GOJEK App

One app for every need

คะแนนดาวของร้านอาหารคืออะไร


  

คะแนนดาวของร้านอาหาร คือคะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อร้านอาหารของลูกค้าที่จะแสดงอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันของลูกค้า โดยคะแนนของร้านค้านั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจต่อลูกค้าอย่างมาก ยิ่งคะแนนสูง ร้านค้ายิ่งมีแนวโน้วที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น 

วิธิการคำนวณคะแนนร้านค้า

1. จำนวนคนรีวิวร้านอาหารของคุณ - หากจำนวนคนที่กดดาวให้ร้านของคุณมากพอ ร้านของคุณก็จะมีโอกาสได้ขึ้นป้ายคะแนนดาว (Badge) ในหน้าแอปพลิเคชันของลูกค้า

2. คะแนนรวมของเรทติ้ง - คะแนนรวมจะต้องได้ตามมาตราฐานของ GoFood เพื่อให้ลูกค้าสนใจร้านของคุณมากยิ่งขึ้น 

3. ข้อมูลร้านอาหารที่ครบถ้วน - ความครบถ้วนของรูปหน้าปกร้าน เมนูอาหาร คำอธิบายเมนูอาหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คะแนนสูงขึ้นในหน้าแอปพลิเคชัน

เทคนิคการเพิ่มคะแนนดาวของร้านค้า

1. ตั้งรูปหน้าปก เพิ่มข้อมูลอาหาร และรูปถ่ายเมนูแต่ละเมนูอย่างครบถ้วน

2. จัดทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสการได้รับการประเมินจากลูกค้าให้มากขึ้น

หากร้านค้าทำตามข้อแนะนำเหล่านี้นอกจากจะได้เรทติ้ง (Rating) แล้วยังสามารถเพิ่มความสนใจให้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมได้อีกด้วย อย่าลืมว่าหน้าร้านมีส่วนสำคัญมากต่อการตัดสินใจของลูกค้า