GOJEK App

One app for every need

ราคาค่าอาหารไม่ตรงกับหน้าแอป

โดยทั่วไปการรับออเดอร์โกฟู้ดจากแอปพลิเคชัน จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1. รับออเดอร์จากร้านพาร์ทเนอร์ (GoBiz) ทางร้านค้าสามารถตั้งค่าราคาค่าอาหารเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน 
  2. รับออเดอร์จากร้านทั่วไป ทางร้านไม่สามารถแก้ไขราคาค่าอาหารเองได้ หากต้องการแก้ไขราคาค่าอาหารบนหน้าแอปพลิเคชัน จะต้องส่งเรื่องเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ 

ในกรณีที่คนขับพบว่าราคาอาหารหน้าร้านไม่ตรงตามราคาที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน คนขับสามารถสอบถามกับทางร้านเพิ่มเติมได้ทันที เพื่อให้ทางร้านค้ายืนยันราคาขายจริง หากทางร้านค้ายืนยันว่าราคาดังกล่าวไม่ถูกต้อง กรุณาทำตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอาหารที่ร้านค้ายืนยันจะเรียกเก็บ 

1.1 หากลูกค้ายอมรับราคาที่เปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการออเดอร์ตามขั้นตอนปกติ และยืนยันราคารวมใหม่ที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าได้เลย  

1.2 หากลูกค้าไม่ยอมรับราคาที่เปลี่ยนแปลง คนขับควรแจ้งร้านค้าให้ยกเลิกการทำอาหารเมนูดังกล่าว หักค่าอาหารส่วนนี้ออกจากออเดอร์ และยืนยันราคารวมใหม่ให้กับลูกค้าอีกครั้ง

  1. กรุณาแจ้งข้อมูลผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าหรืออาหารที่ได้รับ > ราคาอาหารไม่ตรงกับหน้าแอป เพื่อให้เรานำไปตรวจสอบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หรือแจ้งร้านค้าให้ติดต่อ merchantcare.th@gojek.com เพื่อส่งเรื่องขอแก้ไขราคาอาหารได้โดยตรง

หมายเหตุ: ในกรณีที่ลูกค้ามีโปรโมชั่นส่วนลดในออเดอร์ คนขับต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหากราคาค่าอาหารมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคารวมที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลต่อการหักลบโปรโมชั่นส่วนลดที่ลูกค้าต้องการใช้ได้