GOJEK App

One app for every need

ฉันลืมของจากการเดินทาง

เมื่อคุณมาถึงปลายทางก่อนลงรถทุกครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสัมภาระตกหล่นหรือลืมของไว้บนรถ หากพบว่าสิ่งของสูญหายหลังจากการเดินทางจริง Gojek สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้โดยสารที่ทำทรัพย์สินหล่นหรือลืมไว้ในรถของคนขับ

ฉันควรทำอย่างไรหากฉันลืมของไว้ ทันทีที่คุณทราบว่าคุณทำของหายหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง วิธีที่ดีที่สุดคือการติดต่อไปหาคนขับ โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่คนขับสามารถติดต่อคุณได้ โดยเราจะตรวจสอบกับคนขับและหากพบสิ่งของที่คุณลืมไว้ เราจะแจ้งคนขับให้ติดต่อหาคุณทันที

หากคนขับรถยืนยันว่าพบทรัพย์สินของคุณ คุณสามารถประสานกับคนขับเกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่สะดวกในการรับคืนได้เลย

ฉันไม่ต้องการให้เบอร์ติดต่อหรืออื่นใดๆเพื่อให้ได้รับสิ่งของคืน หากคุณไม่ประสงค์ที่จะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับคนขับ  คุณสามารถปล่อยช่องหมายเลขโทรศัพท์ว่างไว้และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะติดต่อคนขับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของหายของคุณผ่านอีเมลที่คุณลงทะเบียน

หากคุณไม่ประสงค์ที่จะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับคนขับ  คุณสามารถแจ้งข้อมูลผ่าน เมนูช่วยเหลือ > GoRide > ฉันลืมของจากการเดินทาง เราจะพยายามติดต่อคนขับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระของคุณผ่านอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้