GOJEK App

One app for every need

ฉันลืมจ่ายค่าโดยสารหรือฉันจ่ายค่าโดยสารไม่ครบ

หากหลังการเดินทางสิ้นสุด คุณนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้จ่ายค่าโดยสารให้กับคนขับ หรือจ่ายค่าโดยสารไม่ครบ โปรดติดต่อ Gojek Support โดยคลิกที่ เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับค่าโดยสาร > ฉันลืมจ่ายค่าโดยสารหรือฉันจ่ายค่าโดยสารไม่ครบ