับมือกับข้อร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนของ Gojek คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว และตกลงที่จะยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ Gojek ยังขอสงวนสิทธิในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง และอาจจะเลือกอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกับผู้ให้บริการขนส่งได้ แต่จะไม่ถือว่าเป็นพันธะผูกพันที่ต้องกระทำ กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ Gojek จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
  10. 4.7 หาก Gojek ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการขนส่งหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ Gojek มีสิทธิในการส่งเรื่องร้องเรียนถึงคุณหรือรับมือกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการดูแลจัดการเรื่องร้องเรียน และคุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าวด้วยเช่นกัน


 5. บัญชีของคุณ
  1. 5.1 ในการเข้าถึงระบบในฐานะผู้ใช้ คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
  2. 5.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และการตัดสินใจต่าง ๆ เนื่องด้วยการใช้ระบบโดยคุณ:
   1. 5.2.1 ต้องมีแค่บัญชีเดียว 
   2. 5.2.2 ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
   3. 5.2.3 ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด 
   4. 5.2.4 ต้องแจ้งให้ Gojek ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
   5. 5.2.5 หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยเช่นกัน คุณจะต้องไม่ใช้บัญชีของคุณเพื่อเรียกใช้บริการในฐานะผู้ใช้ซึ่งคุณยอมรับเป็นผู้ให้บริการขนส่ง หรือห้ามร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ในแผนการลักษณะที่คล้ายกันใด ๆ
  3. 5.3 Gojek ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี
   1. 5.3.1 หาก Gojek พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 
   2. 5.3.2 ในระหว่างการสืบสวน
   3. 5.3.3 หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ Gojek หรือกลุ่มบริษัท
   4. 5.3.4 หากมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
   5. 5.3.5 ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ Gojek
  4. หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น ยอดคงค้างในกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ของท่าน อาจถูกระงับใช้ และ/หรือ ริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะต้องไม่เรียกร้องให้ Gojek หรือกลุ่มบริษัทรับผิดในการระงับใช้หรือริบจำนวนเงินใด ๆ ดังกล่าว


 6. การใช้ระบบโดยคุณ
  1. สิทธิที่มอบให้และสงวนไว้
  2. 6.1 เมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Gojek และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท จะมอบใบอนุญาตให้คุณตลอดระยะเวลาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในเขตพื้นที่เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณกับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับบริการขนส่ง โดยใบอนุญาตที่มอบให้นั้นจะเพิกถอนได้ มีสิทธิจำกัด ไม่ใช่สิทธิขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์
  3. 6.2 Gojek และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะสื่อถึงการโอนมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในหรือที่มีต่อระบบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ
  4. การกระทำต้องห้าม
  5. 6.3 ในการใช้ระบบ คุณจะต้องไม่:
   1. 6.3.1 ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้ระบบพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
   2. 6.3.2 ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากระบบ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
   3. 6.3.3 ใช้ระบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของระบบ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของระบบ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและหรือการปฏิบัติงานของระบบ หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
   4. 6.3.4 ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี "ทำเหมืองข้อมูล" หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของระบบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
   5. 6.3.5 โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในระบบ
   6. 6.3.6 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
   7. 6.3.7 ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 
   8. 6.3.8 ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   9. 6.3.9 ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 
   10. 6.3.10 แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบ 
   11. 6.3.11 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล 
   12. 6.3.12 จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม 
   13. 6.3.13 ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ Gojek (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ให้บริการขนส่ง หรือ บุคคลอื่นใด หรือ
   14. 6.3.4 ทำให้ชื่อเสียงของ Gojek หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
  6. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งโดยคุณ
  7. 6.4 คุณต้องไม่ใช้บริการขนส่งเพื่อ:
   1. 6.4.1 ก่ออาชญากรรมหรือทำสิ่งใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายที่มีบังคับใช้ หรือ
   2. 6.4.2 ทำอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
  8. 6.5 เมื่อบริการขนส่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องขนส่ง รับ หรือซื้อสิ่งของในนามของคุณ คุณตกลงและมอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ตามความจำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อกระทำการดังกล่าว
  9. 6.6 ผู้ให้บริการขนส่งต้องตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังและให้บริการขนส่งด้วยความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเองในการใช้บริการขนส่ง และคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งปวง


 7. อุปกรณ์มือถือของคุณ
  1. 7.1 สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้จะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ Gojek จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ 
  2. 7.2 หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ Gojek คุณต้องแจ้งให้ Gojek ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ Gojek แจ้ง 
  3. 7.3 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้ระบบ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน


 8. เงื่อนไขทางการเงิน
  1. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
  2. 8.1 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณสำหรับการใช้ระบบและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ Gojek ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนและบริการทั้งหมดที่คุณได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้งานระบบตามที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบายต่าง ๆ)
  3. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้
  4. 8.2 ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับบริการขนส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึง:
   1. 8.2.1 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง 
   2. 8.2.2 ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ ใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการขนส่ง เมื่อคุณหรือสินค้าที่ขนส่งนั้นอยู่บนยานพาหนะในระหว่าง (แต่ต้องไม่ก่อนหรือหลังจาก) การให้บริการขนส่งดังกล่าว (ชำระตามค่าใช้จ่ายจริง) 
   3. 8.2.3 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ Gojek และ
   4. 8.2.4 ภาษีใด ๆ ที่มีซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีบังคับใช้
   5. (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้) ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และ/หรือภาษี (ที่มี) จะได้รับการคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับการป้อนเข้าระบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับโดยผู้ให้บริการขนส่ง (ระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) และคุณต้องชำระผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือตามนโยบาย คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปสำหรับการให้บริการขนส่ง โดยค่าโดยสารที่ตกลงกันไว้จะมีผลใช้ได้หลังจากมีการแจ้งไปยัง Gojek แล้วเท่านั้น และต้องถูกต้องตรงกับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
  5. 8.3 องค์ประกอบค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมผู้ใช้อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามอุปสงค์และปัจจัยอื่น ๆ ในตำแหน่งที่อยู่ของคุณ Gojek จะพยายามแจ้งให้คุณทราบอยู่เสมอถึงการขึ้นราคาดังกล่าวใด ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการคำนวณ) โดยละเอียดก่อนที่จะเลือกซื้อบริการขนส่ง เราจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับในความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
  6. 8.4 Gojek อาจจะอัปเดตเกณฑ์พื้นฐานการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านทางระบบได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว
  7. 8.5 แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้อาจจะมีตัวเลือกให้คุณยกเลิกบริการขนส่งบางอย่างได้ก่อนที่บริการขนส่งดังกล่าวจะเริ่มขึ้น หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบาย
  8. 8.6 เมื่อใช้บริการขนส่ง คุณต้องอยู่ ณ ตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้ ในเวลาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หากไม่แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะมีสิทธิ์ยกเลิกบริการขนส่งและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ Gojek
  9. 8.7 คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต Gojek สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ Gojek พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)
  10. โปรโมชั่น
  11. 8.8 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ Gojek อาจจะเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณที่มีต่อผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ถึงระดับที่ Gojek พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากไม่แล้ว คุณจะไม่ได้รับสิทธิในประโยชน์จากโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะตามเจตนาการใช้งานที่มี และจะไม่ใช้ในทางที่ผิด ทำสำเนา จำหน่าย หรือถ่ายโอนโปรโมชั่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยังเข้าใจอีกว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นเงินสดได้ และโปรโมชั่นอาจจะหมดอายุในวันหนึ่ง แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ตาม
  12. การชำระเงิน
  13. 8.9 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย Gojek จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้และจะต้องชำระโดยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิด บัตรเดบิต เงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ใช้ หรือโดยการใช้ Voucher 
  14. 8.10 เมื่อคุณเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นเงินสด คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งและชำระจำนวนเงินส่วนอื่น ๆ ให้กับ Gojek ผ่านผู้ให้บริการการขนส่ง ซึ่งจะรวบรวมจำนวนเงินที่ Gojek มีสิทธิ์ได้รับในนามของ Gojek
  15. 8.11 เมื่อคุณเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด คุณได้มอบสิทธิและอำนาจอย่างเต็มที่ให้ Gojek สามารถเดบิตยอดเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้ และสามารถโอนค่าธรรมเนียมผู้ใช้เข้าบัญชีของผู้ให้บริการขนส่งได้ในนามของคุณ หลัง Gojek หัก (หากมี) จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ให้บริการขนส่ง
  16. 8.12 หากมีการให้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามผ่านแอปพลิเคชันผู้ใช้ในเขตพื้นที่คุณ การที่คุณใช้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและอาจมีค่าธรรมเนียมแยกต่างหากที่ต้องชำระแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Gojek ไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกัน หรือรับประกันในความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสมหรือความพร้อมใช้งานของบริการชำระเงินของบุคคลที่สามดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึง ข้อจำกัด ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของบริการชำระเงินของบุคคลที่สาม
  17. 8.13 การชำระเงินทั้งหมดจะต้องใช้สกุลเงินท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
  18. 8.14 หากมีการใช้ Voucher ในเขตพื้นที่ของคุณ การใช้ Voucher ของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะด้านและเงื่อนไขในท้องถิ่น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนใช้ Gojek Voucher Gojek อาจจะปฏิเสธคำร้องขอซื้อ Voucher ของคุณได้ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ขอคืนไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และห้ามนำไปขายต่อ ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนเพื่อมูลค่า 
  19. 8.15 โดยไม่กระทบสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ Gojek อาจระงับการทำธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า คุณละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีดังกล่าวคุณจะไม่ยึดถือให้ Gojek หรือกลุ่มบริษัทรับผิดชอบต่อการหัก การล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกการจ่ายเงินหรือโปรโมชั่นใด ๆ ให้กับคุณ
  20. 8.16 หากคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชันผู้ใช้หรือส่งอีเมลไปที่ care.th@gojek.comเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ Gojek มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนให้กับคุณหรือไม่และโหมดการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนดังกล่าว (รวมถึงโดยวิธีการใช้ Voucher)
  21. ภาษี
  22. 8.17 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม
  23. 8.18 คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง Gojek จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับระบบและ/หรือบริการขนส่ง


 9. การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด
  1. การชดใช้ค่าเสียหาย
  2. 9.1 คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ Gojek ผู้รับใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
   1. 9.1.1 การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายเหล่านี้หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้ และd
   2. 9.1.2 การที่คุณใช้ระบบและ/หรือบริการขนส่ง รวมถึง:
    1. (ก) ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่กระทำการในนามของคุณว่ากลุ่มบริษัท Gojek คือผู้ให้บริการขนส่ง แทนที่จะเป็นผู้ให้บริการขนส่ง 
    2. (ข) ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงข้อเรียกร้องจากผู้ให้บริการขนส่ง) ที่เกิดจากการที่คุณใช้ระบบและ/หรือบุคคลที่สาม และ
    3. (ค) สำหรับสิ่งของใด ๆ ที่คุณซื้อ รับ และ/หรือขนส่งโดยใช้บริการขนส่ง
  3. หลักพื้นฐานของระบบที่ให้บริการ
  4. 9.2 การให้บริการระบบจะเป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ Gojek ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ
  5. 9.3 โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 9.2 ทาง Gojek ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของระบบ หรือระบบดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ 
  6. 9.4 Gojek ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการหรือการรับรองว่าจะมีการให้บริการขนส่ง Gojek ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นใด 
  7. 9.5 ระบบอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ให้บริการขนส่งที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อข้อจำกัด การล่าช้าหรือการล้มเหลวของผู้ให้บริการขนส่งและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าระบบต่าง ๆ สินค้าหรือบริการของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ
  8. 9.6 เส้นเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการขนส่งจะเป็นเพื่อการบ่งชี้เท่านั้น เว้นแต่ Gojek จะมีการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอื่น ทั้ง Gojek และผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือสร้างข้อผูกพันว่าบริการจะเป็นไปตามเส้นเวลาที่กำหนด
  9. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
  10. 9.7 ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
  11. 9.8 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อ:
   1. 9.8.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
   2. 9.8.2 การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
   3. 9.8.3 ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
   4. อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับระบบหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ
  12. 9.9 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสูงสุดของ Gojek ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง และ/หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่คุณจ่ายให้ Gojek สำหรับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องภายในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  13. 9.10 คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ Gojek ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับระบบ บริการขนส่ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้ Gojek รับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเฉพาะด้าน


 10. ระยะเวลาและการบอกเลิก
  1. 10.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไข
  2. 10.2 Gojek สามารถบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือระงับหรือบอกเลิกการใช้ระบบของคุณได้ทั้งหมดหรือบางส่วน:
   1. 10.2.1 ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ
   2. 10.2.2 ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Gojek
  3. 10.3 คุณไม่มีพันธะผูกพันในการใช้ระบบและสามารถยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการปิดใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร
  4. 10.4 เมื่อมีการบอกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
   1. 10.4.1 ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ Gojek (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) รวมถึงยอดคงค้างใด ๆ จากบริการขนส่งที่คุณเรียกใช้ก่อนที่จะมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ และ
   2. 10.4.2 ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที
  5. 10.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หลังจากที่เงื่อนไขการใช้งานถูกบอกเลิก โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 2, 3, 8.17, 8.18, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิ้นสุดลง


 11. ความเป็นส่วนตัว
  1. 11.1 คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ Gojek ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ


 12. ข้อพิพาท
  1. 12.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) (ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
  2. 12.2 ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย


 13. ทั่วไป
  1. 13.1 Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า Gojek จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
  2. 13.2 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ Gojek หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ Gojek 
  3. 13.3 Gojek อาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท Gojek จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้ระบบต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  4. 13.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
  5. 13.5 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
  6. 13.6 คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gojek โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้ระบบต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ Gojek โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ Gojek จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น
  7. 13.7 หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
  8. 13.8 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  9. 13.9 Gojek อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการหรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ Gojek ทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล care.th@gojek.com.
เงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ GoFood

 1. คำจำกัดความเพิ่มเติม
  1. คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
  2. รายการ F&B หมายถึง รายการอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้า GoFood ผ่านทาง GoFood
  3. GoFood หมายถึง หนึ่งในบริการที่มีในแอปพลิเคชันผู้ใช้ ซึ่งยินยอมให้ผู้ให้บริการขนส่งสั่งซื้อรายการ F&B จากเมนูของผู้ประกอบการค้า GoFood ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งจะจัดส่งให้ และ
  4. ผู้ประกอบการค้า GoFood คือร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้า คาเฟ่ บาร์ รถเข็น แผง หรือผู้ขายรายอื่น ๆ ที่ให้บริการรายการ F&B ที่ผู้ใช้สั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้


 2. คำศัพท์เพิ่มเติมสำหรับ GoFood
  1. 2.1 Gojek ไม่รับประกันว่า GoFood จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
  2. 2.2 คุณสามารถสั่งรายการ F&B ได้เฉพาะรายการที่มีในเมนูของผู้ประกอบการค้า GoFood แต่ละแห่งบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ทั้ง Gojek และผู้ประกอบการค้า GoFood ไม่รับประกันว่ารายการ F&B บางรายการจะมีพร้อมให้บริการ เมนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม
  3. 2.3 การสั่งซื้อของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการค้า GoFood ต้องยอมรับ และระบบจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลหรือทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ผู้ประกอบการค้า GoFood อาจจะยอมรับหรือปฏิเสธการสั่งซื้อได้ตามดุลยพินิจพินิจของทางผู้ประกอบการค้า 
  4. 2.4 การสั่งซื้อ GoFood จะไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากที่คุณได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ที่ยืนยันการยอมรับการสั่งซื้อของคุณ
  5. 2.5 คุณต้องไม่สั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน GoFood เว้นแต่คุณจะมีสิทธิชอบธรรมในการกระทำการดังกล่าวตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณตกลงว่าจะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนให้ผู้ให้บริการขนส่งตรวจยืนยัน ณ จุดหมายปลายทางการจัดส่งที่คุณกำหนด เมื่อจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ 
  6. 2.6 รูปภาพและคำอธิบายของรายการ F&B จะมีไว้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองว่าคุณจะได้รับรายการ F&B ตามรูปภาพและคำอธิบายดังกล่าว
  7. 2.7 ผู้ประกอบการค้า GoFood อาจจะใช้ถั่วและสิ่งภูมิแพ้อื่น ๆ ในการจัดเตรียมรายการ F&B จึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าการขนส่งรายการ F&B อาจจะมีถั่วหรือสิ่งภูมิแพ้อื่น ๆ ปะปนอยู่ คุณไม่ควรสันนิษฐานว่ารายการ F&B ปลอดจากถั่วหรือสิ่งภูมิแพ้อื่น ๆ
  8. 2.8 คุณต้องซื้อเฉพาะรายการ F&B เพื่อการบริโภคของคุณเองหรือตามคำร้องขอของบุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับรายการ F&B และคุณต้องไม่สั่งซื้อสินค้าด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างอันตรายหรือความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการค้า GoFood หรือผู้ที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับสินค้านั้น
  9. 2.9 คุณยอมรับและเข้าใจว่า เมื่อใช้ GoFood จะหมายความว่าคุณอนุญาตให้ผู้ให้บริการขนส่งซื้อ รับ และ/หรือจัดส่งรายการ F&B จากผู้ประกอบการค้า GoFood และในนามของคุณ รวมถึงยอดเงินใด ๆ ที่ต้องชำระค่ารายการ F&B และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงบนแอปพลิเคชันผู้ใช้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่คุณต้องจ่ายให้ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งและ/หรือผู้ประกอบการค้า GoFood มีสิทธิติดต่อคุณเพื่อขอรับการยืนยันหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับการสั่งซื้อรายการ F&B ของคุณ (รวมถึงในกรณีที่หนึ่งในรายการที่คุณสั่งซื้อไม่มี หรือการอธิบายที่อยู่และผู้รับสินค้าที่จะจัดส่ง) คุณต้องพร้อมรับการติดต่อผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในการสั่งซื้อ เพื่อให้การยืนยันหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับบริการที่เรียกใช้
  10. 2.10 ระบบอาจจัดหาทางเลือกให้แก่คุณในการไปรับรายการ F&B ได้โดยตรงจากผู้ประกอบการค้า GoFood หากคุณเลือกทางเลือกนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งจะไม่รวมอยู่ในคำสั่งซื้อของคุณและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งตามข้อ 8.2 แต่อย่างไรก็ตาม มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Gojek และ/หรือผู้ประกอบการค้า GoFood และคุณต้องชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ประกอบการค้ายอมรับคำสั่งซื้อ คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน ในกรณีที่คุณไม่สามารถไปรับรายการ F&B จากผู้ประกอบการค้า GoFood ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ สถานะของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์และผู้ประกอบการค้า GoFood จะใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการจัดการกับรายการ F&B ทั้งนี้ Gojek จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้ประกอบการค้า GoFood ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการดังกล่าว
  11. 2.11 คุณตกลงและเข้าใจว่าราคาของรายการ F&B ที่แสดงไว้บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้นั้น ณ เวลาสั่งอาหารของคุณเป็นเพียงราคาประมาณการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ คุณตกลงที่จะชำระราคาของรายการ F&B ตามที่แสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินที่แสดงบนแอปพลิเคชันผู้ใช้หรือใบเรียกเก็บเงินที่ผู้ประกอบการค้า GoFood ออกให้ ตามที่ผู้ให้บริการขนส่งแสดงต่อคุณเมื่อส่งมอบรายการ F&B ที่จุดหมายปลายที่การจัดส่งที่คุณกำหนด (แล้วแต่กรณี) หากราคาของรายการ F&B ที่ระบุไว้บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้แตกต่างอย่างมากจากราคาจริง กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านเรา 
  12. 2.12 นอกเหนือจากราคาของรายการ F&B แล้ว ผู้ให้บริการขนส่ง และ/หรือผู้ประกอบการค้า GoFood อาจมีสิทธิได้รับคืนค่าใช้จ่ายบางประการจากคุณที่เกิดขึ้นระหว่างและเมื่อการสั่งซื้อ GoFood เสร็จสิ้นตามนโยบาย
  13. 2.13 หากคุณไม่สามารถอยู่รับรายการ F&B ที่สั่งซื้อได้ ณ ตำแหน่งจัดส่งที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ คุณอาจจะถูกริบรายการสั่งซื้อและจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับรายการ F&B ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับบริการขนส่งตามเงื่อนไขการใช้งาน และอาจจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  14. 2.14 โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดข้ออื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ Gojek จะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยที่จะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน:
   1. 2.14.1 สภาพของรายการ F&B
   2. 2.14.2 คุณภาพของรายการ F&B หรือ
   3. 2.14.3 ส่วนต่างระหว่างราคาที่แสดงไว้บนบริการ GoFood ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และราคาที่ผู้ประกอบการค้า GoFood เรียกเก็บเมื่อคุณสั่งซื้อรายการ F&B
  15. 2.15 หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ GoFood รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายของรายการ F&B ในระหว่างการให้บริการขนส่ง โปรดส่งข้อร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ F&B ที่เสียหายนั้น คุณจะต้องถ่ายรูปและส่งมอบหลักฐานอื่น ๆ ตามสมควร แม้ว่าผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง และผู้ประกอบการค้า GoFood จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหารายการ F&B หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการขนส่งหรือรายการ F&B ที่คุณได้รับ คุณตกลงว่า Gojek มีสิทธิดำเนินการร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ Gojek และขอสงวนสิทธิ์ในนำส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ GoSend

 1. คำจำกัดความเพิ่มเติม
  1. คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
  2. สินค้า หมายถึงสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ส่งหรือจะส่งโดยผู้ใช้ไปให้ผู้รับบุคคลที่สามโดยการใช้ GoSend และ
  3. GoSend หมายถึงการบริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อขนส่งสินค้าในยานพาหนะจากจุดรับสินค้าที่ผู้ใช้กำหนด ไปให้ผู้รับบุคคลที่สามที่ปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด


 2. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ GoSend
  1. 2.1 Gojek ไม่รับประกันว่า GoSend จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
  2. 2.2 คุณต้องกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่จะจัดส่ง (เช่น ชื่อ น้ำหนัก ประเภทของสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ) ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
  3. 2.3 Gojek จะไม่จัดเตรียมกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ GoSend คุณมีหน้าที่ต้องบรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่งตามลักษณะของสินค้าเหล่านั้น เราแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าที่แตกง่ายหรือไม่ทนทาน เช่น ขนมเค้ก ไอศกรีม อาหาร ผลไม้ และดอกไม้สด Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
  4. 2.4 คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นหรือจะเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือมีสิทธิ์ดูแลจัดการสินค้าที่จะจัดส่งผ่าน GoSend และสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในเงื่อนไขการใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้ 
  5. 2.5 เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดแจ้งเป็นอื่น Gojek ไม่ให้การรับประกันภัยต่อสินค้า และคุณต้องรับผิดชอบจัดทำประกันภัยเอง หาก Gojek มีบริการประกันภัยแบบช่วยเหลือตนเองเสนอให้ในเขตพื้นที่ของคุณ จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบังคับใช้ และสิทธิของคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้สำหรับ GoSend ประเภทของสินค้าที่ไม่รวมอยู่ความคุ้มครองของประกันภัยจะได้แก่:
  6. สินค้าต้องห้าม
   1. ก. เงิน (เงินสด เหรียญ เงินตราต่างประเทศ และตราสารที่เจรจาต่อรองได้สำหรับผู้ถืออื่น ๆ)
   2. ข. ยาเสพติด กัญชา มอร์ฟีน และผลิตภัณฑ์สารเสพติดอื่น ๆ
   3. ค. สื่อลามกอนาจารในทุกรูปแบบ
   4. ง. สัตว์และพืชที่มีชีวิต
   5. จ. อาหาร เครื่องดื่ม หรือส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้ตู้เก็บความเย็นหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
   6. ฉ. สิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน
   7. ช. วัตถุระเบิดและสารและสินค้าไวไฟอื่น ๆ ปืน อาวุธ และชิ้นส่วนอะไหล่ของสินค้าดังที่กล่าวมา
   8. ซ. สารอันตรายหรือเป็นพิษ 
   9. ฌ. อุปกรณ์การพนันหรือตั๋วล็อตเตอรี่
   10. ญ. สินค้าควบคุมใด ๆ หรือสินค้าต้องห้ามสำหรับการส่งออก นำเข้า หรือแจกจ่ายภายใต้กฎหมาย ที่มีบังคับใช้
  7. สินค้าพิเศษ
   1. ก. งานศิลป์ รวมถึงงานที่ทำหรือสร้างขึ้นด้วยทักษะ สัมผัส ความสามารถที่สร้างสรรค์เพื่อการจำหน่าย จัดแสดง หรือเก็บสะสม รวมถึงสินค้า (และส่วนประกอบ) เช่น ภาพวาด รูปภาพ แจกัน พรมผนัง
   2. ข. ภาพยนตร์ ภาพถ่าย รวมถึงภาพขาวดำ ภาพสี และภาพสไลด์
   3. ค. โภคภัณฑ์ที่โดยลักษณะแล้วจะไวต่อการเกิดความเสียหาย หรือมีมูลค่าทางตลาดที่ผันแปรได้สูง หรือยืนยันได้ยาก
   4. ง. วัตถุโบราณหรือโภคภัณฑ์ที่แสดงถึงรูปแบบของห้วงยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งประวัติความเป็นมา อายุ หรือความหายากนั้นมีผลต่อมูลค่าของสินค้า รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร เครื่องแก้ว และสิ่งสะสม เช่น เหรียญและแสตมป์
   5. จ. เครื่องแก้วในรูปแบบของอัญมณี ซึ่งรวมถึงอัญมณีประดับชุด นาฬิกา และชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ หินอัญมณีหรือเพชรอุตสาหกรรม (มีค่าหรือกึ่งมีค่า) และอัญมณีที่ทำมาจากโลหะมีค่า
   6. ฉ. ขนสัตว์ รวมถึงเสื้อผ้าหรือวัตถุอื่น ๆ ที่ทำมาจากขนสัตว์
   7. ช. โลหะมีค่า รวมถึงทองคำหรือเงินในแบบแท่งหรือผง ตะกอน หรือแพลตินัม (ยกเว้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์)
   8. ซ. บัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน
   9. ฌ. แสตมป์สำหรับสุรา อากรแสตมป์
  8. เอกสารที่มีมูลค่า
   1. ก. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
   2. ข. หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน
   3. ค. หนังสือรับรองจากธนาคาร เงินฝาก หลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่หุ้น พันธบัตร หรือเอกสารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่ Gojek พิจารณาแล้วว่าเป็นเอกสารที่มีมูลค่าตามดุลยพินิจของบริษัท)
  9. 2.6 หากคุณประสงค์จะส่งสินค้าไปให้บุคคลเฉพาะราย คุณต้องระบุผู้รับที่ต้องการบนสินค้า ไม่อย่างนั้นแล้ว คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งอาจจะฝากสินค้าไว้กับบุคลลใดก็ตามที่ปรากฏตัวอยู่ ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ หรือจะดูแลจัดการสินค้าตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดหากผู้รับที่คุณต้องการไม่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเมื่อมีการจัดการ
  10. 2.7 คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งจะส่งสินค้าคืนกลับไปที่จุดรับสินค้าที่คุณกำหนด หากผู้รับที่คุณต้องการปฏิเสธการรับสินค้า หรือหากไม่มีคนอยู่รับสินค้า ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับบริการขนส่งตามเงื่อนไขการใช้งาน และอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิก หากคุณต้องการส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง คุณต้องยื่นคำสั่งขอใช้บริการ GoSend ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  11. 2.8 คุณต้องไม่ใช้บริการ GoSend เพื่อ:
   1. ก. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสิ่งของที่กฎหมายที่มีบังคับใช้ต้องห้าม สิ่งของที่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อทำการขนส่ง สิ่งของที่มาจากการโจรกรรมหรือยักยอกทรัพย์ หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย (ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่มีวัสดุอันตรายหรือมีพิษ ยาเสพติด หรือสารผิดกฎหมาย)
   2. ข. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสินค้าใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขเฉพาะด้านเหล่านี้
   3. ค. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใด
   4. ง. ขนส่งสิ่งของจากหรือไปที่คุก
   5. จ. ขนส่งสิ่งของที่ไม่สามารถบรรจุเข้าในยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย หรืออาจจะสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะ หรือก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัย (และการขนส่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกิน 70 ซม. (ความยาว) 50 ซม. (ความกว้าง) 50 ซม. (ความสูง) หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. ในทุกกรณี) หรือ
   6. ช. ขนส่ง รับ และ/หรือซื้อสิ่งของที่มีคุณค่า รวมถึงเอกสารที่มีมูลค่า (เช่น หนังสือรับรองที่ดิน ใบอนุญาต หรือข้อตกลงสำคัญ) หรือสิ่งของที่หากไม่มีการจัดส่ง จัดส่งล่าช้า หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง อาจจะทำให้คุณ ผู้รับ หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือมีความรับผิดอื่น ๆ (เช่น ผลิตภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย)
  12. 2.9 หากสินค้ามีการบรรจุหีบห่อ ผู้ให้บริการขนส่งอาจจะให้คุณเปิดและแสดงสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของจัดส่งสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแจ้ง และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการร้องขอดังกล่าว
  13. 2.10 เมื่อคุณเรียกใช้บริการ GoSend ระยะเวลาที่คาดประมาณสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการ: (ก) รับสินค้าจากจุดรับที่กำหนด และ (ข) ส่งสินค้าไปยังปลายทางที่กำหนด จะแสดงอยู่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
  14. 2.11 หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ GoSend รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ในสินค้าระหว่างการให้บริการขนส่ง กรุณายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ สำหรับสินค้าที่เสียหาย คุณต้องเก็บสินค้าที่เสียหายไว้ หรือหากสินค้าเป็นสิ่งของที่เน่าเสียง่าย ถ่ายภาพและเก็บหลักฐานที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ของสินค้าที่เสียหาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะด้านสำหรับการใช้ GoRide

 1. เงื่อนไขทั่วไป
  1. คำจำกัดความและกฎระเบียบของการตีความที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลใช้กับเงื่อนไขเฉพาะด้าน นอกจากนี้:
  2. GoRide หมายถึง บริการขนส่งที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการขนส่งด้วยการใช้ยานพาหนะสองล้อ (มอเตอร์ไซค์) เพื่อขนส่งผู้ใช้จากจุดรับที่ผู้ใช้กำหนด ไปยังปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด


 2. เงื่อนไขการให้บริการ
  1. 2.1 Gojek ไม่รับประกันว่า GoRide จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
  2. 2.2 GoRide ไม่มีจุดประสงค์ในการให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ หากคุณต้องการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ เราขอแนะนำให้คุณใช้ GoRide หรือบริการอื่นที่มี
  3. 2.3 ผู้ให้บริการขนส่งได้รับการกำหนดให้ตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังและให้บริการ GoRide ด้วยความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณในฐานะผู้ใช้บริการ GoRide จะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเอง และหากคุณรู้สึกไม่สบายใจจากการขับขี่ยานพาหนะของผู้ให้บริการขนส่ง เราขอแนะนำให้คุณแจ้งผู้ให้บริการขนส่งให้ระมัดระวังมากขึ้น คุณรับทราบว่าการขนส่งผ่านผู้ให้บริการด้วยยานพาหนะสองล้อจะมีความเสี่ยงบางประการในการใช้บริการ เมื่อคุณใช้ GoRide จะเท่ากับว่าคุณยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว
  4. 2.4 คุณต้องสวมหมวกกันน็อกที่ผู้ให้บริการขนส่งจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทางที่ใช้บริการ GoRide หากไม่มีหมวกกันน็อก คุณควรยกเลิกการเรียกใช้บริการของคุณและแจ้งให้ Gojek ทราบ
  5. 2.5 คุณต้องไม่แทรกแซงความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งในการปฏิบัติการยานพาหนะอย่างปลอดภัย
  6. 2.6 คุณสัญญาว่าจะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวสำหรับผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการเรียกใช้บริการของคุณ หากผู้ให้บริการขนส่งพบว่ามีผู้โดยสารเพิ่มเติม
  7. 2.7 หากคุณยอมให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณใช้บริการ GoRide ที่มีคุณเป็นผู้เรียกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ (ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยหรือไม่ก็ตาม) คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
  8. 2.8 คำอธิบายยานพาหนะจะมีไว้พอเป็นสังเขปเท่านั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ Gojek ไม่รับประกันว่ายานพาหนะจะสอดคล้องตรงกันกับคำอธิบายของยานพาหนะ 
  9. 2.9 ตำแหน่งจุดรับและส่งจะเป็นการประมาณการณ์ ผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเลือกรับหรือส่งคุณที่บริเวณใกล้เคียงอื่น หากผู้ให้บริการขนส่งมีเหตุอันสมควรให้พิจารณาว่าได้มีอันตรายหรือเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ ในการรับและส่งคุณที่จุดเริ่มต้นดั้งเดิม