GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเพิ่มสาขาของร้านค้า

หากคุณต้องการเพิ่มสาขาของร้านค้า คุณจะต้องดำเนินการสมัครร้านเข้ามาใหม่ผ่านทาง http://thmerchant.gojek.com/ โดยต้องใช้ข้อมูลเจ้าของร้านที่ไม่เคยสมัครเข้ามาก่อน เนื่องจากในขณะนี้ ทางเราสงวนสิทธิ์ในการให้เจ้าของร้าน 1 คน มีร้านค้าบนแอปพลิเคชันได้เพียง 1 ร้าน หรือ 1 สาขาเท่านั้น