GOJEK App

One app for every need

การใช้บริการอื่นของ Gojek ระหว่างรออาหาร

ระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการสั่งอาหาร GoFood ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการอื่นๆ ของเรา ทั้งบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ GoRide และบริการส่งของ GoSend ได้ตามปกติระหว่างรออาหารมาส่งได้เลย