GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเก็บโปรโมชั่นนี้ไว้ใช้ในการเดินทางครั้งถัดไป

หากบัญชีของคุณมีรหัสโปรโมชั่นมากกว่าหนึ่งรหัสขึ้นไป ระบบจะเลือกรหัสที่ดีที่สุดมาใช้ในการเดินทางเที่ยวนั้นๆ โดยยึดจากรหัสโปรโมชั่นที่ตรงกับเงื่อนไขของเที่ยวการเดินทางนั้นมากที่สุดก่อน หากมีหลายรหัสที่เข้าข่ายเงื่อนไขนั้น ระบบจะเลือกรหัสโปรโมชั่นที่จะหมดอายุก่อนมาใช้ก่อน  ซึ่งที่ผู้โดยสารจะไม่สามารถเลือกใช้รหัสโปรโมชั่นตามที่ต้องการได้