GOJEK App

One app for every need

ปัญหาค่าบริการที่จอดรถ

ในกรณีที่คนขับรับออเดอร์ที่มีค่าที่จอดรถจากร้านอาหารที่ต้องเดินทางไปซื้อ คนขับสามารถสังเกตค่าบริการที่จอดรถได้จากหน้าแอปพลิเคชัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระให้กับทางคนขับทั้งหมด เมื่อคนขับนำออเดอร์ไปส่งถึงจุดหมายปลายทาง หากคนขับพบว่าร้านอาหารที่เดินทางไปมีการเก็บค่าบริการที่จอดรถ แต่ไม่มีรายการเรียกเก็บบนหน้าแอปพลิเคชัน คนขับจะต้องเก็บค่าบริการตามราคาที่ปรากฏอยู่บนหน้าแอปพลิเคชันเท่านั้น ห้ามเรียกเก็บค่าจอดรถเพิ่มเติมจากลูกค้าหรือทางร้านค้า 

เราแนะนำให้คนขับกรอกข้อมูลผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ปัญหาเกี่ยวกับค่าโดยสาร > ปัญหาค่าบริการที่จอดรถ พร้อมส่งหลักฐานให้ครบ เราจะตรวจสอบและพิจารณาชดเชยค่าบริการที่จอดรถที่ขาดหายไปให้กับคนขับในลำดับต่อไป โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ 

หมายเหตุ

การชดเชยค่าบริการที่จอดรถที่บริษัทสามารถดำเนินการให้ได้ จะต้องเป็นค่าบริการจอดรถที่บริเวณร้านค้าที่คนขับไปซื้ออาหารและได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้น หากเป็นค่าบริการที่จอดรถที่จุดหมายปลายทางไปส่งอาหารให้ลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้