GOJEK App

One app for every need

GoSend

ฉันไม่สามารถเรียกรถได้
เรียกใช้บริการ GoSend อย่างไร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า
ฉันสามารถเรียกใช้บริการมากกว่า 1 ประเภทพร้อมกันได้หรือไม่
ฉันต้องการรายงานอุบัติเหตุ
Show More
รหัสโปรโมชั่นของฉันใช้งานไม่ได้
ฉันต้องการเก็บโปรโมชั่นนี้ไว้ใช้ในการเดินทางครั้งถัดไป
ฉันไม่ได้ต้องการใช้โปรโมชั่นในการเดินทางครั้งที่ผ่านมา
คนขับไม่ได้คิดส่วนลดโปรโมชั่น
คนขับไม่สุภาพ
คนขับเลือกใช้เส้นทางที่ไม่เหมาะสม
คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง
คนขับขอคะแนนความพึงพอใจ
คนขับแต่งกายไม่สุภาพ
คนขับสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางโดยที่ฉันไม่ได้ใช้บริการ
ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง
ฉันต้องการยกเลิกการเดินทาง
รหัสโปรโมชั่นของฉันใช้งานไม่ได้
คนขับไม่มีเงินทอน
คนขับเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าราคาที่ปรากฏหน้าแอป
คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง
ฉันจะติดตามการส่งสินค้าอย่างไร
พัสดุของฉันได้รับความเสียหาย
ฉันไม่ได้รับพัสดุหลังจากขนส่ง
None

Customer

Driver

Merchant