GOJEK App

One app for every need

ร้านทำอาหารไม่ตรงตามที่สั่ง

Gojek แนะนำให้คนขับตรวจสอบรายการอาหารทุกครั้งก่อนออกจากร้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการของทุกฝ่ายและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้า รวมไปจนถึงการประเมินความพึงพอใจคนขับและแอปพลิเคชันหลังจากการเรียกใช้บริการด้วย 


ในกรณีที่คนขับพบว่า ทางร้านปรุงอาหารไม่ตรงตามที่สั่ง หรือ จัดเตรียมอาหารไม่ถูกต้องตามรายการที่แจ้งไป  คนขับสามารถแจ้งกับทางร้านค้าให้เปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้ทันที