GOJEK App

One app for every need

วิธีให้คะแนนร้านค้าและคนขับ

วิธีให้คะแนนร้านค้า

หลังจากที่ลูกค้าได้รับออเดอร์อาหารจากคนขับเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้คะแนนกับร้านค้า ซึ่งลูกค้าสามารถให้คะแนนโดยใส่ดาว และให้คำแนะนำร้านค้าเพิ่มเติมได้ 

 

วิธีให้คะแนนคนขับ

หลังจากที่ลูกค้าได้รับออเดอร์อาหารจากคนขับเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถให้คะแนนคนขับโดยใส่ดาว และให้คำติชม ความประทับใจ หรือข้อที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมได้ทันที

 

หมายเหตุ: ทางร้านค้าและคนขับไม่สามารถเห็นชื่อหรือประวัติของผู้ให้คะแนนได้