GOJEK App

One app for every need

ฉันได้รับอาหารไม่ครบหรือไม่ตรงกับที่สั่ง

ในกรณีที่อาหารที่คุณได้รับไม่ตรงตามที่คุณสั่ง เช่น คนขับซื้ออาหารมาผิดรายการ ซื้ออาหารมาให้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คุณสั่ง ไม่ให้ใบเสร็จการสั่งซื้อ หรือแม้แต่ซื้อของให้ไม่ครบตามที่สั่ง 

โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ >GoFood > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ฉันได้รับอาหารไม่ครบหรือไม่ตรงกับที่สั่ง เราจะตรวจสอบและติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด