GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการปิดร้านถาวรและออกจากระบบ

หากทางร้านมีความประสงค์ที่จะปิดร้านอย่างถาวรหรือออกจากระบบ คุณสามารถแจ้งข้อมูลของร้าน เพื่อให้เราดำเนินการได้ผ่านแบบฟอร์มใน เมนูช่วยเหลือ > บัญชีผู้ใช้ > ฉันต้องการปิดร้านถาวรและออกจากระบบ และเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนที่จะปิดร้านอย่างถาวร

หมายเหตุ

  • หากร้านค้าใช้ระบบ GoBiz แล้ว ร้านจะไม่สามารถใช้ระบบรับเงินสดหน้าร้านค้าได้
  • ในกรณีที่รายรับของร้านค้าต่ำกว่า 100 บาท ระบบจะไม่สามารถทำการโอนเงินให้กับร้านค้าได้