ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับ Gojek

Singapore

Select Country


แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

 1. เกี่ยวกับข้อตกลงนี้

  กรุณาอ่านข้อตกลงนี้ให้ละเอียด หนังสือฉบับนี้คือข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ จะหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในข้อตกลงฉบับนี้ และยินยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลง หากคุณไม่ยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ข้อตกลงฉบับนี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ ผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066969) (“Gojek”) หากมีความเกี่ยวข้อง การใช้บริการโดยคุณในฐานะผู้ใช้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ Gojek และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay


 2. เกี่ยวกับ Gojek

  Gojek คือบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทจะให้บริการระบบเพื่อเชื่อมต่อผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะกับผู้ใช้ Gojek ไม่ได้ให้บริการขนส่ง หรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับจ้างส่ง ผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่ง ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แท็กซี่หรือผู้ให้บริการว่าจ้างส่วนตัว และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวใด ๆ คุณคือผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่ผู้ใช้ และคุณต้องกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจจากบัญชีของคุณเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ


 3. คำจำกัดความและการตีความ
  1. 3.1     ในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:
   1. บัญชี หมายถึง บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงบริการ
   2. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4
   3. บริษัทในเครือ ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่สัญญา หมายถึงนิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาดังกล่าว โดยที่การควบคุมจะหมายถึงการเป็นเจ้าของเงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิความเป็นเจ้าของที่คล้ายกันในคู่สัญญาดังกล่าว หรือมีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับหรือกำหนดทิศทางการจัดการทั่วไปและนโยบายของคู่สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านสิทธิลงคะแนนเสียงในฐานะเจ้าของทุน โดยสัญญา หรืออื่น ๆ และการควบคุมและการที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะได้รับการวิเคราะห์ตีความตามเช่นที่กล่าวมา
   4. ข้อตกลง หมายถึง ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับสำหรับ Gojek เงื่อนไขในท้องถิ่นทั้งหมดที่มี และเงื่อนไขเฉพาะด้านทั้งหมดที่มี
   5. กฎหมายที่มีบังคับใช้ หมายถึง กฎหมายทั้งหมด กฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจตามกฏหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายข้อบังคับ กฤษฎีกา ระเบียบการ ประมวลหลักอุตสาหกรรม ประมวลหลักการจราจรทางบก ใบอนุญาตตามกฎหมาย หนังสืออนุญาตตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของศาล ศาลยุติธรรม รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตุลาการ การปกครอง หรือการกำกับควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างเงื่อนเวลาของข้อตกลงฉบับนี้
   6. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หมายถึง แอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้ผู้ขับและผู้ปฏิบัติการยานพาหนะเพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้
   7. กระเป๋าสตางค์ผู้ขับ หมายถึง คุณลักษณะภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับซึ่งบันทึกจำนวนเงินที่จ่ายโดย Gojek ไปยังผู้ขับหรือโดยผู้ขับไปยัง Gojek (แล้วแต่กรณี)
   8. ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับ หมายถึง เงินที่จะถูกเครดิตไปยังกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับ
   9. รายการ F&B หมายถึง อาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้ใช้สามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการค้าผ่านทาง GoFoodบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
   10. GoFood หมายถึง การบริการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สั่งรายการ F&B จากเมนูของผู้ประกอบการค้า GoFood ที่อยู่ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งจะถูกส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง
   11. ผู้ประกอบการค้า GoFood หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้า คาเฟ่ บาร์ รถเข็น แผง หรือ ผู้ประกอบการค้าอื่นซึ่งจะจัดหา รายการ F&B ที่ได้ถูกสั่งโดยผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
   12. กลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลและบริษัทในเครือ (และจะถือเป็นกลุ่มบริษัทตามคำจำกัดความนี้) 
   13. เงื่อนไขในท้องถิ่น หมายถึง เงื่อนไขเสริมหรือทางเลือกสำหรับบางเมือง เทศบาล พื้นที่ในเขตเมืองหลวง หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลใช้กับคุณ ตามที่แจ้งไว้หรือมีการอัปเดตโดย Gojek เป็นครั้งคราวและตามที่กำหนดไว้ใน https://www.gojek.com/th/legal/
   14. อุปกรณ์มือถือ คือ สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน หรือุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ 
   15. นโยบาย หมายถึงแนวทางปฏิบัติของชุมชน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีสำหรับ Gojek เป็นระยะ ๆ (รวมถึงผ่านบริการ เว็บไซต์ นโยบาย หรือที่อยู่อีเมลของคุณที่กำหนดไว้ในบัญชีของคุณ) ในแต่ละกรณีตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะ ๆ 
   16. บริการ หมายถึง บริการที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท มอบให้เพื่อเชื่อมต่อผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคลกับผู้ใช้ รวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการชำระเงิน และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน บริการที่ Gojek มอบให้นั้น จะไม่รวมถึงตัวบริการขนส่ง เนื่องจากบริการเหล่านี้คุณต้องเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยตรง
   17. ค่าธรรมเนียมบริการ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.8
   18. เงื่อนไขเฉพาะด้าน หมายถึงเงื่อนไขเสริมหรือเงื่อนไขทางเลือกที่อาจจะมีผลใช้กับบริการและ/หรือบริการขนส่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจง ตามที่อาจจะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ
   19. เขตพื้นที่ หมายถึงเขตพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในบริการของคุณ
   20. บริการขนส่ง หมายถึงการให้บริการขนส่ง รวมถึงการขนส่งสินค้าและ/หรือผู้โดยสาร และ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อ และการไปรับรายการ F&B ในนามของผู้ใช้ หรือการเติมเงิน กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ ในนามของผู้ใช้ ที่คุณมอบให้แก่ผู้ใช้
   21. ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้
   22. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หมายถึงแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek จัดหาให้ผู้ใช้เพื่อใช้เชื่อมต่อกับผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะ
   23. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3
   24. ข้อมูลผู้ใช้ หมายถึง ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับผู้ใช้ที่แจ้งให้คุณทราบโดยหรือในนามของ Gojek หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจจะรวมถึงชื่อ ตำแหน่งนัดรับ ข้อมูลติดต่อ และรูปภาพของผู้ใช้ 
   25. กระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หมายถึง คุณลักษณะกระเป๋าสตางค์ภายในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ซึ่งได้จัดหาและปฏิบัติการโดยกลุ่มบริษัท Gojek โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay
   26. เงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้ หมายถึง เงื่อนไขการใช้งานที่ใช้กับการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของผู้ใช้ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ
   27. ยานพาหนะ หมายถึงยานพาหนะที่คุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง และ
   28. Voucher หมายถึง มูลค่าเงินหรือเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้จะสามารถใช้เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมบางอย่างที่ผู้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดย Gojek

  2. 3.2     ในข้อตกลงฉบับนี้ (ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอื่น): (ก) การอ้างอิงถึง "หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร" จะไม่รวมถึงอีเมล เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และ (ข) วลีใด ๆ ที่ใช้คำว่า "รวมถึง" "รวมทั้ง" "โดยเฉพาะ" "ตัวอย่างเช่น" หรือคำพูดใด ๆ ที่คล้ายกัน จะถือว่าเป็นการอธิบายประกอบ และจะไม่เป็นการจำกัดความนัยของคำพูดดังกล่าว ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างในภาษาอังกฤษ หากข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้ถือใช้ข้อกำหนดในท้องถิ่นแทนที่เงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

 4. หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

   พันธะหน้าที่ของคุณที่มีต่อ Gojek


  1. 4.1     คุณรับรอง รับประกัน และให้คำมั่นตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ว่า:

   1. 4.1.1     คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
   2. 4.1.2     คุณสามารถปฏิบัติการพาหนะยานยนต์ (ซึ่งรวมถึงตัวยานพาหนะเอง) และมีใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงใบอนุญาต การอนุมัติ อำนาจ และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ในการให้บริการขนส่งในเขตพื้นที่ตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้
   3. 4.1.3     คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติการยานพาหนะ และยานพาหนะดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและการซ่อมบำรุงของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทที่ใช้งาน ตัวยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และอยู่ในสภาพที่สะอาดและสะดวกสบาย เหมาะสมกับการให้บริการขนส่งตามที่เกี่ยวข้อง
   4. 4.1.4     คุณอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรือหากอายุตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการขนส่งได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ในเขตพื้นที่นั้นสูงกว่า 18 ปี คุณต้องมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายดังกล่าว)
   5. 4.1.5     คุณมีและจะดูแลรักษาให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุและครอบคลุมความรับผิด สำหรับการปฏิบัติการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยธุรกิจ เพื่อคุ้มครองการสูญเสียที่คาดหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง ซึ่งในแต่ละกรณีนั้นจะต้องครอบคลุมความเสียที่เกิดขึ้นต่อคุณ ผู้โดยสารของคุณ สินค้าใด ๆ หรือสิ่งของอื่น ๆ ยานพาหนะของคุณ และบุคคลที่สามใด ๆ โดยระดับความคุ้มครองจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำภายใต้กฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ Gojek ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม หรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องการประกันภัยของคุณ และไม่ได้มีพันธะผูกพันในการจัดการเรื่องประกันภัยให้ในนามของคุณ
   6. 4.1.6     คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ Gojek ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ
   7. 4.1.7     คุณจะใช้บริการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น 
   8. 4.1.8     คุณไม่มีประวัติอาชญากรรมในเขตพื้นที่หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่นใด
   9. 4.1.9     คุณต้องมอบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่ Gojek โดยทันทีที่ Gojek ร้องขอ รวมถึงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ยานพาหนะ คุณรับทราบว่าคุณอาจจะต้องถูกตรวจสอบประวัติปูมหลัง ประวัติอาชญากรรม และประวัติการขับขี่เป็นระยะ ๆ และคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเหล่านี้ตามที่ Gojek กำหนด 
   10. 4.1.10     คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ Gojek (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) จะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ชวนให้เข้าใจผิด อยู่เสมอ
   11. 4.1.11     คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้
   12. 4.1.12     คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล การกระทำที่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวกับอาชญากรรมใด ๆ และ
   13. 4.1.13     คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการของระบบหรือเครือข่ายที่เหมาะสมใด ๆ ที่เป็นฐานตั้งของบริการ

  2. 4.2     คุณคือผู้ให้บริการขนส่งและจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการให้บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะที่สมเหตุสมผลทั้งปวง คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับการให้บริการขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณและความปลอดภัยของผู้ใช้ในการให้บริการขนส่ง และคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งปวง
  3. การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้

  4. 4.3     การให้บริการขนส่งให้ผู้ใช้โดยคุณ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ใช้ ซึ่งไม่มี Gojek เป็นคู่สัญญาร่วมด้วย Gojek จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บริการขนส่ง
  5. 4.4     แม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่ Gojek จะมีสิทธิในการติดต่อเจรจากับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้ใช้มี ผ่านกระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ Gojek หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผู้ใช้รายใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ Gojek ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ให้แก่คุณโดยตรง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับผู้ใช้สะดวกมากขึ้น คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ดังกล่าว กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ Gojek จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
  6. การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่สาม

  7. 4.5     คุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าทำการตกลงกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการ การตกลงดังกล่าวใด ๆ จะเป็นการดำเนินการระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ Gojek จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงดังกล่าว Gojek ไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางบริการ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Gojek ผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ดังกล่าว

 5. บัญชีของคุณ
  1. 5.1     เพื่อเข้าถึงบริการในฐานะผู้ขับหรือผู้ปฏิบัติการยานพาหนะรายบุคคล คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
  2. 5.2     คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณ:
   1. 5.2.1     ต้องมีแค่บัญชีเดียว
   2. 5.2.2     ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
   3. 5.2.3     ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด และ
   4. 5.2.4     ต้องแจ้งให้ Gojek ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. 5.3     ในการลงทะเบียนและการรักษาบัญชีสำหรับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ คุณยอมรับและตกลงว่า และจะอนุญาตให้กลุ่มบริษัท Gojek ที่เกี่ยวข้อง
   1. 5.3.1     จัดหาและปฏิบัติการกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
   2. 5.3.2     รับ เก็บ และคงยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับในนามของคุณ และ
   3. 5.3.3      เครดิต หรือเดบิตกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณที่เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงที่เกี่ยวเนื่องกับการคืนเงิน การปฏิเสธการชำระเงิน หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น) ที่ถูกดำเนินการโดยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระเงินที่ไม่ใช้เงินสด หรือการโอนเงินโดยผู้ใช้ไปยังคุณ และค่าบริการอื่นใดที่ Gojek และ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek ในการจัดหาบริการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการ)
  4. 5.4     Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท Gojek ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ไม่ว่าในเวลาใด ทั้งมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี
   1. 5.4.1     หาก Gojek พิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย 
   2. 5.4.2     ในระหว่างการสืบสวน
   3. 5.4.3     หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ Gojek หรือกลุ่มบริษัท 
   4. 5.4.4     หากยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ Gojek ไว้เป็นระยะ ๆ 
   5. 5.4.5     หากข้อตกลงฉบับนี้ถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม
   6. 5.4.6     หาก Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท Gojek สงสัยหรือเห็นว่าน่าสงสัยเมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจแล้วว่าบัญชีของคุณถูกใช้ในการหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ และ/หรือ
   7. 5.4.7     ในเวลาอื่นใดตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ Gojek

   หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น ยอดเงินคงค้างในกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับจะถูกระงับใช้ และ/หรือริบ (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีของคุณอย่างถาวร) และคุณจะต้องไม่เรียกร้องให้ Gojek รับผิดชอบในการระงับใช้หรือริบยอดเงินดังกล่าว

  5. 5.5     หากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกัน คุณยอมรับว่า Gojek อาจระงับบัญชีของคุณ และ/หรือ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการบำรุงรักษาบัญชีของคุณซึ่งจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ การกระทำดังกล่าวข้างต้นจะถูกแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว (รวมถึงผ่านนโยบาย) ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกระงับ คุณจะมีโอกาสถอนยอดคงเหลือใด ๆ ในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณและอาจส่งคำขอไปที่ Gojek เพื่อเรียกคืนการเข้าถึงบัญชีของคุณ ณ เวลาใดก็ตาม โดยเป็นไปตามกระบวนการที่ได้แจ้งให้คุณทราบ Gojek จะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการใด ๆ จะได้รับการกู้คืนหรือไม่

 6. การใช้บริการโดยคุณ
  1. 6.1     ภายใต้ข้อกำหนดที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ Gojek และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอมอบใบอนุญาตให้แก่คุณ โดยจะเป็นใบอนุญาตที่เพิกถอนได้ มีข้อกำหนดจำกัด ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ และปราศจากค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้และในเขตพื้นที่สำหรับการเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และข้อมูลและวัสดุใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณเข้ากับผู้ใช้เพื่อการให้บริการขนส่ง
  2. 6.2     Gojek และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะเป็นการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของที่มีในหรือต่อบริการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ 
  3. 6.3     ในการใช้บริการ คุณจะต้องไม่: 
   1. 6.3.1     ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
   2. 6.3.2     ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากบริการ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
   3. 6.3.3     ใช้บริการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของบริการ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของบริการ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการและ/หรือการปฏิบัติงานของบริการ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
   4. 6.3.4     ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี "ทำเหมืองข้อมูล" หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของบริการ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
   5. 6.3.5     โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในบริการ
   6. 6.3.6     ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
   7. 6.3.7     ส่งสแปมหรือข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องอื่น ๆ 
   8. 6.3.8     ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   9. 6.3.9     ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 
   10. 6.3.10     แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในบริการ 
   11. 6.3.11     ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล
   12. 6.3.12     จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ หรือการสั่งผ่านแอปพลิเคชันปลอม 
   13. 6.3.13     ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ Gojek (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ใช้ หรือ บุคคลอื่นใด หรือ
   14. 6.3.14     ทำให้ชื่อเสียงของ Gojek หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

 7. อุปกรณ์มือถือของคุณ
  1. 7.1     สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ Gojek จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ
  2. 7.2     คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาและใช้อุปกรณ์มือถือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การซื้ออุปกรณ์มือถือดังกล่าว
  3. 7.3     คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้บริการ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
  4. 7.4     หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ Gojek คุณต้องแจ้งให้ Gojek ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ Gojek แจ้ง
  5. 7.5     คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทางอุปกรณ์มือถือซึ่งใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับ Gojek ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณต้องไม่ให้ยืม ปล่อยเช่า หรือถ่ายโอนอุปกรณ์มือถือไปให้บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gojek ล่วงหน้า

 8. ความสัมพันธ์ของคุณกับ Gojek
  1. 8.1     ความสัมพันธ์ของคุณกับ Gojek อยู่ในลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างอิสระ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า: (ก) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ใช่ข้อตกลงการจ้างงาน และไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน (รวมถึงจากมุมมองของกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกันสังคม) ระหว่าง Gojek และคุณ และไม่ส่งผลให้คุณได้รับการว่าจ้างจาก Gojek ในฐานะผู้ทำงานหรือถือว่าเป็นผู้ทำงาน และ (ข) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือตัวแทน ระหว่าง Gojek และคุณ คุณไม่มีอำนาจในการผูกพัน Gojek และคุณจะไม่ยึดถือว่าตนเองเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ Gojek
  2. 8.2     คุณรับทราบว่า Gojek ไม่ได้และจะไม่แสวงหาช่องทางในการใช้สิทธิทั่วไปใด ๆ ในการควบคุมคุณและกิจกรรมของคุณ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการยอมรับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกคำร้องขอใด ๆ สำหรับบริการขนส่งผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และในการพิจารณาว่าคุณต้องการจะใช้บริการเป็นเวลาเท่าใด หากคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป คุณสามารถเลือกยุติการดำเนินการได้ทุกเมื่อ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ว่าจะใช้บริการหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีอิสระตามอำนาจที่สมบูรณ์ของคุณ ในการเข้าร่วมในอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ ที่คุณเลือก
  3. 8.3     โดยไม่ว่าข้อ 8.1 และ 8.2 มีกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม หากเราพบว่าคุณเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของ Gojek หรือกลุ่มบริษัทใด ๆ ในเครือ Gojek ตามกำหนดบังคับของกฎหมายที่มีบังคับใช้ จะหมายความว่า คุณยินยอมให้การจ่ายเงินใด ๆ แก่คุณจะถือว่ารวมถึง: (ก) เงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ (ข) เงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมและประกันภัย เงินสมทบและเบี้ยประกันกัยสำหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และเงินสมทบที่เทียบเท่ากัน และ (ค) จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับค่าภาษีทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ภาษีเงินได้) ที่คุณเป็นผู้จ่ายสำหรับการจ่ายเงินเหล่านี้ และ (ง) การจ่ายเงินหรือความรับผิดที่เทียบเท่าหรือคล้ายกันในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ โดยที่ในแต่ละกรณีนั้น Gojek อาจจะต้องจ่ายเงินตามข้อบัญญัติที่บังคับไว้ของกฎหมายที่มีบังคับใช้

 9. เงื่อนไขทางการเงิน

   กระเป๋าสตางค์ผู้ขับ

  1. 9.1     การจ่ายเงินให้คุณและรับเงินจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะได้รับการจัดการผ่านกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับและคุณให้อำนาจ Gojek อย่างเต็มที่ในการรับเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับในนามของคุณและหักเงินจำนวนใด ๆ ที่ Gojek มีสิทธิ์ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้คุณสามารถถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ คุณต้องระบุบัญชีในสกุลเงินท้องถิ่นไว้กับธนาคารที่ถูกต้องในเขตพื้นที่เพื่อรับเงิน
  2. แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ 

  3. 9.2     การจ่ายเงินสำหรับการใช้บริการโดยคุณจะเป็นไปตามข้อ 9.10 การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ได้รับการจัดหาไว้ให้คุณเพื่อให้ได้รับบริการและจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ 
  4. ค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  5. 9.3     คุณต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งซึ่งอาจจะรวมถึง:
   1. 9.3.1     ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง
   2. 9.3.2     จำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ใช้จ่ายให้แก่คุณตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือนโยบาย และ
   3. 9.3.3     ภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมด้านบนซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

   (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมผู้ใช้

  6. 9.4     ระบบอาจอนุญาตให้คุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมบางอย่างจากผู้ใช้ และ/หรือ บุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง:
   1. 9.4.1     ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ค่าจอดรถและค่าธรรมเนียมการเข้าอาคารหรือพื้นที่ที่คุณจำเป็นต้องใช้ระหว่างการให้บริการขนส่ง
   2. 9.4.2     ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ
   3. 9.4.3     ค่าอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือนโยบาย และ
   4. 9.4.4     ภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมด้านบนซึ่งคำนวณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

   (รวมเรียกว่า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

  7. 9.5     ในส่วนหนึ่งของบริการ Gojek จะช่วยดูแลให้เกิดความสะดวกในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการบริการขนส่งแต่ละครั้ง รวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และ/หรือภาษีใด ๆ (ตามที่มี) ซึ่งจะคำนวณผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ ทั้งนี้คุณต้องกรอกค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดลงในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเอง (โดยระบุตามค่าใช้จ่ายจริง) หากคุณไม่ได้กรอกจำนวนเงินดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้ คุณมีสิทธิในการตกลงกับผู้ใช้ในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปสำหรับการให้บริการขนส่ง โดยค่าโดยสารที่ตกลงกันไว้จะมีผลใช้ได้หลังจากมีการแจ้งไปยัง Gojek แล้วเท่านั้น และต้องถูกต้องตรงกับค่าธรรมเนียมบริการขนส่งในแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
  8. 9.6     Gojek อาจจะอัปเดตเกณฑ์สำหรับองค์ประกอบใด ๆ ของการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ใช้หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ตามความเหมาะสม) ไว้ที่แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ โดยอาจจะอัปเดตในเวลาใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจอันสมบูรณ์ของบริษัท เราจะแจ้งการอัปเดตดังกล่าวใด ๆ ให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว
  9. 9.7     คุณรับทราบและตกลงว่า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต Gojek สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมผู้ใช้หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (หรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี สามารถกระทำการที่สมเหตุสมผล (เช่น เมื่อ Gojek พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น พิจารณาว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายต่าง ๆ ทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน)
  10. วิธีการชำระเงิน

  11. 9.8     ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และค่าอื่นใดที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้แก่ Gojek ด้วยวิธีการจ่ายเงินที่เสนอให้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เป็นระยะ ๆ รวมถึง (หากมี) เงินสด บัตรเครดิดหรือบัตรเดบิต ยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ หรือ โดยการใช้ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับหรือ Gojek Vouchers ดังเช่นต่อไปนี้:
   1. 9.8.1     สำหรับการจ่ายเงินสด ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้กับคุณและจำนวนเงินอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ Gojek โดยตรงมายังคุณ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณตกลงที่จะรวบรวมจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ Gojek ในนามของ Gojek และ Gojek มีสิทธิหักจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมกับจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณต้องจ่ายให้ Gojek (รวมถึงค่าบริการ) จากกระเป๋าสตางค์คนขับของคุณ และ 
   2. 9.8.2     สำหรับการจ่ายเงินที่ไม่ใช่เงินสด จำนวนเงินของค่าธรรมเนียมผู้ใช้และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหลังจากหักจำนวนใด ๆ ที่ค้างชำระกับ Gojek (รวมถึงค่าบริการ)จะถูกเครดิตเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ
  12. การจ่ายเงินจูงใจ

  13. 9.9     Gojek อาจจะเสนอการจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้คุณเป็นระยะ ๆ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท เมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ข้อตกลงนี้และนโยบาย คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเลือกว่าจะเข้าร่วมในข้อเสนอหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม การจ่ายเงินจูงใจใด ๆ ก็ตามจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้อตกลงนี้และนโยบาย ถึงระดับที่ Gojek พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร หากคุณไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว คุณอาจจะไม่ได้รับเงินจูงใจที่เกี่ยวข้อง หากคุณได้รับการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จำนวนเงินที่จ่ายจะถูกเครดิตเข้าในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ
  14. ค่าธรรมเนียมบริการ

  15. 9.10     Gojek จะได้รับค่าธรรมเนียมบริการที่เทียบเท่ากับอัตราส่วนร้อยละของค่าธรรมเนียมผู้ใช้ (หักภาษีส่วนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ได้รับจากคุณหรือคุณจะได้รับ จากการทำรายการเป็นรายครั้ง เสมือนเป็นการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้บริการโดยคุณ (ค่าธรรมเนียมบริการ) ค่าธรรมเนียมจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ อัตราส่วนร้อยละที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคำนวณผ่านบริการเป็นระยะ ๆ และ Gojek อาจจะนำไปใช้ได้ทุกเมื่อ Gojek อาจจะอัปเดตเกณฑ์การคำนวณค่าธรรมเนียมบริการผ่านทางบริการได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ของบริษัท Gojek จะแจ้งการอัปเดตดังกล่าวใด ๆ ให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมบริการใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้ Gojek ซึ่งเกิดขึ้นในวันหรือหลังจากวันที่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ จะถือว่าอยู่ภายใต้การคำนวณที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ในส่วนหนึ่งของบริการนั้น จะมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือประวัติการทำธุรกรรมให้สำหรับบริการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อบันทึกหลักฐานค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จ่ายให้ในแต่ละครั้ง
  16. 9.11     Gojek จะหักค่าธรรมเนียมบริการจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ รวมถึงจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณติดค้างอยู่กับ Gojek หรือกลุ่มบริษัท และจำนวนเงินอื่นใดที่ Gojek ต้องหักไว้หรือหักลบตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ Gojek พิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทเป็นระยะ ๆ 
  17. 9.12     คุณยอมรับและตกลงว่า Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัท สามารถ:
   1. 9.12.1     กำหนดให้คุณต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณสูงว่าเกณฑ์ขั้นตอนบางระดับ ตามที่ Gojek พิจารณาและระบุไว้เป็นระยะ ๆ โดยอาศัยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
   2. 9.12.2     หักลบหรือหักกลบลบหนี้จำนวนเงินใด ๆ ที่คุณค้างชำระให้แก่ Gojek (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการหรือการจ่ายเงินจูงใจ) จากจำนวนเงินที่ค้างชำระให้คุณ (รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้ใช้) หรือกำหนดให้คุณต้องโอนเงินจำนวนใด ๆ ซึ่งถูกโอนอย่างไม่ถูกต้องไปยังบัญชีธนาคารที่คุณได้กำหนดไว้ คืนให้ Gojek
   3. 9.12.13     ในกรณีที่คุณอนุญาตให้บุคคลที่สามรับเงินในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นที่อนุญาตให้คุณถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ผู้ขับและ/หรือโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว และเพื่อจุดประสงค์นี้ Gojek มีสิทธิ์ที่จะเชื่อถือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ที่คุณและ/หรือบุคคลที่สามให้ไว้แก่ Gojek โดยไม่ต้องมีการสอบถามเพิ่มเติม และ
   4. 9.12.14     ระงับการทำรายการธุรกรรมใด ๆ ก็ตามหรือ หยุด หรือปฏิเสธการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ผู้ขับ ตามที่บริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นมีการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมใด ๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า คุณหรือผู้ใช้ละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบาย โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Gojek ในกรณีดังกล่าวนั้น คุณต้องไม่ยึดถือให้ Gojek รับผิดต่อการหัก การล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ (รวมถึง ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ หรือการจ่ายเงินจูงใจ) ให้แก่คุณ และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ Gojek จะมีสิทธิ์ในการหักลบยอดเงินใดก็ตามจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ 
  18. ภาษี

  19. 9.13     ข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายทั้งหมดด้านภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจในการบังคับใช้และตามความเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม 
  20. 9.14     คุณยินยอมว่าคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีเงินได้ของคุณอันมีที่มาจากการให้บริการขนส่ง คุณรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่จำเป็นซึ่งหน่วยงานภาษีหรือสรรพากรบัญญัติไว้ เกี่ยวกับการรายงานเงินได้และการจ่ายภาษีในลักษณะเดียวกัน 
  21. 9.15     คุณยินยอมว่า Gojek อาจจะใช้ดุลยพินิจของบริษัท (แต่จะอยู่ภายใต้ข้อ 8 เสมอ) ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหน่วยงานภาษีหรือสรรพากร เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตหรือยินยอมให้กระทำได้ Gojek จะมีสิทธิ์หัก ณ ที่จ่าย หรือหักยอดเงินใด ๆ จากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสำแดง เก็บ และ/หรือจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ 
  22. 9.16     คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง Gojek จากการเรียกร้อง หรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี สำหรับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับบริการ

 10. การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และภาระความรับผิด

   การชดใช้ค่าเสียหาย

  1. 10.1     คุณจะต้องปกป้อง ป้องกัน และชดใช้ให้แก่ Gojek ผู้ออกใบอนุญาต และบริษัทในเครือของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท สมาชิก พนักงาน และตัวแทนขององค์กรที่กล่าวหา จากและต่อข้อเรียกร้อง ต้นทุน ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 
   1. 10.1.1     การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีบังคับใช้
   2. 10.1.2     การให้บริการขนส่งของคุณ
   3. 10.1.3     การใช้บริการโดยคุณ
   4. 10.1.4     ภาษีและภาระรับผิดชอบด้านภาษี อากร ภาษีเรียกเก็บ การเรียกร้อง และบทลงโทษที่คุณและ/หรือกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเงินได้ของคุณมีที่มาจากการให้บริการขนส่งของคุณ หรือจากการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางภาษีของคุณ และ
   5. 10.1.5     ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ยืนยันว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Gojek หรือกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ หรือหากมีการพิจารณาแล้วว่าคุณเป็นพนักงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Gojek หรือกลุ่มบริษัท Gojek ใด ๆ ข้อเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมทางกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ ตามความสำคัญที่สื่อนัยถึงการจ้างงาน ผู้ทำงาน ตัวแทน หรือผู้แทน รวมถึงในแง่ของการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองหลังเกษียณ ค่าแรง ภาษีอากร เงินหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินสมทบและเบี้ยประกันสังคมการจ่ายเงินสมทบกองทุนการออมภาคบังคับของรัฐบาล และการจ่ายเงินที่เทียบเท่าหรือคล้ายกัน หรือความรับผิดในเขตอำนาจทางกฎหมายใด ๆ 

   และสำหรับวัตถุประสงค์นี้ Gojek จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินใดก็ตามจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ

  2. หลักพื้นฐานของการให้บริการ

  3. 10.2     การให้บริการจะเป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ตามที่มี" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ Gojek ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยข้อกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุถึงอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ การปฏิเสธจะรวมถึงการรับประกันใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพร้อมสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน การใช้ทักษะระมัดระวังที่สมเหตุสมผล และการไม่ละเมิดสิทธิ 
  4. 10.3     โดยไม่จำกัดเพียงแต่ข้อกำหนดที่ 10.2 ทาง Gojek ไม่ขอให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือบริการดังกล่าวจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือจะมีการปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ Gojek ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Gojek ไม่รับประกันว่าจะมีจำนวนการร้องขอใช้บริการขนส่งขั้นต่ำในระดับใดก็ตามในบริการของคุณ หรือการันตีค่าธรรมเนียมผู้ใช้ขั้นต่ำใด ๆ ให้คุณ บริการอาจจะถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ของคุณหรือผู้ใช้ที่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย อันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว
  5. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

  6. 10.4     ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดขอบคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
  7. 10.5     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อ:
   1. 10.5.1     ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
   2. 10.5.2     การสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ
   3. 10.5.3     ความบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

   อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือมิฉะนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ 

  8. 10.6     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมสูงสุดของ Gojek อันเกิดจากและสัมพันธ์กับบริการและ/หรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมบริการที่จ่ายให้แก่ Gojek จากบัญชีของคุณในช่วงเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรียกร้อง
  9. 10.7     คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ Gojek ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ให้ Gojek รับทราบภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว หากไม่แล้ว (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว

 11. ระยะเวลาและการบอกเลิก
  1. 11.1     ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไขในข้อตกลง
  2. 11.2     Gojek สามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้:
   1. 11.2.1     ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแจ้งให้คุณทราบ
   2. 11.2.2     ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Gojek และ
   3. 11.2.3     ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นใดที่มีกับ Gojek
  3. 11.3     คุณจะไม่มีพันธะผูกพันในการใช้บริการอีกต่อไปและอาจจะยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ ตามบทบาทหน้าที่และดุลยพินิจของคุณ โดยการยกเลิกบัญชีของคุณและลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร ซึ่งจะเป็นการระงับใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับของคุณ ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวรหรือถ้าบัญชีของคุณถูกปิดลง
  4. 11.4     เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:
   1. 11.4.1     ลบและถอนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที
   2. 11.4.2     หยุดใช้บริการโดยทันที (ยกเว้นในกรณีที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้ ตามเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผู้ใช้) และ
   3. 11.4.3     ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ Gojek (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการบอกเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (ภายในสามวันในทุกกรณี) (และด้วยวัตถุประสงค์นี้ Gojek จะมีสิทธิ์หักลบยอดเงินที่เกี่ยวข้องจากกระเป๋าสตางค์ผู้ขับของคุณ)
  5. 11.5     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีพันธะผูกพันหรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หลังจากที่ข้อตกลงถูกบอกเลิกหรือหมดอายุ โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อพันธะผูกพันหรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในข้อที่ 2, 3, 8, 9.13 ถึง 9.16, 10, 11, 12, 13 และ 14 ของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

 12. ความเป็นส่วนตัว
  1. 12.1     คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่ Gojek ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ

  2. 12.2     หากคุณได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ นโยบาย (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และคำสั่งของ Gojek ที่มีบังคับใช้ ในการใช้บริการ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บางอย่างได้ โดยไม่มีการจำกัด คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้ข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าว จะมีการจำกัดการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามความจำเป็นในการให้บริการขนส่งตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยที่ไม่มีข้อจำกัด คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ให้ปลอดภัย และต้องไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลอื่นใด ๆ หรือเก็บรักษาสำเนาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 13. ข้อพิพาท
  1. 13.1     ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้) (รวมถึงข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืน หรือข้อโต้แย้งต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลง)) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

  2. 13.2     ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย

 14. ทั่วไป
  1. 14.1     Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ใด ๆ อันเป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินกว่า Gojek จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล 
  2. 14.2     ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้ใดก็ตามทราบเกี่ยวกับธุรกิจ กิจการ ลูกค้า ผู้รับบริการ หรือซัพพลายเออร์ของ Gojek หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ Gojek 
  3. 14.3     Gojek อาจจะแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท Gojek จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงอยู่เป็นประจำ และหากคุณใช้บริการต่อไปจะหมายความว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  4. 14.4     คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น โดยสิทธิที่มีจะเป็นสิทธิแบบทบยอดและไม่ใช่สิทธิหรือการเยียวยาเฉพาะที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และสามารถสละสิทธิได้เฉพาะเมื่อทำเป็นหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ความล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว
  5. 14.5     ข้อตกลงฉบับนี้ก่อให้เกิดข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ และจะใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอละเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งปวงในข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน ในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้อาศัยข้อความ การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ การดำเนินการ คำสัญญา หรือการให้คำมั่นของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละซึ่งการเรียกร้อง สิทธิ และการเยียวยาทั้งปวง โดยจะไม่มีการเพิกถอนและไม่มีเงื่อนไขกำกับสำหรับข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีเนื้อหาใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะละเว้นความรับผิดชอบต่อการฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ 
  6. 14.6     คุณต้องไม่โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gojek โดยการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับต่อไป คุณตกลงยินยอมให้ Gojek โอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนดไว้ Gojek จะแจ้งให้คุณทราบถึงการโอนมอบสิทธิ ให้ใบอนุญาตช่วง ถ่ายโอน จ้างช่วง หรือกำจัดสิทธิหรือพันธะผูกพันใด ๆ นั้น 
  7. 14.7     หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามกฎหมายที่มีบังคับใช้แล้วว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทดแทนด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้ที่เทียบเท่ากับส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
  8. 14.8     บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีสิทธิในการใช้หรือบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้
  9. 14.9     Gojek อาจจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศแจ้งทั่วไปที่เผยแพร่บนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ หรืออาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางบริการ เว็บไซต์ นโยบาย หรือส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้ Gojek ทราบทางอีเมล ไปยังที่อยู่อีเมล drivercare.th@gojek.com

Select Country